Gylle - information og vejledning

Her har vi samlet vejledning og gode råd om gylle. Du finder også de regler der gælder for opbevaring og udbringning af gylle. 

Luk alle
Åben alle

Sådan er reglerne for udbringning af husdyrgødning

Det er som hovedregel tilladt at udbringe flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse fra 1. februar og indtil høst - dog senest 1. oktober. For visse afgrøder må der dog køres gylle ud indtil 15. oktober. 

I perioden fra 1. februar til 15. november må der udbringes fast gødning, ensilagesaft og handelsgødning.

Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved udlægning ved slange eller slæbesko, nedfældning eller ved anvendelse af en teknologi.

På følgende arealer skal udbringning ske ved nedfældning:

- Arealer uden etablerede afgrøder til høst.
- Arealer med fodergræsmarker.
- Arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.


Nedfældning kan undlades, hvis husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som eksempelvis forsuring.

Husdyrgødning, fast og afgasset vegetabilsk biomasse, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.

Husdyrgødning må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. En mark er dog først snedækket, når 90 % af marken er dækket af mindst 0,5 cm sne. 

Gylle må ikke udbringes på marker, hvor der er fare for, at gyllen strømmer til søer eller vandløb, f.eks. ved regnskyl eller tøbrud. Sidstnævnte er især vigtigt at huske i perioder hvor jorden er overfladisk frosset eller ved en let snedækket mark. Er der en hældning på marken over 6° må man ikke udbringe gylle nærmere end 20 m til søer, fjorde og vandløb.

Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. 

Der er ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør landmanden dog tilstræbe at gøre det i dagtimerne i hverdagen for at reducere unødige støj- og lugtgener. Det er dog ofte vejret og føret, der afgør, hvornår landmanden får mulighed for at udsprede gylle.

Pas på vandmiljøet når du bringer gylle ud

Pas på vandmiljøet når du bringer gylle ud

Fra 1. februar og frem til høst må du som udgangspunkt køre gylle ud på markerne. Der er visse undtagelser for tidspunktet, fordi der kan være forhold, der kan give forurening eller risiko for forurening af miljøet.

I år er der kommet rigtig meget regn, derfor er det vigtigt, at du er særlig opmærksom på vandmættet, oversvømmet og skrånende arealer. Selvom arealerne ikke direkte er vandmætte eller oversvømmet, kan der alligevel være forhold, der gør at udbringningen kan medføre problemer for miljøet.  

Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på arealer, eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m2 og kystvande.

Du skal være særlig opmærksom på, at der er en større risiko for, at gylle kan løbe til vandløb via dræn, hvis jorden er meget våd. Hold derfor øje med vandet i eventuelle brønde, grøfter og udløb til vandløb på din ejendom.

Ingen udbringning på jord, der er vandmættet og oversvømmet

Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.

Pas på skråninger og vandløb

På skråninger med 6-12 pct. hældning mod vandløb og kystvande skal du nedfælde flydende husdyrgødning parallelt med vandløbet i en afstand på 20 meter.

Hvad kan du gøre, hvis du ikke har mere plads i din gyllebeholder

I Lejre kommune er der en del gyllebeholdere på ejendomme, hvor der ikke længere har dyrehold. Der står derfor ubenyttede gyllebeholdere rundt om i kommune. Hvis du er medlem af Landbrug og Fødevarer kan du se alle gyllebeholder indenfor 10 km til din ejendom.

Du kan læse mere om gylleudbringning i boksen til højre.

Få et godt naboskab - også i gyllesæsonen

Som landmand kan du:

- informere dine naboer, inden du kører gylle ud
- være opmærksom på konfirmationer og andre mærkedage
- så vidt muligt undgå at udbringe gylle på arealer tæt ved byzone op til weekenden
- tjekke vejrudsigten og holde øje med vindretningen
- vise hensyn ved kørsel med landbrugsmaskiner på vejene.
- planlæg så vidt muligt sådan, at du hurtigt bliver færdig med en mark eller et område af      gangen, så lugtgenerne er kortvarige.
- være opmærksom på, at du ikke må sprede gylle på vandmættede, oversvømmede, frosne  og snedækkede jorde.
- huske at fjerne eventuelle rester af jord og gylle på vejene efter dagens gylleudbringning

Som nabo kan du:

- holde dig opdateret om, hvornår landmanden kører gylle ud  
- kontakte landmanden, hvis du skal holde en større fest i foråret.
- kontakte landmanden, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om landbrugsdrift og  gylleudbringning.
- besøge din nabo-landmand, hvis han holder "Åbent Landbrug" eller økodag.
- huske på, at landmændene ikke spreder gylle for at genere nogen.

Du er velkommen til at kontakte vores miljømedarbejdere, som gerne hjælper med råd og vejledning.

Skriv til: ctm@lejre.dk eller ring på tlf.: 46 46 49 58 / 46 46 49 44.