Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats i Lejre Kommune og for dig, der er under 25 år og endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

I Uddannelsesvejledningen kan vi hjælpe dig, hvis du har brug for afklaring eller støtte i forbindelse med dit valg af uddannelse.

Er du ung i grundskolen?

Luk alle
Åben alle

Er du ung i grundskolen?

Uddannelsesvejledernes kerneopgaver er at sørge for, at alle grundskoleelever arbejder med karrierelæring og valgkompetencer samt opnår viden om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse.


Vi vejleder elever i 8., 9. og 10. klasse, og der er tilknyttet en uddannelsesvejleder på alle grundskoler i Lejre kommune. Vi har især fokus på elever, som har brug for en særlig vejledningsindsats eller som er uafklaret ift. valg af ungdomsuddannelse.

Vurdering af uddannelsesparathed (UPV)

En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og vejlederens vurdering af elevens forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Der er forskellige typer ungdomsuddannelse, og de kræver forskellige forudsætninger. Læs evt. om:
• Erhvervsuddannelser og eux
• 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx)
• 2-årig hf-eksamen

Den første vurdering i 8. klasse vil give eleven en tidlig vurdering af, hvilke typer ungdomsuddannelser han/hun er parat til, og hvad der skal arbejdes med for at blive parat.


Dette bliver vurderet
Når skolen vurderer, om eleven er uddannelsesparat, sker det på baggrund af dit barns standpunktskarakterer. Derudover vurderer skolen og vejlederen også elevens:
• Personlige forudsætninger
• Sociale forudsætninger
• Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering på UddannelsesGuiden. Her kan du også læse om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og 9. klasse.

Praktik & introduktionskurser

Det er muligt at komme i praktik i 8., 9. og 10. klasse. Erhvervspraktik kan hjælpe dig til at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse. Der er mulighed for at søge om særlige praktikforløb inden for Politiet, Forsvaret og sundhedsområdet. Dette foregår via din uddannelsesvejleder.

Du kan læse mere om praktik i Forsvaret her.

Introduktionskurser er et undervisnings- eller vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever i 8. klasse forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Brobygning i 9. klasse tilbydes til uafklarede uddannelsesparate samt ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning.

Er du ung og færdig med grundskolen?

Luk alle
Åben alle

Er du ung og færdig med grundskolen?

Her kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe dig, som er færdig med grundskolen og har brug for vejledning om uddannelse eller job.
Har du brug for vejledning om uddannelse eller job, kan du få hjælp af din Uddannelsesvejleder. Vi hjælper også efter, du er gået ud af grundskolen (15-24 år) og ikke er i gang med en uddannelse. Der kan være mange grunde til, at du bliver nødt til at stoppe på en uddannelse og ikke rigtig ved, hvad du nu skal i gang med. Vi vejleder ikke kun om uddannelse, men også om andre muligheder, der gør dig klar til uddannelse igen.

Uddannelsespligt for unge mellem 15 og 17 år

Når du er under 18 år, har du pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en anden uddannelsesrettet aktivitet. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvad du er i gang med eller skal i gang med.


Hvis uddannelsesplanen ikke overholdes
Hvis din uddannelsesplan ikke overholdes, vil en Uddannelsesvejleder tage kontakt til dig senest fem dage efter, at vi er blevet bekendt med, at planen ikke følges. Du kan også selv kontakte din Uddannelsesvejleder
Uddannelsesvejlederen kan hjælpe med at finde ud af, hvordan du bedst muligt kommer i gang med en uddannelse. Det kan for eksempel være at gå på et afklarende forløb eller være i praktik for at finde ud af, hvad du gerne vil og har mulighed for. Sammen med Uddannelsesvejlederen laver du en plan for, hvad de næste skridt skal være for at komme i gang med en ungdomsuddannelse.


Ungeydelsen kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes
At du har uddannelsespligt betyder også, at din ungeydelse kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes.

For dig, som er over 18 år i Lejre Kommune

Er du mellem 18-25 år og har brug for vejledning i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse, kan du kontakte din uddannelsesvejledning.

Brug funktionen ”Find din uddannelsesvejleder”, hvis du er i tvivl om, hvem der er din vejleder.

Ønsker du at gå på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)?

