Tilskud og takster 2023

Luk alle
Åben alle

Se tilskud og takster for 2023

  Timer/uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad:  48,00 3.317 13.266
 Deltid ved barsel 30,00 2.073  8.291
       
       
Vuggestuer med mad:    3.848 15.390
 Deltid ved barsel 30,00 2.584 10.337
       
       
Børnehaver uden mad:      
Fuldtidspladser    1.910 7.642
Deltid ved barsel 30,00 1.318  4.5271
       
       
Frokostordning*    827  
Ammershøj vuggestue   3.820 15.282
Ammershøj børnehave   1.832 7.326
SFO  Klasse modul     
SFO1  0.-3. kl.   1.776 2.661
SFO2**  4.-5. kl.   1.038 1.526
SFO3**  6.-8. kl.   706  833
* Følgende institutioner har ikke frokostordning fra 1. januar 2023, Børnehaven Birken, Hyllinge Børnehave og Børnehuset Myretuen.
Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
** Ved tilmelding til morgenåbning i SFO2 og SFO3 betales der SFO1 takst.
 
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodriftsudgift  pr. mdr. i 11 mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 14.953 11.215
   Bruttodriftsudgift  pr. mdr. i 11 mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 7.642 5.732

Ved brug af institutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.Andre tilskud

Luk alle
Åben alle

Tilskud til privat pasning

Maksimalt tilskud pr. måned pr. barn.
Tilskuddet er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning.

26 uger - 2 årige børn:      6.840,00 kr.

3 - 5 årige børn:                 3.940,00 kr. 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet kan højst ydes i ét år og højst til 3 børn.
Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

26 uger - 2 årige børn:    6.384,00 kr.

3 - 5 årige børn:               3.678,00 kr.

Tilskud til privat institutioner

Maksimalt tilskud pr. måned i 12 måneder pr. barn. 

0 - 2 årige:                               Kr. pr. måned
Driftstilskud                                   10.280
Bygningstilskud                                578
Administrationstilskud                      353
Tilskud i alt 0-2 årige               11.211

3-5 årige:                                 Kr. pr. måned
Driftstilskud                                      4.929
Bygningstilskud                                  224
Administrationstilskud                     175
Tilskud i alt 3 - 5 årige børn       5.328

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud.
Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% for de øvrige pladser.

Hel eller delvis økonomisk friplads og fripladsgrænser

Hvis husstandens samlede personlige indkomst ligger under 601.199,00 kr. årligt, er der ret til nedsættelse af betalingen.

Fripladstilskuddet gives fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for modtagelsen af ansøgningen.
Ved nyoptagelse dog fra det tidspunkt hvor barnet får plads, hvis der søges indenfor en måned.

Ansøgning om økonomisk friplads skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Automatisk månedlig regulering af fripladstilskud

Kommunerne får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Din forældrebetaling reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis der er ændringer i din forældrebetalingen. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregisteret, det vil sige, når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april eller maj måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Betaling og betalingsfrist

Betaling skal ske månedsvis forud på de udsendte girokort eller via PBS.

Har du tilmeldt dig e-boks vil girokortet blive sendt hertil.

Ved eventuel rykkerskrivelse påløber 250,00 kr. plus 1% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

Opkrævninger på hhv. daginstitution og skolefritidsordninger bliver på grund af lovgivning udsendt separat. Det vil sige at har du et barn i daginstitution og et barn i skolefritidsordning vil der komme 2 opkrævninger.