Afgørelse om tilladelse til pejleboring og midlertidig grundvandsindvinding

Lejre Kommune har givet HOFOR A/S tilladelse til etablering af en pejleboring som erstatning for en ældre pejleboring samt midlertidig vandindvinding til renpumpning på Slangealléen 2, 4320 Lejre matrikel 1t, Ledreborg Hgd., Allerslev.

Skrevet den. 4. april 2024

Klagevejledning
Tilladelsen efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Den fulde klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Se tilladelse her