Hvis du ønsker at komme på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal du kontakte din uddannelsesvejleder.


Du kan læse mere om FGU her.

Her kan du få hjælp

Luk alle
Åben alle

Find din uddannelsesvejleder

Karriereguiden

Karriereguiden giver et overblik over ungdomsuddannelser i Region Sjælland.
Hvert år udgiver de Kommunale Ungeindsatser i Region Sjælland et hæfte om ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Karriereguiden udleveres til alle elever i 8.-9. klasse og er tænkt som inspiration til deres uddannelsesvalg. Det findes også i en elektronisk udgave her.

Hvert år arrangerer Uddannelsesvejledningen i Lejre og UngeGuiden i Roskilde uddannelsesmessen ’Fokus På Uddannelse’ for unge i 8., 9. og 10. klasse og deres forældre. Formålet med messen er at give de unge et indblik i mulighederne efter grundskolen.

UddannelsesGuiden & E-vejledning

UddannelseGuiden (ug.dk) er Børne- og Undervisningsministeriets informations- og vejledningsportal. Klik her for at komme til UG.

På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række jobs og karriereveje.

Inspirations- og vejledningsværktøjer
UddannelsesGuiden giver mulighed for at finde svar på spørgsmål om uddannelse og job. På ug.dk findes der desuden inspirations- og vejledningsværktøjer til afklaring af uddannelsesvalget.

eVejledning
På UddannelsesGuiden er det muligt at få vejledning gennem eVejledningen, som er et online vejledningstilbud til alle. Du finder kontaktoplysninger til eVejledningen her.

Kvalitetssikring og statistik

Luk alle
Åben alle

Kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledning skal, jf. Lov om Kommunal Ungeindsats, sættes i system. Systemet skal belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet med andre aktører. Der arbejdes i Uddannelsesvejledningen løbende med kvalitetssikring med henblik på at sikre, at valg af uddannelse eller job bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesvejledningen har fokus på kvalitetsudvikling og -sikring af uddannelsesvejledningen af unge i og uden for skolen i samarbejdet med Center for Børn og Læring og Center for Job og Social. Her er udviklingen af de unges uddannelsesparathed, søgning til ungdomsuddannelserne samt de unges uddannelsesaktivitet i fokus under løbende systematisk gennemgang. Til dette anvender Uddannelsesvejledningen vejledningssystemet UnoUng, hvorigennem der løbende systematisk er fokus på at overholde de lovgivningsmæssige forpligtigelser og derved sikre, at alle unge op til 25 år uden en ungdomsuddannelse modtager vejledning.

For at Uddannelsesvejledningen skal lykkedes for alle unge er det tværprofessionelle samarbejde under KUI, sammen med forældre, uddannelsesinstitutionerne m.fl., gensidig afhængigt af hinanden. Dette sikres (og udvikles) gennem løbende og tæt dialog, gennem sparring og fastlagte arbejdsprocedurer. For Uddannelsesvejledningen ligger der desuden en værdi i at kende til vores forskellige samarbejdspartneres faglighed og funktioner, således at samarbejdet omkring de unge uden uddannelse og job sikres at blive til de unges bedste. Derudover arbejdes der med kvalitetsudvikling og –sikring gennem vores tætte samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Roskilde og med de lokale ungdomsuddannelser. Dette gøres bl.a. i Lederforum for uddannelsessamarbejdet (som mødes 4 gange årligt), gennem dialogmøder med uddannelsesinstitutionerne, i vejledersaloner samt i arbejdsgrupper omkring uddannelsesmesse og brobygningsforløb mv.

I kvalitetssikringen inddrages også kommunens resultater af vejledningsindsatsen. Disse resultater hentes dels fra Undervisningsministeriets data inden for området og kan ses her, dels ved statistiske udtræk fra UnoUng.

Data fra Undervisningsministeriet er bl.a. overgangsfrekvenser fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og kan ses i rapporter og nøgletal på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Sammenhængende plan for vejledning

Af lov om kommunal ungeindsats §5 fremgår det, at der skal udarbejdes ”en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse”. Den sammenhængende plan kan ses nedenfor.

Uddannelsesanalyse for Lejre Kommune

Se resultaterne her for uddannelsesanalysen 2022 for Region Sjælland.