Børn- og Ungeudvalget

Børn og ungeudvalget træffer afgørelser i sager i medfør af Lov om retssikkerhed på det sociale område §§ 18-21 (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).

Børn og Ungeudvalget består af

  • 1 byretsdommer i retskredsen (udpeges af Domstolsstyrelsen)
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af Statsforvaltningen
  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer (for hvert medlem udpeges en stedfortræder)

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Luk alle
Åben alle

Hvem er medlem og stedfortrædere

Medlemmer
Grethe Nørtoft Saabye (C) - formand
Mikael Ralf Larsen (F) - næstformand


Stedfortrædere
Bjørn Lykke Sørensen (C), Personlig stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye (C)
Thomas Bisgaard (B), Personlig stedfortræder for Mikael Ralf Larsen (F)