Spildevand

Hvordan du skal håndtere spildevandet hos dig, afhænger af om din ejendom ligger i det åbne land eller i bymæssig bebyggelse.

Læs om spildevand

Luk alle
Åben alle

Separatkloakering og kloakering af nye områder

Kloakering af nye områder sker på baggrund af spildevandsplanen. her er der udpeget områder, som skal kloakeres i fremtiden.

Læs spildevandsplanen her på hjemmesiden under Planer og strategier

Samtidigt foregår der separatkloakering. Det vil sige etablering af en ny ledning parallelt med den eksisterende således at regn- og spildevand kan skilles ad, i områder som hidtil har været fælleskloakerede (hvor regn- og spildevand løber i samme ledning).

Separatkloakering har flere fordele. Først og fremmest fjernes risikoen for, at kloakken bliver overbelastet i tilfælde af kraftige regnskyl.  Derved undgås spildevand i kældre, på jordoverfladen og ude i vandmiljøet. Samtidigt reduceres risikoen for rotter i kloaknettet.

Når din ejendom skal separatkloakeres
Fors A/S etablerer de nye kloakstik og informerer dig om, at din ejendom skal tilsluttes. Du har pligt til at slutte dit spildevand til de nye stik.

Du bestemmer selv om regnvandet skal sluttes på ledningen, eller om du selv vil håndtere det, for eksempel ved hjælp af en faskine eller et regnbed.

Kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester
Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det eneste arbejde du selv må udføre, er arbejde omkring regnvand. Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner samt andre regnvandsløsninger på din egen grund. Du skal søge os om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet.

Her kan du finde oplysninger om stik og ledninger
Du kan få oplysninger om stikledningers placering inden for de kloakerede områder hos FORS A/S. Oplysninger om placering af ledninger på din egen matrikel kan du få hos os, hvis disse oplysninger tidligere er indleveret til os. Du har selv adgang til oplysningerne på det digitale byggesagsarkiv www.weblager.dk.

Arbejdet skal færdigmeldes
Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren sende en færdigmelding med målfast tegning til os. Vi registrerer ændringerne i BBR, lægger tegningerne på Weblager og informerer Fors A/S.

Hvornår bliver din ejendom kloakeret?
Ved at søge på din ejendom i spildevandsplanens kortbilag, kan du se hvornår FORS forventer at kloakere i dit område. Spildevandsplanen angiver dog kun de overordnede tidsrum for kloakering af hele kloakoplande, og kan derfor kun betragtes som vejledende i spørgsmålet om kloakering af enkeltejendomme.

Hvis du har behov for at kende et mere præcist tidspunkt for kloakering af din ejendom, end hvad der står i spildevandsplanen, så kan du prøve at kontakte FORS A/S. telefon 70 20 20 66, mail fors@fors.dk

Spildevandsrensning i det åbne land

Hvis du bor i det åbne land, og ikke er koblet på offentlig kloak, har du selv ansvaret for at rense husspildevandet inden det udledes. 

Der findes forskellige tekniske løsninger til spildevandsrensning. Kontakt en autoriseret kloakmester for at høre nærmere om de forskellige løsninger.

Hvornår skal du gå i gang?
Vi sender dig et påbud om forbedret rensning.  Sammen med påbuddet sender vi tilbud om kontraktligt medlemskab. Hvis du vil tage imod tilbuddet, skal det ske indenfor 3 måneder efter du har modtaget påbuddet. 

Når du har modtaget påbuddet har du et år til at sørge for, at spildevandet fra din ejendom bliver renset tilstrækkeligt.

Søg tilladelse inden du går i gang
Inden du går i gang, skal du eller din kloakmester søge om tilladelse hos os. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når anlægget er færdigt, skal kloakmesteren sende en færdigmelding til os. 

Her på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du et register over autoriserede kloakmestre

Håndtering af regnvand

Regn- og overfladevand skal holdes på egen grund og må ikke være til gene for naboer. Nedsivning via faskine og regnbed kræver tilladelse fra os. 

Hvad skal du være opmærksom på når du vil lave en faskine
Før du laver en faskine, skal du søge om tilladelse hos os.

Faskiner er velegnede til at fjerne vandet fra overfladen, og de bidrager til øge grundvandet og reducerer belastningen af kloakledninger.

Det vigtigt at du tager højde for jordens evne til nedsivning, samt det areal, faskinen skal modtage vand fra, så faskinen dimensioneres rigtigt. Se hvordan du selv kan udføre en test af af nedsivning i den blå boks til højre.

Når vi har givet tilladelsen må du gerne selv lave faskinen. Det gælder også, hvis faskinen udføres i forbindelse med kloakseparering. Men husk at alt arbejde med selve kloakledningerne, både dem på din egen grund og kommunens, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Se Byggeriets Kvalitetskontrols anvisninger når du anlægger en faskine i boksen om håndtering af regnvand til højre.  

Når faskinen er færdig, skal du sende en færdigmelding med en tegning til os. Vi registrer oplysningerne og gør tegningen tilgængelig på det digitale byggesagsarkiv www.weblager.dk

Regnbed som alternativ løsning
Du kan også vælge at etablere et såkaldt regnbed, hvor regnvandet føres til og nedsives.

Regnbedet plantes til med planter, der trives med meget ekstreme skift i jordens vandindhold, og kan være et meget smukt indslag i haven, men kræver mere vedligeholdelse end en faskine.

Få inspiration til at lave et regnbed i boksen om håndtering af regnvand til højre.  

Tømningsordning for samletanke og bundfældningstanke

FORS A/S driver og vedligeholder vores kloakker og tømningsordningen for samle- og bundfældningstanke. Det er dem der opkræver spildevandsafgift. 

Læs Regulativ for bundfældningstanke og
samletanke i Lejre Kommune her

Kontaktoplysninger til Fors A/S (forsyning)

Hvis du har spørgsmål til opkrævning af spildevandsafgift, tømningsordning, fremtidige kloakeringsprojekter, problemer med kloakken eller mistanke om brud på ledningen skal du kontakte FORS A/S via deres hjemmeside eller på telefon 70 20 20 66.

Fors A/S hjemmeside