Tilskud og takster 2022

Luk alle
Åben alle
  Timer/uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad:  48,00 3.158 12.630
 Deltid ved barsel 30,00 1.973  7.894
       
       
Vuggestuer med mad:    3.691 14.764
 Deltid ved barsel 30,00 2.502 10.007
       
       
Børnehaver uden mad:      
Fuldtidspladser    1.774 7.096
Deltid ved barsel 30,00 1.229  4.917
       
       
Frokostordning*    784  
Ammershøj vuggestue   3.634 14.535
Ammershøj børnehave   1.701 6.804
SFO  Klasse modul     
SFO1  0.-3. kl.   1.733 2.595
SFO2**  4.-5. kl.   1.013 1.364
SFO3**  6.-8. kl.   689  813
* Følgende institutioner har frokostordning, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Skjoldungerne, Børnehuset Lejre Børnehus, Børnehuset Osted, Skovvejens Børnehave, Børnehuset Møllebjerghave, Børnehuset Den Grønne Kile, Børnehuset Solsikken, Børnehuset Møllehuset og Børnehuset Fjordly.
Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
** Ved tilmelding til morgenåbning i SFO2 og SFO3 betales der SFO1 takst.
 
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodriftsudgift  pr. mdr. i 11 mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 14.263 10.697
   Bruttodriftsudgift  pr. mdr. i 11 mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 7.096 5.322

Ved brug af institutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.Andre tilskud

Luk alle
Åben alle

Maksimalt tilskud pr. måned pr. barn.
Tilskuddet er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning.

26 uger - 2 årige børn:      6.512,00 kr.

3 - 5 årige børn:                 3.659,00 kr. 

Tilskuddet kan højst ydes i ét år og højst til 3 børn.
Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

26 uger - 2 årige børn:    6.078,00 kr.

3 - 5 årige børn:               3.415,00 kr.

Maksimalt tilskud pr. måned i 12 måneder pr. barn. 

0 - 2 årige:                               Kr. pr. måned
Driftstilskud                                   9.781
Bygningstilskud                                555
Administrationstilskud                   338
Tilskud i alt 0-2 årige               10.674

3-5 årige:                                 Kr. pr. måned
Driftstilskud                                      4.579
Bygningstilskud                                  208
Administrationstilskud                     163
Tilskud i alt 3 - 5 årige børn       4.950

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud.
Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% for de øvrige pladser.

Hvis husstandens samlede personlige indkomst ligger under 583.699,00 kr. årligt, er der ret til nedsættelse af betalingen.

Fripladstilskuddet gives fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for modtagelsen af ansøgningen.
Ved nyoptagelse dog fra det tidspunkt hvor barnet får plads, hvis der søges indenfor en måned.

Ansøgning om økonomisk friplads skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Kommunerne får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Din forældrebetaling reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis der er ændringer i din forældrebetalingen. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregisteret, det vil sige, når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april eller maj måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Betaling skal ske månedsvis forud på de udsendte girokort eller via PBS.

Har du tilmeldt dig e-boks vil girokortet blive sendt hertil.

Ved eventuel rykkerskrivelse påløber 250,00 kr. plus 1% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

Opkrævninger på hhv. daginstitution og skolefritidsordninger bliver på grund af lovgivning udsendt separat. Det vil sige at har du et barn i daginstitution og et barn i skolefritidsordning vil der komme 2 opkrævninger.