Har du kommentarer til lokalplanen for Gershøjvej 2 og 6?

Lejre Kommunalbestyrelse har godkendt at sende Forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby i offentlig høring i 7 uger. Planforslagene er i høring frem til 16. december 2021.

Skrevet den. 28. oktober 2021

Læs planforslaget og indsend kommentar her

Læs brev om afgørelsen her

Screening for miljøvurdering

Lejre Kommune har gennemført en screening af planforslagets indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lejre Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Læs screeningsskemaet her

Klagefrist
Du kan klage til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige indtil den 25. november 2021.


Klagevejledning
Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.
Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.


Klage indbragt til domstole?
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 28. april 2022. Der er ingen klagevejledning hertil.