Byudvikling på Degnejorden

Midt i Lejre Stationsby ligger et byudviklingsområdet Degnejorden. Degnejorden skal blive et sted, der lever op til de kvaliteter, som gør Lejre Kommune unik. Både for naboer og tilflyttere. Læs mere her på siden – og find svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

Møde med nabogrundejerforeninger 6. april 2022

Onsdag den 6. april 2022 var repræsentanter fra nabogrundejerforeningerne til Degnejorden, bygherre og entreprenør inviteret til et informationsmøde om byggeriet på Degnejorden. Embedsmænd fra Lejre Kommune deltog også i mødet.

Byggeriet er nu godt i gang og vil sætte sit præg på Lejre by i de næste ca. 2½ år. Der er stor opmærksomhed om byggeriet, og derfor har Lejre Kommune i samarbejde med bygherre og entreprenør taget initiativ til en møderække, hvor bygherre, entreprenør, kommune og repræsentanter fra grundejerforeningerne i området kan tale sammen om byggeriet og byggeriets påvirkning af omgivelserne, mens det står på.

Læs referat af møde 6. april

Se præsentation fra mødet

 

Arkiv: Læs mere om baggrunden for projektet 

Klik for at læse idékonkurrenceprogrammet for Degnejorden

Klik her for at læse dommerbetænkning fra konkurrencen

Klik her for at læse revideret projektforslag for Degnejorden maj 2018

Klik her for at læse Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden

Luk alle
Åben alle

Hvorfor skal der overhovedet bygges på Degnejorden?

Det har i mange år været planen, at der skal bygges boliger på Degnejorden. Lejre Kommune købte arealet i midten af 1970’erne med det formål at bygge boliger på arealet på et tidspunkt.

Hvorfor udskrev Lejre Kommune en idékonkurrence?

Kommunalbestyrelsen udskrev i juni 2016 en åben idékonkurrence for at få kvalificerede bud på, hvordan Degnejorden kan blive et sted, der lever op til de kvaliteter, som gør Lejre Kommune unik:

Et sted med gode rammer for fællesskaber, med kvalitet i højsædet og med naturen integreret i landsbyen. Og et sted, der nytænker rammerne for det gode liv på tværs af aldersgrupper og forskellige livssituationer.

Idékonkurrencen og den forudgående proces med borgerworkshop er blevet til, fordi Kommunalbestyrelsen vil stille krav til, hvad der bliver bygget på Degnejorden, og hvordan det kommer til at spille sammen med den omkransende by - frem for at sælge jorden til den højestbydende og afvente og se, hvilke boligløsninger der skyder op.

Hvad var kriterierne for idékonkurrencen?

Det har i mange år været planen, at der skal bygges boliger på Degnejorden. Lejre Kommune købte arealet i midten af 1970’erne med det formål at bygge boliger på arealet på et tidspunkt.


 

 

Hvorfor udskrev Lejre Kommune en idékonkurrence?
Hvad var kriterierne for idékonkurrencen?

 

I forbindelse med idékonkurrencen blev der opstillet en række kriterier, som skulle rammesætte selve konkurrenceopgaven og danne grundlag for vurderingen af de konkurrenceforslag, der blev sendt ind.

Kriterierne var:

 • At der skabes et stærkt arkitektonisk hovedgreb for en udbygning, der forholder sig til. Degnejordens skala og kontekst og kan sikre udbygning af en høj æstetisk og bæredygtig kvalitet.
 • At sikre et område med en egen identitet og med gode forbindelser til byens øvrige tilbud.
 • At komme med et bud på, hvordan området afgrænses og spiller sammen med den omgivende bebyggelse og Lejre by som helhed.
 • At give et forslag til en landskabelig bearbejdning, der kan sikre de rekreative kvaliteter og høj biodiversitet.
 • At der arbejdes med principper for private, halvprivate og offentlige landskabsrum.
 • At komme med retningslinjer for en bæredygtig afledning af regnvand fra området.
 • At bebyggelsesprocenten maksimalt er på 25 for området under ét, og der må bygges i op til to etager, med en maksimal højde på 6,5 meter.
 • At der gives bud på en robust etapeopdeling med en udbygning i tre etaper, som gør det attraktivt at bo i området under hele udbygningen.
 • At komme med forslag, der kan sikre en smuk tilkørsel til området.
 • At der beskrives tre boliger i forskellig størrelser i spændet fra 80-140 m2. Boligerne skal i indretning og placering i forhold til hinanden og understøtte det gode liv på tværs af livssituationer, aldersgrupper, behov for fællesskaber m.m.
 • Der skabes rum for et antal boliger, der både sikrer et mangfoldigt landsbyfællesskab og luft og åbenhed i bebyggelsen.
 • At komme med æstetiske og funktionelle bud på tekniske faciliteter som affald, parkering o.lign.
 • At der gives bud på løsninger, der imødekommer mere ressourcebevidsthed og genanvendelse.
 • At hensyn til bevægelseshæmmede skal tilgodeses jf. gældende regler

