Fredninger

Større områder i Lejre Kommune er fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 33. Fredningerne kan bl.a. have til formål at beskytte landskaber, udsigter, naturen, rekreative interesser mv. Når et område er fredet, skal du følge nogle særlige regler.

Fredningerne indeholder bestemmelser om, hvad der er tilladt inden for det fredede område og kan bl.a. indeholde forbud mod at opføre bebyggelse, plante træer eller ændre terrænet. Reglerne kan også sikre eller forbyde offentlig adgang til et område. Ofte vil en ejer af et fredet areal have mindre råderet over det. Hvis et område er fredet, er det tinglyst på ejendommen.

Det er kommunen, der holder øje med, at en frednings formål og bestemmelser bliver overholdt, mens det er fredningsnævnet der træffer afgørelse i forhold til ansøgninger om dispensation.

Fredning og dispensation

Luk alle
Åben alle

Hvornår skal du søge dispensation?

Du skal ansøge om dispensation hos Fredningsnævnet til et projekt, hvis det ikke stemmer overens med bestemmelserne i en fredning.

Fredningsnævnet har mulighed for at dispensere fra en fredningsbestemmelse, hvis det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet foretager som regel besigtigelse på stedet sammen med ansøger, i forbindelse med deres behandling af sagen.

Hvis Fredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningsbestemmelserne, vil tilladelsen være gældende, hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger. Fredningsnævnets afgørelser om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan søger du om dispensation fra fredninger?

Ønsker du at søge om dispensation fra en fredning, kan du sende ansøgningen til Lejre kommune via email til landzone@lejre.dk. 

Lejre Kommune sender herefter ansøgningen videre til fredningsnævnet for Østsjælland sammen med sine bemærkninger til det ansøgte projekt.

Er din ejendom omfattet af en fredning?

Hvis du vil se om et areal er omfattet af en fredning, kan du bruge Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Klik her for at gå til Arealinformation

Du kan læse mere om Fredningsnævnet og om hvordan nye områder bliver fredet på fredningsnævnets hjemmeside, hvilket der er link til i den blå boks på denne side.

Fredningssag vedr. Lyndby Strand ved Hornsherredvej 164-182, 4070 Kirke Hyllinge

Ved Overfredningsnævnets kendelse den 21. august 1947, blev i alt 7 ejendomme, beliggende nord for Lyndby, fredet. I dag er de 7 ejendomme opdelt i 9 matrikler, herunder 7 beboelsesejendomme og 2 matrikler til markareal. 

Lejre Kommune ønsker at ophæve fredningen på de 7 beboelsesejendomme, som fredningen omfatter. Rejsning af fredningssagen inkl. bilag kan ses i nedenstående links.

Rejsning af fredningssag

Bilag 1 - Fredningskendelse

Bilag 2 - Afgrænsning af affredning

Bilag 3 - Historiske kort

Bilag 4 - Budgetoverslag