Der skal ikke laves VVM af Tillæg 18 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har afgjort, at Tillæg 18 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke vurderes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger.

Skrevet den. 27. maj 2021

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 24. juni 2021. 

Læs afgørelsen med klagevejledning her