Læs her om din vandforsyning, hårdhedsgraden på vandet, hvordan du sløjfer din vandforsyning, eller hvordan du ansøger om at indvinde vand.

Vandforsyning

Luk alle
Åben alle

Se vandværkernes forsyningsområder

Får du vand fra et vandværk
Forsynes du med vand fra et vandværk, kan du se vandværkernes forsyningsområde på kortet herunder.

Kort med vandværkernes forsyningsområde 

Læs vandforsyningsplanen her på hjemmesiden under Planer og strategier

Er vores oplysninger opdateret?
Hvis din ejendoms vandforsynings boring/brønd forsyner andre ejendomme ud over din egen med drikkevand, eller den leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, så er der stadig krav om obligatorisk drikkevands kontrol. Det kan f.eks. være hvis den forsyner institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & break fast, fødevarevirksomheder. 

Hvis det er tilfældet skal du oplyse os om hvilke ejendomme, og hvilke andre aktiviteter, der forsynes fra dit vandindvindings anlæg. 

Hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring skal vi ligeledes have besked. 

Når du vil sløjfe din brønd eller boring

Drikkevandsbrønde og drikkevandsboringer, der ikke benyttes, skal sløjfes af firmaer/personer, som opfylder uddannelseskravet til at sløjfe brønde og boringer på land.

Her på Geus hjemmeside finder du en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis.

Anmeld inden du går i gang
Du eller det firma der skal foretage sløjfningen skal anmelde sløjfning til os mindst 2 uger før sløjfningen udføres.  I skal sende anmeldelsen til ctm@lejre.dk

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Om det er en brønd eller en boring der skal sløjfes
  • Brøndens/boringens beliggenhed og eventuelt DGU nummer 
  • Tidligere anvendelse
  • Sløjfningstidspunkt
  • Årsag til sløjfningen
  • Beskrivelse af brønden/boringens udformning og opbygning
  • Hvilket firma der skal udføre sløjfningen
  • Beskrivelse af den planlagte metode til sløjfning indeholdende oplysninger om fremgangsmåde og de materialerøre sløjfningen

Når en brønd skal sløjfes 
Brønden skal oprenses og rengøres i bunden. Bagefter skal den fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af minimum 1 m under terræn.

Når en boring skal sløjfes
I en boring skal lerlagenes beskyttende egenskaber genskabes. Dette sker ved at fylde lergranulat eller bentonit/cementsuspension ned i boringen, så det svarer til tykkelsen af lerlagene.

En boring, som er mindre end 10 m dyb, og hvor der kun findes tørt sand, kan fyldes med sand. Dog skal den øverste meter under terræn fyldes med lergranulat eller bentonit/cementsuspension.

Når du vil ansøge om en boring eller om at indvinde vand

Du skal have tilladelse til at udføre en boring til vandindvinding. Dette gælder både for et vandværk, en landmand, industri eller andre. Det er først tilladt at gå i gang, når vi har givet dig en boretilladelse.

Ansøg om at udføre en boring via selvbetjeningslink på Virk

Du skal også i visse tilfælde også have tilladelse til at indvinde vand f. eks. til markvanding og til etablering og ændring af enkeltvandforsyning ( anlæg med mask. 9 forbrugere). Almene vandværker er anlæg til flere end 9 forbrugere. Almene vandværker skal ligeledes have tilladelse til at indvinde vand, og til etablering og væsentlig ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg. 

I selvbetjenings systemet Byg og Miljø kan du søge om tilladelse til vandindvinding og ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg.

Ansøg om vandindvinding og ændring af vandindvindings- og behandlingsanlæg via Byg & Miljø

 

Hvordan undersøges vandet?

Alle vandværker foretager kontrol af vandets kvalitet. Vil du have oplysninger om kvaliteten af dit drikkevand, skal du kontakte dit vandværk, eller gå ind på dit vandværks hjemmeside.

Se et kort med vandværkernes forsyningsområde 

Disse mindre vandværker foretager kun en forenklet drikkevandskontrol: 
Hule Mølle Vandforsyning
Hedegård Vandforsyning 
Bognæsgårdens Vandforsyning
Trekroner Vandforsyning
Ryttervej Vandforsyning
Stejlebjerg Vandforsyning
Skottehusvej Vandforsyning
Linalyst Vandforsyning
Egholm Møllegård Vandforsyning

Hvad er forenklet drikkevandskontrol?
En forenklet kontrol af vandet skal udtages ved taphane og omfatter følgende parametre:

Vandets udseende og lugt 
Ledningsevne
Arsen
Nitrat
pH 
Coliforme bakterier
Escherichia coli (E. coli) bakterier
Kimtal ved 22 °C -bakterier

Får du vand fra din egen vandforsyning?
Hvis du får vand fra din egen brønd eller boring er der ikke længere krav om obligatorisk kontrol af dit drikkevand.

Af hensyn til dit helbred, og for at beskytte din husstand eller andre mod at indtage forurenet drikkevand, opfordrer vi alligevel dig til at få udtaget en Forenklet drikkevands kontrol minimum hvert femte år.

Analysen skal udtages og udføres af et akkrediteret analyselaboratorium. Udgiften til analysen betaler du selv. 

På www.danak.dk kan du finde en liste med akkrediteret analyselaboratorier

Find hårdhedsgraden for dit vandværks vand

Find dit vandværk her

Nedenfor ses vandets hårdhedsgrad ved de enkelte vandværker:

Vandværk Hårdhedsgrad
Allerslev 15
Egholm Slot 16
Ejby Nye 19
Ejby Strand 18
Ellekærgård 18
Englerup 19
Englerup Indelukke 15
Fors - Avnstrup Forsyningsnet  13
Fors - Bramsnæs Forsyningsnet  21
Fors - Kirke Såby 24
Fors - Rynkebjerggård Forsyningsnet 17
Gershøj 19
Gershøj strand 21
Gevninge Overdrev  15
Glim 13
Gøderup 18
Herslev 12
Hvalsø  14
Højby 11
Kattinge  20
Kirke Hyllinge - Biltris 21
Kirke Hyllinge - Vintapperbuen 19
Kirke  Hyllinge - Præstemarksvej 15
Kirke Sonnerup 23
Kornerup 19
Ledreborg Alle 2
Ledreborg Slot 23
Lejre Stationsby 17
Lyndby Strand  19
Mariendal                                16
MidtSjællands Vandforsyning - Bygaden  Værket 19
MidtSjællands Vandforsyning- Grønager Værket 19
MidtSjællands Vandforsyning - Gl. Lejre Forsyningsnet 17
MidtSjællands Vandforsyning - Osted Værket 13
MidtSjællands Vandforsyning - Kirkebjerg Værket 13
Møllegården 25
Møllehøj 20
Ny Tolstrup 13
Ryegaard 16
Selsø Lindholm Gods 19
Skovhastrup 14
Skovholm 14
Sonnerup 24
Sydmarken - Brunskær  20
Sydmarken - Brusagergård  15
Sæby 19
Sømod 20
Vestermarken 12
Vester Såby 26
Øm Bys 22
Åhuse 17