Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone gælder visse regler. Se hvilke, og se hvordan du søger om tilladelse her.

Zoneinddeling

Danmark er inddelt i tre zoner: Landzone, byzone og sommerhusområder. Denne zoneinddeling er et afgørende led i at sikre en udvikling, hvor den bymæssige bebyggelse koncentreres i de områder, der er udlagt til dette formål gennem kommune- og lokalplanlægning. Landzonen forbeholdes primært til jordbrugserhvervene og til at tilgodese landskabs- og naturværdier.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er altså at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Landzonebestemmelserne finder du i §§ 35- 38 i lov om planlægning.

Landzoneadministration

Alle fysiske ændringer i landzonen kræver som udgangspunkt landzonetilladelse. Dette omfatter udstykning, opførelse af ny bebyggelse, samt ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggede og ubebyggede arealer. Der er dog en række undtagelser til kravet om landzonetilladelse, som er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes administrationsgrundlag. Du finder administrationsgrundlaget i den grønne boks "hvad må du i landzone?"

Lejre Kommunes landzonesagsbehandling kan opdeles i følgende fem faser:
• Modtagelse af en ansøgning
• Naboorientering
• Landzonetilladelse
• Offentliggørelse
• Klagefrist

Du kan enten vælge at sende en ansøgning til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk eller via det elektroniske selvbetjeningssystem ”Byg og Miljø”.

Hvad må du i landzone?

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Klik her for at se kommunens seneste afgørelser