Tilsyn og godkendelseskriterier

Luk alle
Åben alle

Tilsyn i dagtilbud

Lejre Kommunes rammer og indhold for tilsyn i dagtilbud 2022

Dagtilbudsloven § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a efterleves.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer, er i overensstemmelse med det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Tilsyn med dagtilbud skal sikre, at dagtilbuddene i Lejre Kommune lever op til de lovgivningsmæssige krav samtidig med, at tilsynet skal bidrage til at udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet.

Der føres tilsyn med alle former for dagtilbud – kommunale, selvejende, private og puljeinstitutioner. Der er lovkrav om, at der skal udføres, anmeldte som uanmeldte tilsyn, og at der i tilsynet inddrages kvalitative og kvantitative data.

Det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne er tilrettelagt over en toårig periode. Hvert andet år føres der tilsyn, og året efter følges der op på indsatsområderne fra tilsynet. Tilsynene er skiftevis anmeldte og uanmeldte.

Det systematisk og evidensbaserede tilsynsmateriale sikrer et ensartet vurderingsgrundlag. Materialet gør det muligt at vurdere og måle dagtilbuddenes pædagogiske kvalitet med afsæt i observationer, der er foretaget over en hel dag af den tilsynsførende konsulent.

I forlængelse af det udførte tilsyn og dialog, med dagtilbudsleder og fagligt fyrtårn, fastsættes der et eller to indsatsområder, det enkelte dagtilbud særligt skal arbejde med for at videreudvikle kvaliteten. Der udarbejdes et tilsynsdokument fra hvert dagtilbud, der offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

Tilsyn i den kommunale dagpleje og private pasningsordninger udføres af kommunens dagplejepædagoger.

Der udføres årligt 1 sikkerheds- og hygiejnetilsyn, 1 myndighedstilsyn og 4 pædagogiske tilsyn, hvoraf 1 er uanmeldt.

Det årlige myndighedstilsyn er en systematisk kvalitativ vurdering af den pædagogiske kvalitet på baggrund af det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan. Tilsynet består af en observations -og dialogdel. I forlængelse heraf, fastsættes der et eller to indsatsområder, den enkelte dagplejer/private pasningsordning særligt skal arbejde med for at videreudvikle kvaliteten. Rapporterne fra myndighedstilsynet danner grundlag for den samlede tilsynsrapport for hele den kommunale dagpleje, der udarbejdes hvert andet år og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Her kan du læse hele baggrunden for tilsyn af den pædagogiske praksis i Lejre Kommune.

Det senest udarbejdede tilsyn ligger på de enkelte daginstitutioners hjemmeside. 

Godkendelse af privatinstitutioner

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Læs Lejre Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner her.

Sprogvurdering og sprogstimulering

I følge dagtilbudslovens § 11 har forældre til børn i 3-års alderen, der går i dagtilbud pligt til at lade deres barn sprogvurdere, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Pædagogisk assistent

Al henvendelse vedrørende pædagogisk assistentuddannelse (PAU) skal ske til uddannelseskoordinator Tine Kornval Jacobsen på

Tlf: 3078 8221 eller pr. mail på tija@lejre.dk.

Med venlig hilsen
Tine Kornval Jacobsen
Uddannelseskoordinator