Der skal ikke laves VVM af forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen.

Lejre Kommune har afgjort, at forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om VVM, da en screening viser at tillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Skrevet den. 19. oktober 2022

Kommunen har truffet en screeningsafgørelse i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven. Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af punkt 10b i lovens bilag 2.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 16. november 2022 klokken 23:59. Yderligere klagevejledning findes i afgørelsen.

Se screeningsafgørelsen her