Vores beskyttede natur

Moser, enge, hede, overdrev og vandhuller er natur vi skal beskytte.

Læs om vores naturtyper og beskyttede områder her, og se om der er beskyttet natur på din ejendom.

Se, om der er beskyttet natur på din ejendom på Arealinformation

Luk alle
Åben alle

Hvis du vil ændre på beskyttet natur

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter næsten alle søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændring af tilstanden af de beskyttede naturtyper. 

I Lejre Kommune er næsten alle vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det gælder alle offentlige vandløb samt de fleste private vandløb. I en række skovområder er alle vandløb fortrinsvis bække og vandførende grøfter omfattet. 

For øvrige naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter ca. 1300 lokaliteter med et samlet areal på ca. 1190 ha. 

Dispensation til at ændre tilstanden på en beskyttet naturtype
Der er mulighed for at ansøge om dispensation til ændring af tilstanden på en beskyttet naturtype. En dispensation til at ændre en beskyttet naturtype bliver kun givet i særlige tilfælde. Det kan være, hvis et indgreb vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, f.eks. oprensning af et vandhul.

En dispensation, der medfører forringelse af forholdene for dyre- og plantelivet, kan kun komme på tale, hvis forholdene i forvejen er dårlige, eller hvis indgrebet er nødvendigt af tvingende årsager. 

En dispensation bliver ofte givet på nogle bestemte vilkår. Vilkårene skal medvirke til at begrænse skaderne på naturområdet. For eksempel vil en dispensation til at oprense et vandhul ofte blive givet på vilkår af, at vandhullet udgraves på en bestemt måde, og at der ikke udsættes ænder eller fisk i
vandhullet.

Hvordan søger du en dispensation?
Hvis du ønsker en dispensation til at ændre en beskyttet naturtype, skal du sende en ansøgning til kommunen. Her skal du beskrive den ændring du vil lave og begrundelsen for det. Du skal sende et kort med, som viser det område, der er tale om og du skal oplyse matrikelnummeret.

Vi vil som regel komme ud og se på området og snakke med dig, før sagen bliver afgjort. Vi ser på områdets generelle naturtilstand, og vi foretager en overordnet biologisk undersøgelse for at finde eventuelt sjældne arter eller plantesamfund. Ved den lejlighed vil vi drøfte, hvordan dine ønsker kan imødekommes, så naturen tager mindst mulig skade.

Mulighed for at klage
Når vi har truffet en afgørelse, har du mulighed for at påklage den.

Fredede dyre- og plantearter

En lang række dyre- og plantearter er fredede. F.eks. er alle orkidéer, padder og krybdyr samt flagermus fredede.

Se Miljøstyrelsens hjemmeside om fredede dyr og planter her

Vores Natura 2000 områder og handleplaner

Hvad er Natura 2000?
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne er udpeget for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000 områderne findes både til lands og til vands. Målet er at stoppe tilbagegangen og sætte fremgang i den natur, der er omfattet af EUs Natura 2000-direktiver.

For hvert af de 252 Natura 2000-områder, er der udarbejdet en Natura 2000-plan, de kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Der er 5 Natura 2000-områder som berører Lejre kommune: