Vi undersøger muligheden for termonet i otte landsbyer

Mange borgere i Lejre Kommunes landsbyer har ikke udsigt til at kunne få fjernvarme. Men termonet er en anden fælles varmeløsning, der giver mulighed for miljøvenlig og effektiv varmeproduktion.

Det er en stor opgave for frivillige at kaste sig ud i afklaringen og etableringen af et varmefællesskab. Derfor har Kommunalbestyrelsen i første omgang besluttet at undersøge, om der er potentiale for termonet i otte landsbyer. Landsbyerne er udvalgt på baggrund af, hvor der er størst sandsynlighed for at flest muligt kan få gavn af opvarmning med termonet.

De otte landsbyer, der skal undersøges, er: Ejby, Gershøj, Gevninge, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Vester Såby og Øm.

Spørgsmål og svar om termonet-undersøgelsen

Luk alle
Åben alle

Et termonet fungerer oftest som et stort, fælles jordvarmeanlæg: Der lægges uisolerede rør i jorden. En væske i røret opvarmes af jorden og sendes ud til det enkelte hjem.

Termonettet løber på tværs af mange bygninger med en typisk temperatur på mellem 0 og 10 grader. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Termonettet kan både etableres til få og mange bygninger – og kan let udvides efterfølgende.

Termonet er altså en kollektiv varmeforsyning og har nogle fordele frem for de individuelle løsninger. Fordelene er blandt andet, at det kan være billigere for den enkelte forbruger, både ved etableringen og i forhold til de løbende varmeudgifter. Man slipper desuden for den støj, som kan følge med en privat varmepumpe, og man skal ikke afse plads til en udedel.

I øvrigt kan varmen i et termonet komme fra mange forskellige kilder - f.eks. også solpaneler eller overskudsvarme fra virksomheder.

Læs mere om termonet: Håndbog om termonet

Se en kort film om termonet: Fremtidens fjernvarme: Termonet - YouTube

Kommunen vil undersøge potentialet og sandsynligheden for et vellykket termonet-projekt i otte landsbyer. Der er tale om en såkaldt screening, som skal afklare, om det er sandsynligt, at termonet vil være den mest fordelagtige grønne løsning for borgerne i landsbyen.

En af betingelserne for at etablere termonet er, at det ikke må blive dyrere for den enkelte forbruger end for eksempel en privat varmepumpe.

Screeningen indeholder følgende:

  • Afdækning af mulighed for termonet som varmekilde, herunder om der er forhold, der gør det svært at lægge jordledninger til et fælles jordvarmenet, m.v.
  • Overblik over eksisterende varmeforbrug i landsbyen
  • Afgrænsning af antal ejendomme, der potentielt kan tilsluttes
  • Eksisterende organisation til borgerinddragelse, f.eks. et fælles bylaug
  • Overslag på størrelsen af termonettet
  • Overslag på varmepris baseret på den enkelte landsby. Denne pris sammenholdes med varmeprisen ved opvarmning med individuelle varmepumper
  • Samspil med Lejre Kommunes nuværende varmeplan

Landsbyerne bliver undersøgt af et eksternt konsulentfirma, og vi forventer, at svaret på undersøgelserne ligger klar i slutningen af januar 2023.

Når vi modtager resultatet, vil Lejre Kommune tage kontakt til borgerne i de otte landsbyer med henblik på den videre proces.

Det er i den forbindelse afgørende, at der er lokal opbakning og engagement, hvis et termonet skal realiseres. Kommunen ønsker at støtte op under processen, men i sidste ende er det borgerne, eventuelt i samarbejde med lokale virksomheder, der skal drive projektet.

Når resultaterne af undersøgelsen ligger klar, vil Lejre Kommune tage kontakt til borgerne i de otte udvalgte landsbyer med henblik på den videre proces.

Der er mange valgmuligheder i forbindelse med etablering af termonet, og dermed kan processen se forskellig ud afhængig af lokale ønsker og forhold.

Processen kan for eksempel se sådan ud:Proces for etableringOrdforklaring til processen:

Projektforslag

Et projektforslag skal udarbejdes af en rådgivende virksomhed. Projektforslaget skal blandt andet beskrive, om der er lokale varmekilder, der kan udnyttes. Desuden skal projektforslaget klarlægge, om det er forsyningsselskabet eller borgerne selv, der skal eje termonettet.

Landsbypuljen kan søges til udarbejdelse af projektforslag. Læs mere om Landsbypuljen her.

 

Tilslutningsbidrag

En engangsbetaling, der betales pr. ny tilslutning for at få adgang til det kommende, fælles termonet. Prisen afhænger af lokale forhold. Den indledende undersøgelse vil give et overslag på størrelsen af beløbet, mens projektforslaget kan give et mere præcist estimat på den endelige pris.

 

A.M.B.A.

