Vi passer på naturen

Læs om vores naturprojekter, naturplejer og naturovervågninger her.

Luk alle
Åben alle

Vi laver naturprojekter

Vi har gennemført en række større naturpleje- og naturgenopretningsprojekter med tilskud fra Miljøministeriet og Det europæiske Fællesskab (EU).

Nogle af projekterne har til formål at gennemføre NATURA 2000-planerne. Disse har til formål at bidrage til at sikre den nødvendige indsats for en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

Andre af projekterne har til formål at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter udenfor NATURA 2000-områderne.

Vi tæller og overvåger dyr og planter

Formålet med naturovervågning er at følge naturens tilstand og udvikling. Udvalgte arter bliver registreret og optalt årligt eller med faste intervaller.

Naturovervågning er også en vigtig forudsætning for prioritering af naturpleje, idet den kan afsløre plejebehov og vise effekt af udført pleje. Derfor foretager vi overvågning af udvalgte lokaliteter og arter.

Sommerfugle i Kirkemosen
Ved Ryegård Dyrehave findes i den fredede Kirkemose tre sjældne arter af sommerfugle, som er knyttet til hedemoser og højmoser. Sommerfuglene bliver overvåget med henblik på tilrettelæggelse af pleje af mosen. Bestandene er små og isolerede, men synes konstante.

Ynglefugle i Roskilde Fjord
Yngelfuglene på de ubeboede øer og holme i Roskilde Fjord overvåges i samarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner. Øerne er fredet for at beskytte fuglelivet og for at regulere adgang til øerne og færdsel omkring dem. Overvågningen sker for dels at vurdere, om fredningens formål bliver opfyldt, dels at overvåge NATURA 2000-områdets fuglearter. 

Løgfrøer ved Kyndeløse
Løgfrø er en sjælden padde, der er i stærk tilbagegang i Danmark. En lille bestand findes ved Kyndeløse og Nr. Hyllinge. Her er 17 vandhuller med mulighed for forekomst af løgfrø blevet overvåget siden 1990. Overvågningen sker ved at optælle kvækkende hanner om foråret og ved at fiske efter haletudser senere på sommeren. Desværre findes løgfrøen nu kun i 4 - 5 vandhuller, og det er sjældent, at der registreres ynglesucces i form af haletudser.

Maj-gøgeurt i Ejby Ådal
I Ejby Ådal er en bestand af maj-gøgeurt blevet optalt årligt siden 1990. Vellykket naturpleje i form af kratrydning betød, at bestanden i løbet af 10 år blev tidoblet. Siden er bestanden mindsket lidt, men den ligger vedvarende på et højt og konstant niveau.

Kødfarvet gøgeurt i Gøderup Mose
I Gøderup Mose bliver en meget stor bestand af kødfarvet gøgeurt optalt årligt. Optælling gennem 25 år har vist, at ændringer i drift og vandindvinding kan medføre store bestandssvingninger. Dårligere afgræsning har de seneste år betydet, at der er færre blomstrende gøgeurt i mosen.

Du kan se vores seneste naturovervågningsrapporter i boksen til højre.

Ønsker du at se tidligere overvågningsrapporter så skriv en e-mail til ctm@lejre.dk

Vi plejer og giver plads til naturen

Kommunen er plejemyndighed både på private fredede arealer og på egne arealer.

30 % af Lejre Kommunes areal er fredet, og 1300 søer, vandhuller, moser, enge og overdrev er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer).
Begrænsede ressourcer betyder, at kun få, helt særlige arealer plejes.
 
Naturpleje udføres enten for at opfylde formålet med fredninger eller for at sikre og bevare naturtyper og arter, der er i tilbagegang eller i fare for at forsvinde. Naturpleje består typisk i hegning med henblik på afgræsning, høslæt, rydning af uønsket forekomst af træer og buske samt oprensning af vandhuller.

Vi ønsker at inddrage både borgere og erhvervslivet i naturplejen af de fredede og beskyttede naturarealer.