Husstands- og minivindmøller

På siden her kan du læse mere om, hvilke regler der gælder, hvis du har en husstandssvindmølle eller ønsker at opføre en.

Uanset størrelse kræver det tilladelse at opføre en vindmølle. En husstandsvindmølle har en maksimal navhøjde på 15 meter og en totalhøjde på 25 m. Minivindmøller er helt små vindmøller med et rotorareal på maksimalt 5 m².

Luk alle
Åben alle

Det kræver tilladelse at opføre en vindmølle uanset størrelse. Alle byggeansøgninger skal sendes via Byg og Miljø (BOM), også for husstands- og minivindmøller.

Klik her for at gå til Byg og Miljø

Klik her for at læse guide til Digital bygge- og miljøansøgning

Klik her for at læse guide til tilføje til eksisterende sag i Byg og  Miljø

I Bygningsreglementet BR10, afsnit 1.5, kan du finde flere oplysninger om, hvad anmeldelsen skal indeholde. 

Alt afhængig af møllens højde og placering laver vi en helhedsvurdering af højde, afstand til skel m.m. Det fremgår af Bygningsreglementet BR10, kapitel 2, bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Generelt bør husstandsvindmøllerne bygges som lukkede rørtårne i lyse farver med overflader, der ikke reflekterer lyset. Der må ikke være reklamer på møllerne. Husstands- og minivindmøllers udseende vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, og derfor skal vellignende foto eller illustration af møllen altid følge ansøgningen.

Når vi modtager en anmeldelse med ønske om at opsætte en husstandsvindmølle, skal vi vurdere, om den kan medføre væsentlige virkninger på miljøet. Det sker ved en såkaldt VVM-screening. Vi kan normalt gennemføre screeningen ud fra de samme illustrationer og oplysninger, der skal bruges for at give byggetilladelse og eventuelt landzonetilladelse. Herudover skal ansøger meddele en række særskilte oplysninger.

Lejre Kommune vil som udgangspunkt gerne fremme en indsats, som kan nedsætte forbruget af fossile brændstoffer i kommunen, men det er ikke alle steder, det i sidste ende er muligt at opstille husstands- og minivindmøller.

Når kommunen skal afgøre, om en husstandsvindmølle eller minivindmølle må stilles op, er der mange interesser, kommunen skal tage hensyn til. Se mere i afsnittet "Hvor må møllerne må stå?" herunder.

1. Vindmølleområder

Du kan ikke placere husstandsvindmøller indenfor de vindmølleområder, der er udpeget i kommuneplanen. Disse områder er forbeholdt store vindmøller. 

2. Beskyttelsesområder

I internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder må der af hensyn til dyre- og plantelivet ikke opstilles
husstandsvindmøller. Hvis du ønsker at placere en husstandsvindmølle tættere end 800 m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens påvirkning af områdets dyre- og planteliv. I øvrige
beskyttelsesområder, kan husstandsvindmøller kun tillades, hvis landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke bliver forringet. Afhængig af lokaliteten kan der blive behov for at søge dispensationer fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, fredninger mv. Oplysninger om beskyttelseslinjer, fredninger med mere finder du ved at klikke på www.arealinfo.dk.

3. Kystnærhedszonen

I kystnærhedszonen, som er området fra 0 til 3 km fra kysten, hvor man nationalt ønsker at bevare det vide udsyn, må
husstandsvindmøller kun placeres, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det. En funktionel begrundelse kan være, at der er særligt gunstige vindforhold.

4. Naboarealer og naboejendomme

I nærmeste skel til arealer, der er udlagt til støjfølsom anvendelse - fx. boligområder, institutioner og lignende, må støjniveauet fra vindmøller ikke overstige 40 dB. Ved fritliggende naboejendomme må vindmøller højst medføre et støjniveau på 35 dB ved nærmeste beboelse. Det skal dokumenteres i ansøgningen, at disse krav overholdes. Når vindmøller
placeres, skal der generelt tages størst muligt hensyn til naboer, så vindmøllerne ikke generer med støj og skygger.

5. Byzone og sommerhusområder

I byzone og sommerhusområder har Lejre Kommune ingen overordnede retningslinjer for vindmøller, men nogle steder kan der være lokalplaner, der indeholder retningslinjer. Alle lokalplaner i Lejre Kommune kan du finde ved at klikke her og gå til Lokalplaner.

6. Landzone

I Landzone kræver opstilling af vindmøller ud over byggetilladelse også landzonetilladelse. Lejre Kommune giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes, og hvis møllerne
- placeres enkeltvist og
- i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme og
- har en maksimalhøjde på 25 m.
Information om landzonesagsbehandling og om, hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde kan ses her__LINK MANGLER