Hvis borgerne selv ønsker at eje termonettet, skal de oprette et lokalt fjernvarmeselskab, et såkaldt A.M.B.A. Et A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar, altså et andelsselskab, hvor ejernes ansvar er begrænset til den indskudte andelskapital. I praksis foregår det oftest ved, at en gruppe borgere beslutter, at de ønsker fjernvarme i et lokalområde. Der er også mulighed for, at flere landsbyer går sammen i et fælles A.M.B.A., som derefter står for driften af flere lokale termonet på én gang. Endelig kan et forsyningsselskab eje det lokale termonet.

Tidsplanen for et termonet-projekt afhænger af lokale forhold, såsom antallet af ejendomme, der skal have termonet, valg af varmekilde(r), ledige arealer, effektiv projektstyring, m.v.

Det kan derfor være vanskeligt at sige noget generelt om, hvor lang tid det tager at gennemføre et termonet-projekt. 

Tidsplanen for et typisk projekt kan se sådan ud (angivet i måneder):

Tidsplan for termonet

Kilde: Sustain

Det er forudsætning for at gennemføre et termonet-projekt, at brugerøkonomien er fordelagtig sammenlignet med opsætning af individuelle varmepumper.

Prisen på opvarmning med termonet afhænger i høj grad af lokale forhold, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt i processen at beregne den endelige pris for opvarmning med termonet i de enkelte landsbyer.

De indledende undersøgelser vil dog give et overslag på varmepris baseret på den enkelte landsby. Denne pris sammenholdes med varmeprisen ved opvarmning med individuelle varmepumper.

Du kan se eksempler på brugerøkonomien ved eksisterende termonet i Gate 21’s Håndbog om termonet, s.12-18.

Hvis der skal etableres termonet, skal der graves stikledninger fra hovedledningen og ind til huset. De rør, der graves ned, er uisolerede, og fylder derfor mindre end almindelige fjernvarmerør.

Der skal desuden opsættes en indendørs jordvarmepumpe, som erstatter bygningens nuværende varmekilde (gasfyr, oliefyr eller lignende), samt en varmtvandsbeholder og en ekspansionsbeholder, hvis de ikke allerede er installeret. En af fordelene ved termonet er, at man undgår støjgener fra en udendørs varmepumpe.

Ejerskabet af termonettet har betydning for, hvem der skal stå for drift og vedligehold. Herunder kan du læse om forskellige muligheder for drift og vedligehold:

Et forsyningsselskab står for driften

Én mulighed er, at forsyningsselskabet ejer termonettet og dermed også står for drift og vedligehold. Hvis borgerne derimod selv ejer termonettet, er en anden mulighed, at man indgår en driftsaftale med forsyningsselskabet.

Borgerne står for driften

Hvis borgerne selv ejer termonettet, kan de vælge selv at stå for driften af termonettet. Det er også muligt at indgå en serviceaftale på det fælles anlæg alene, så borgerne kun har ansvaret for drift af egen varmepumpe. 

Der er flere muligheder for etablering og drift af et termonet. Det kan ejes af beboerne selv eller af lokale, der etablerer et andelsselskab med begrænset ansvar, forkortet A.M.B.A. Endelig kan det ejes af professionelle aktører, eksempelvis det lokale fjernvarmeselskab, som både varetager etablering og drift.

Hvis flere landsbyer vælger at etablere termonet, kan en mulighed også være at danne et fælles A.M.B.A, som står for administration og drift af flere landsbyers termonet.

Det lokale engagement er afgørende, hvis I ønsker opvarmning via termonet i jeres landsby. Kommunen støtter op om omstillingen til grønne opvarmningsformer, men i sidste ende er det borgerne, eventuelt i samarbejde med lokale virksomheder, der skal drive projektet.

Hvis undersøgelserne viser, at der bliver mulighed for termonet, kan det være en god idé at starte med at tale med dine naboer. Er I flere, som synes idéen er interessant, kan I begynde med at indkalde alle i området til et uforpligtende fællesmøde. Her kan I finde ud af, om I alle umiddelbart har interesse for termonet.

Hvis I på mødet bliver enige om, at I gerne vil vide mere om, hvordan et mindre energifællesskab i jeres landsby kan se ud og fungere, er det en god idé at lave en arbejdsgruppe med dem af jer, som har tid og lyst.

Tag gerne fat i Lejre Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med f.eks. afholdelse af møder eller at skaffe viden. Kontakt os på klima@lejre.dk.

Det er muligt at søge Landsbypuljen om op til 100.000 kr. til et lokalt energifællesskab. Puljemidler kan f.eks. bruges til eksterne energirådgivere, der kan udarbejde et projektforslag. Læs mere om Landsbypuljen her.

Der findes desuden en række muligheder for at modtage støtte til at omstille fra olie- eller gasfyr.

Der kan fx søges støtte til frakobling af gasnettet, hvis en række betingelser er opfyldt. Ordningen hedder ”Afkoblingsordningen” og giver mulighed for gratis at blive afkoblet gassystemet. Det betyder, at man kan spare det gebyr, det i dag koster at afkoble sig gasnettet.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder, og hvordan du søger her: Sparenergi.dk

Tag gerne fat i Lejre Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med f.eks. afholdelse af møder eller at skaffe viden. Kontakt os på klima@lejre.dk.