Transport til skole

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved skolebus eller ved at udstede buskort, så eleven kan køre gratis med bus til og fra skole. Elever, som er visiteret af kommunens visitationsudvalg til specialundervisning, kan i visse tilfælde få betalt transport mellem skole og hjem.

Kan mit barn få transport til og fra skole?

Luk alle
Åben alle

Lang skolevej

Elever med lang skolevej har ret til befordring jf. folkeskolelovens §26 stk. 1.

Lang skolevej betyder ifølge lovgivningen:

  • at eleverne har længere end 2½ km til distriktsskolen på 0. – 3. klassetrin
  • at eleverne har længere end 6 km til distriktsskolen på 4. – 6. klassetrin
  • at eleverne har længere end 7 km til distriktsskolen på 7. – 9. klassetrin
  • at eleverne har længere end 9 km til 10. klassecenter i Roskilde Kommune eller et evt. andet visiteret 10. kl. tilbud.

I opmålingen af skolevejen skal der kun medregnes afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område. Vejen opmåles ved at indtaste ruten på Krak.

Visitering til befordring efter bestemmelserne om skolevejens længde gælder for et skoleår ad gangen.

Trafikfarlig skolevej

Der tildeles befordring til elever, som har kortere skolevej end angivet for lang skolevej, men hvor skolevejen skønnes trafikfarlig jf. folkeskolelovens §26 stk. 1. Det er kommunen, der på baggrund af indhentet udtalelse fra politi og lokale vejmyndigheder afgør, om vejen skønnes trafikfarlig.

Vurderingen foretages ud fra:

  • Trafikerede landeveje uden cykelsti
  • Krydsning af meget trafikerede veje
  • Elevens klassetrin

Visitering til befordring efter bestemmelserne om farlig skolevej gælder for et skoleår ad gangen.

Elever visiteret til specialkørsel

Elever, som er visiteret af kommunens visitationsudvalg til specialundervisning, kan i visse tilfælde få betalt befordring jf. folkeskolelovens §26 stk. 2. Befordringen visiteres sammen med skoletilbuddet.

Det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt en elev tilhører målgruppen for den særlige befordringsforpligtelse af elever med sygdom, fysisk eller psykisk handicap jf. folkeskolelovens §26 stk. 2. Hvis der er tvivl om hvorvidt eleven kan befordre sig til skolen, kan kommunen forlange en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring afholdes af kommunen.

I henhold til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal kommunen stille en sygecykel, en kørestol eller lign hjælpemiddel til rådighed, i situationer hvor eleven selv kan transportere sig til og fra skole med hjælpemiddel.

Der kan søges om kørselsgodtgørelse, for at køre sit barn i bil, hvis eleven har fået tildelt særkørsel. Kørselsgodtgørelse ydes efter statens laveste takst pr. km. hvor barnet er med i bilen, dvs. max to ture pr. dag, og udbetales kvartalsvist ved fremsendelse af dokumentation for udgifter.

Hvis eleven er visiteret af Lejre Kommunen til en anden skole end distriktsskolen eller eleven er visiteret til et regionalt specialundervisningstilbud, regnes denne skole som distriktsskole.

Sygekørsel

Der kan søges om hjælpemiddel (fx kørestol) eller kortvarig befordring ved tilskadekomst for elever, som ikke selv kan komme i skole (f.eks. pga. brækket ben) jf. folkeskolelovens §26 stk. 2.

Kommunen skal tilrettelægge vederlagsfri befordring til elever på ungdomsuddannelser, der midlertidigt ikke er i stand til ved egen hjælp at transportere sig mellem bopæl og uddannelse på baggrund af sygdom eller invaliditet jf. Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. § 10.

Hvis der er tvivl om hvorvidt eleven kan befordre sig til skolen, kan kommunen forlange en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring afholdes af kommunen.

Frit skolevalg

Lang eller farlig skolevej
Elever, som har gjort brug af frit skolevalg kan ikke få tildelt befordring på baggrund af lang eller trafikeret skolevej. Det gælder både ved valg af anden folkeskole eller privatskole i Lejre eller anden kommune.

Elever i specialundervisning eller med kortvarig sygekørsel
Elever, som har gjort brug af frit skolevalg, kan få tildelt befordring på baggrund af at tilhøre gruppen af elever med sygdom, et fysisk eller psykisk handicap. Kommunen dækker i disse tilfælde befordring svarende til den befordring, som kommunen ville være forpligtiget til at afholde, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på distriktsskolen.

10. klassetilbud

Elever, der indmeldes på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune er berettiget til et buskort fra Lejre Kommune, hvis kriterierne for lang skolevej er opfyldt.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR, skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne i henhold til reglerne om frit skolevalg.

Ventetid

Ventetiden på skolen i forbindelse med befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid jf. bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

I det omfang, at befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre et fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden, i det omfang et tilsyn vurderes påkrævet.

SFO, aflastning eller fritidsaktiviteter

SFO
For befordring fra skole til SFO har kommunen alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

Aflastning
Spørgsmål om støtte til udgifter til befordring til og fra aflastning kan afgøres efter servicelovens § 41 og henvendelsen skal derfor ske til Børn- og Ungerådgivningen i Lejre Kommune.

Fritidsaktiviteter
Kommunen afholder ikke udgifter til befordring til fritidsaktiviteter.

Elever med to folkeregisteradresser

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan, i de tilfælde hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.