Hvem var med i dommerkomitéen?

Dommerkomitéen bestod af ni medlemmer. Seks medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og tre fagdommere.

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Carsten Rasmussen (A)
 • Mikael Ralf Larsen (F)
 • Villy Hauritz (F)
 • Jan Vedel Heine (I)
 • Carsten Helles Rasmussen (V)
 • Line Jacobsen (V)

Fagdommerne:

 • Sara Ettrup
 • Christian Hanak
 • Lea Nørgaard

Derudover blev Jan Adeltoft udpeget som repræsentant med observatørstatus for grundejerforeningerne i området.

Hvad skal vinderforslagene og de præmierede forslag fra arkitektkonkurrencen bruges til? Hvilke idéer fra arkitektkonkurrencen er taget med i det videre arbejde?’

Der er kommet mange gode idéer til, hvordan Lejre Kommune kan udvikle Degnejorden, og det har været vanskeligt for dommerkomitéen at finde ét enkelt forslag, der suverænt svarer på konkurrenceopgaven. Derfor har dommerkomitéen valgt at præmiere fem forslag – én vinder og fem indkøb.

Offentliggørelsen af vinderen og de præmierede forslag er afslutningen på idékonkurrencen. Men det er ikke konklusionen på, hvad der skal bygges på Degnejorden. Resultatet af konkurrencen vil være input til den næste fase i projektet: Lokalplanlægningen, hvor vi kommer til at arbejde videre med flere af idéerne fra konkurrencen

Idékonkurrencen er dog meget værdifuld for den videre proces. Den er nemlig med til at give flere billeder af, hvordan livet mellem husene, på tværs af livssituationer og aldersgrupper kan folde sig ud. Det vil vi bruge i det videre lokalplanarbejde – og endnu senere, når vi nærmere skal definere, hvad der skal i udbud og til sidst bygges på Degnejorden.

Hvis ingen ønsker to-etagers huse, hvorfor er den mulighed så skrevet ind i idékonkurrencen?

Ingen i dommerkomiteen ønsker to-etagers huse overalt, men mange ønsker en variation, så alle husene ikke bliver ens. Lige som de omkringliggende bebyggelser på Møllerjorden, Rødkildebanken og i den gamle bydel i Allerslev, hvor der er huse i forskellige højder.

Derfor er det skrevet ind i konkurrencematerialet som en mulighed.

Hvordan er borgernes input blevet hørt undervejs i processen indtil nu?

Borgerne har blandt andet været inviteret til åben workshop i februar 2016. Her mødtes knap 100 borgere for at gå i dialog og fortælle om deres ønsker og idéer til det nye boligområde på Degnejorden. De pointer og synspunkter, der kom frem på mødet, indgik som baggrundsmateriale i idékonkurrencen. De tre største hovedpointer fra mødet var, at:

 • Degnejorden skal udgøre et mangfoldigt landsbyfællesskab.
 • Naturen skal sætte rammerne for Degnejorden.
 • Degnejorden skal være et bæredygtigt flagskib.

Der kom også mange andre synspunkter frem på mødet, og nogle af dem var i sagens natur også modstridende.

Hvad skal et eventuelt provenu bruges til?

Der er ikke indskrevet noget provenu fra projektet i kommunens budget, og dermed er der heller ikke taget stilling til, hvad et eventuelt provenu skal bruges til. Lejre Kommune forventer dog et provenu af salg af Degnejorden på mellem 35 og 52 mio. kr. afhængig af bebyggelsesprocent og antal af boliger.