Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Luk alle
Åben alle

Merudgifter

Du kan søge om kompensation for ekstra udgifter, I som familie har som følge af jeres barns funktionsnedsættelse, hvis barnet er en del af målgruppen.

Formål
Formålet med at dække merudgifter er dels at kompensere for barnets nedsatte funktionsevne og dels at medvirke til, at I som familie kan leve så normalt som muligt. 

Hvad er en merudgift? 
Merudgifter er de udgifter, I har, som kommer ud over dem, man som familie normalt har. Derfor udregnes en merudgiftsydelse ved, at vi kigger på, hvor meget I for eksempel vasker mere end en gennemsnitlig familie. I kan ikke få økonomisk støtte til forbrugsgoder, som man normalt har i et hjem, for eksempel trampolin, tv, pc, mobil, iPad. Det er en betingelse at jeres nødvendige merudgifter overstiger 4.656 kr. årligt (2016 takster).

Merudgiftsydelsen gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af jeres merudgifter - normalt for et år ad gangen. Når I modtager en løbende merudgiftsydelse, har I desuden mulighed for at få dækning af enkeltstående merudgifter uden regulering af den månedlige ydelse. Fx  udgifter til handicaprettede kurser, eller udgifter i forbindelse med en uforudset hospitalsindlæggelse. 

Hvis ikke der er grundlag for at yde kompensation for merudgifter jf. servicelovens §41, råder vi dig til at undersøge mulighederne for kroniker- og enkelttilskud via Sundhedsstyrelsen.

Hvordan søger jeg?
Du søger om kompensation for ekstra udgifter på Borger.dk. Hvis du allerede har relevante oplysninger, må du meget gerne vedlægge disse. Det kunne fx. være 

  • Udredning fra Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri 
  • Elevplan fra skole
  • Statusrapport fra institutionen
  • Prisoverslag
  • Ekspeditionsliste fra apoteket

Husk at give os samtykke til, at vi må søge oplysninger, der er relevante for, at vi kan behandle jeres ansøgning. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Begge forældremyndighedsindehavere kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Hvornår kan jeg modtage tabt arbejdsfortjeneste? 
Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet. Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Du kan finder flere informationer om, hvem der kan få hjælp til tabt arbejdsfortjeneste på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets lovguide om tabt arbejdsfortjeneste.

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk Du må gerne vedlægge følgende til ansøgningen:

  • Dine seneste tre lønsedler. Hvis du er ledig, vedlægger du de seneste tre lønsedler fra, da du var i beskæftigelse
  • Din seneste pensionsopgørelse
  • Accept fra din arbejdsgiver om tjenestefrihed uden løn

 

Aflastning

Det kan være en stor opgave - både fysisk og psykisk - at passe et barn med nedsat funktionsevne i eget hjem. Du kan derfor søge om aflastning. Aflastning kan være en forudsætning for, at dit barn kan blive boende hjemme. 

Hvordan søger jeg?
Du søger om aflastning ved at kontakte din rådgiver i handicapteamet (alternativt kan du kontakte Frontteamet). 

Ledsagerordning

Hvis dit barn mellem 12 og 18 år ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om en ledsagerordning til dit barn. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som den unge selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til unge, der selv kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Hvordan søger jeg?
Du søger om ledsagerordning til dit barn ved at kontakte din rådgiver i handicapteamet (alternativt kan du kontakte Frontteamet). 

Hjælpemidler

Hvis dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan det have behov for nødvendige hjælpemidler på grund af sin funktionsnedsættelse. Det kan både være personlige også kaldet kropsbårne hjælpemidler som for eksempel skinner, korset eller bleer. Eller det kan være kørestol, gangredskab eller badestol, som er tekniske også kaldet genbrugelige hjælpemidler.

Det er vigtigt, at I søger om hjælpemidlet og afventer, at vi træffer afgørelse på jeres ansøgning, inden i eventuelt selv anskaffer hjælpemidlet, da I kan risikere, at vi ikke dækker udgiften efterfølgende.

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om hjælpemidler til dit barn på borger.dk.

Boligændringer

Hvis dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du søge om hjælp til nødvendig indretning af din bolig med henblik på at gøre boligen bedre egnet til dit handicappede barns behov. Det kan for eksempel være fjernelse af dørtrin, ændringer af dørbredder, opsætning af rampe eller større indretninger af din bolig. 

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om hjælpemidler til dit barn på borger.dk.

Handicapbil

Hvis dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning i egen, eller handicapbil. Det er dit barns funktionsnedsættelse og kørselsbehov, der er afgørende for om der kan ydes støtte til køb af bil. Det er dit barns varige nedsatte lidelse og/eller betydelige nedsatte funktionsniveau samt et markant kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis, der er afgørende for vurderingen. 

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om støtte handicapbil til dit barn på borger.dk.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi ringe op til jer og spørger nærmere ind til ansøgningen samt aftaler dato for hjemmebesøg. Vi sender jer et oplysningsskema, som I skal sende retur i udfyldt stand 1 uge inden hjemmebesøget.

Tilskud til halv friplads

Du kan søge om behandlingsmæssigt fripladstilskud til dag- og fritidstilbud. Betingelserne for dette er, at jeres barn har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt at det er grundet barnets behandlingsmæssige behov, at vedkommende er visiteret til tilbuddet. 

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om friplads på Borger.dk