Den almene Klimauge-pulje

Vil du være arrangør under Klimaugen? Den almene Klimauge-pulje 2023 skal synliggøre og styrke klimaarbejdet lokalt i Lejre Kommune blandt borgere, virksomheder, landsbylaug, grundejerforeninger m.m. i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer.

Den almene Klimauge-pulje 2023

Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen. Lokale initiativer og handlemuligheder skal frem i lyset, ideer modnes, viden og inspirationen deles, og nye samarbejder og netværker skal styrkes for at komme i mål med den grønne omstilling.

Om Den almene Klimauge-pulje

Der uddeles 75.000 kr. fra Den almene Klimauge-pulje til klimaarrangementer under årets klimauge fra d. 8. - 17. september. Denne pulje kan søges af borgere, landsbylaug, grundejerforeninger, virksomheder, m.m., og der kan søges op til 7.500 kr. i støtte pr. arrangement. 

Ansøgninger behandles i to ansøgningsrunder med ansøgningsfrist 15. juni og 15. august. Hvis der er mange relevante ansøgninger i første runde, kan alle puljemidlerne potentielt blive uddelt, hvorefter den sidste ansøgningsrunde annulleres. Det kan derfor være en fordel at søge tidligt. 

Når I ansøger:

Søger I støtte fra den almene Klimauge-pulje, skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes så følgende oplyses:

  • Hvem, der søger
  • Kontaktdata
  • Kort beskrivelse af arrangementet, der redegør for arrangementets formål, indhold, målgruppe og planlagt markedsføring af arrangementet, og hvordan det lever op til formålet med puljen samt vilkår for puljemidlerne – se nedenfor.
  • Et budget, der tydeliggør, hvad midlerne går til.

Find ansøgningsskemaet til Den almene Klimauge-pulje her

Vilkår for Den almene Klimauge-pulje 2023

• Der kan søges op til 7.500 kr. til et klima-arrangement under Klimaugen. Man kan sagtens søge mindre - så er der penge til flere initiativer. Bemærk: Tilskuddet udbetales som udgangspunkt, når arrangøren har indsendt kvitteringer for afholdte udgifter til klimaarrangementet. 

• Borgere, bylaug, grundejerforeninger, virksomheder, m.m. i Lejre Kommune kan søge. Virksomheder kan søge til almennyttige formål. Kommunale enheder kan ikke søge. Kultur og fritidslivet henvises til Klimapuljen til Kultur og Fritid.

• Klimaarrangementer som modtager støtte, skal være åbne for alle interesserede.

• Arrangører af klimaarrangementer skal deltage aktivt i markedsføringen af deres arrangementer (fx på facebook, i lokalavisen, opslag i landsbyen eller lignende). Ansøgningen skal beskrive, hvordan og hvor kommunikation omkring arrangementet skal foregå.

• Støttede arrangementer skal oprettes i Lejre Kommunes Klimauge-kalender. Arrangører får direkte information om dette.

• Støttemidler gives til konkrete omkostninger i forbindelse med de enkelte klimaaktiviteter. Det kan fx være leje af telt, foredragsholder, forplejning, leje af AV-udstyr, hobbymaterialer, blomsterfrø eller lignende. Der gives ikke støttemidler til aflønning af initiativtagere eller frivillige.

• Skulle det blive nødvendigt at vælge mellem to ligestillede arrangementer anvendes først-til-mølleprincippet.

I vurdering af ansøgninger lægges desuden vægt på følgende:

1) Rundt om klimaet: Klimaomstilling handler om alt fra transport, energiforsyning og opvarmning til det vi spiser, landbrug, skovrejsning, forbrug, genbrug af ressourcer, renovering, byggeri, klimatilpasning og en hel masse andet. I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på, at klimaarrangementer i Klimaugerne samlet set udfolder forskellige aspekter af klimaomstillingen.

2) Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimaarrangementer i mange dele af kommunens geografi, så man nemt kan deltage, uanset hvor man bor i kommunen.

3) Partnerskaber: At ansøgere arbejder med at engagere bredt omkring deres initiativ. Det kan fx være ved at samarbejde med andre i landsbyen eller lokalområdet, der er optagede af det samme emne. Så bliver det ofte bedre, og der kommer flere deltagere.

4) Klima og det gode liv: At klimaarrangementer er med til at vise, hvordan klimaomstilling kan gå hånd i hånd med det gode liv i 49 landsbyer og småbyer på landet i Lejre Kommune – nu og for fremtidige generationer.

5) Målgruppe: Klimaet vedrører alle aldersgrupper og i vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på, at programmet dækker alle aldersgrupper, så både børn, unge, voksne og ældre generationer har mulighed for at engagere sig under Klimaugerne.

Send ansøgningen til:

Ansøgninger skal sendes via mail til klima@lejre.dk

Har du spørgsmål til Den almene Klimauge-pulje 2023, er du velkommen til at sende dem til samme mailadresse.