VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af naturgenopretningsprojekt i Lerbjerg Skov

Lejre Kommune har afgjort, at genetablering af naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Skrevet den. 7. december 2022

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 9. januar 2023. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Se afgørelsen her