Skift skole - tilflytter

Indmeld eller udmeld af SFO

Hvis du ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

Luk alle
Åben alle

Skal du flytte til Lejre?

Dit barn er altid garanteret en plads på distriktsskolen. Er du tilflytter til Lejre Kommune, skal du henvende dig på den skole, du ønsker dit barn optaget på. Dit barn vil altid være garanteret plads på distriktsskolen, hvis du flytter til kommunen. Indmeldelse i SFO skal ske via den digitale pladsanvisning.

Er du i tvivl om, hvilken skole, der er din distriktsskole, så kan du få hjælp på kortet her.

Frit skolevalg

Som hovedregel skal dit barn gå på den folkeskole, der er tilknyttet til jeres skoledistrikt. Men frit skolevalg giver dig mulighed for at vælge en hvilken som helst anden skole.

Frit skolevalg betyder, at du kan vælge at skrive dit barn op til en hvilken som helst skole, du ønsker. Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

I Lejre Kommune er der syv folkeskoler med hver sit skoledistrikt. Hvis dit barn skal starte i 0. klasse, eller I er tilflyttere, har I krav på en plads i distriktsskolen.

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Hvis du ikke ønsker, dit barn skal gå i den folkeskole, som ligger i jeres skoledistrikt, kan du  - hvis der er plads - også vælge:

  • En folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt
  • En folkeskole, der ligger udenfor Lejre Kommune
  • En fri grundskole, fx en fri- eller privatskole

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Skoleindskrivning til børnehaveklasse

Et barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, barnet fylder seks år. Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklasse foretages digitalt via kommunens hjemmeside og det vil fremgå her på siden, hvornår indskrivningen foregår. 

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen - på baggrund af jeres bopælsadresse. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du digitalt opskriver dit barn til folkeskolen.

Udskudt skolestart

Hvis du ønsker, at dit barns skolestart skal udskydes i et år, skal du kontakte skolelederen på dit barns kommende distriktsskole, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

Indmeldelse i SFO

I skal selv sørge for at tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO). Det sker samtidig med, at I indskriver til skole. Kommende skolebørn bliver indmeldt i SFO den 1. august. Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er, skal du udmelde dit barn af børnehaven med én måneds varsel til den sidste i en måned.

Skal du flytte fra Lejre?

Ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du kontakte dit barns nuværende skole og orientere dem om beslutningen. Du skal desuden fortælle, hvilken skole dit barn fortsætter sin skolegang på.

Hvis du flytter til en ny adresse i eller uden for Lejre Kommune, kan dit barn vælge at blive på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.

Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk udmeldt eller overflyttet til SFO'en ved den nye skole. Ønskes overflytning til anden SFO skal du opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

Ønsker du helt at udmelde dit barn af SFO'en, skal du gøre det via den digitale pladsanvisning. Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden. Man kan ikke udmelde over telefonen eller til SFO'en.

Kan jeg hjemmeundervise mit barn?

Hvis du som forælder selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du skriftligt meddele det til Kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

•Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen?
•Hvor foregår undervisningen?
•Hvem underviser børnene?

Meddelelsen skal sendes pr. e-mail til Center for Børn og Læring (cbl@lejre.dk), før undervisningen begynder.

Tilsyn

Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører Lejre Kommune tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte Center for Børn og Læring.

Efterskoleophold

Efterskole er en mulighed for elever i 8.-10. klasse. Forældre og elever kan frit besøge efterskoler og tilmelde sig skolerne. Der er forældrebetaling, og det sker helt uafhængigt af Lejre Kommune.

I særlige situationer kan der søges om tilskud til efterskoleopholdet. Og det er jeres barns nuværende skole, som i samarbejde med jer, der kan sende en indstilling til Visitationsudvalget.

En indstilling til Visitationsudvalget skal være på baggrund af erfaringer med forskellige tiltag, der har været iværksat for jeres barn. Det kan være andre indretninger i undervisningsmiljøet, særlige læringsforløb, praktikforløb eller andre aftaler, der har været iværksat i samarbejde med jer og jeres barn.

Det er en samlet vurdering fra jeres barns skole, der danner baggrund for en mulig indstilling til Visitationsudvalget. Som udgangspunkt bevilliges tilskud til et år på efterskole. I Center for Børn og Læring gives tilskud til efterskoleophold, hvis der er særlige forhold, der begrunder behovet for et efterskoleforløb. Som udgangspunkt skal 1 af 3 forhold være gældende.

1. Der kan bevilliges efterskoleophold til elever der er visiteret til specialundervisning.                                

Her kan den aktuelle specialskole/specialtilbud indstille til Visitationsudvalget. Der kan peges på en efterskole for elever med særlige behov. Eller der kan peges på en almen efterskole. Hvis Visitationsudvalget bevilliger tilskud til almen efterskole, betragtes det som en overgang til et alment undervisningsmiljø.

2. Der kan bevilliges efterskoleophold til elever, der i en længere periode har været i skole-mistrivsel

Her er det den aktuelle skole der, i samarbejde med jer forældre og med inddragelse af PPR, indstiller til et efterskoleophold.

3. Der kan bevilliges efterskoleophold til elever, der er testet og vurderet ordblinde

Her kan jeres barns skole indstille til Visitationsudvalget. Der kan her udelukkende peges på en efterskole med fokus på læringsmiljøer, der tilgodeser elever, der er vurderet ordblinde.

Hvis Visitationsudvalget vurderer, på baggrund af indstillingen fra jeres barn skole, at der er særlige forhold, som taler for et efterskoleophold, vil Visitationsudvalget støtte op om et år på efterskole. Center for Børn og Læring bevilger her et tilskud til nedsættelsen af forældrebetalingen på max 50.000,-, og forældrene skal selv afholde øvrige udgifter, herunder lommepenge og udgifter til transport.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at få vurderet, om dit barn kan få støtte til et efterskoleophold, skal du henvende dig på dit barns skole.

Hvordan får mit barn modersmålsundervisning?

Lejre Kommune tilbyder pt. ikke modersmålsundervisning, men henviser i stedet elever der er berettiget til at modtage modersmålsundervisning til andre kommuner.

I bekendtgørelsen om folkeskolens modersmålsundervisning kan du læse mere om, hvilke sprog kommunen er forpligtet til at tilbyde undervisning i.

Har du spørgsmål omkring modersmålsundervisning, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Læring.

For questions regarding native language education please contact Center for Børn og Læring.