Screeningsafgørelse – skovrejsning er ikke VVM-pligtig

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 1m, Sæby By, Sæby beliggende på Hornsherredvej 430, 4070 Kr. Hyllinge, ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Skrevet den. 18. september 2023

Se afgørelsen med klagevejledning her