Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse og overgangsydelse samt ledighedsydelse under ferie

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp (samme selvbetjeningsløsning).

Hvis du søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du have en række dokumenter klar for at kunne søge. Se hvilke nedenfor. Du skal også have MitID klar.

Sådan søger du

Luk alle
Åben alle

Ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Dokumentation

Sammen med ansøgningen skal du aflevere dokumentation for din økonomi og en række andre forhold. Du skal derfor have følgende dokumenter klar for at kunne søge:

  • MitID
  • De 3 seneste måneders lønsedler
  • Kontooversigt
  • Kontoudskrift fra hver konto for de seneste 3 måneder
  • Evt. privattegnet pensionsordning og/eller børneopsparing
  • Boligudgifter, fx husleje, el, varme og vand samt evt. boligstøtte

Du kan vedhæfte dokumenterne til ansøgningen. Hvis der er dokumenter som du ikke kan vedhæfte skal du sende dem med posten efterfølgende. Vi skriver til dig, hvis der mangler yderligere dokumentation. Dokumentationen skal altid vedlægges ansøgningen, også selvom du for nylig har været på kontanthjælp.

Vi godkender ikke skærmprints, Word- eller Excel-filer. Brug i stedet pdf-format.

Hvis du vil vide mere kan sende en mail til Ydelseskontoret på kontant@lejre.dk

Ansøgning om uddannelseshjælp og kontanthjælp

Vejledninger til selvbetjeningsløsningen KY

Unge under 30 år

Tanken med uddannelseshjælp er, at unge skal have en uddannelse. Hjælpen til unge under 30 år uden en uddannelse svarer derfor til SU-niveau.
Du vil på baggrund af din situation blive visiteret af Jobcentret til at tilhøre en af kategorierne: uddannelsesparat; aktivitetsparat eller jobparat. Disse kategorier vil have indflydelse på, hvilken ydelse du vil være berettiget til. Du kan nedenfor læse mere om, hvad kategorierne betyder.

Unge under 30 år uden uddannelse

Er du under 30 år og uden uddannelse er kontanthjælpen erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU'en. Der bliver taget udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse med det samme, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. Enlige forsørgere får særlig støtte til at gennemføre en uddannelse.

Uddannelsesparate unge

Er du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, bliver du betragtet som uddannelsesparat, hvis du har - eller indenfor en kortere periode kan opnå - forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. Som uddannelsesparat skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse og vil modtage uddannelseshjælp.

Aktivitetsparate unge

Hvis du ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Som aktivitetsparat får du en indsats, der kan hjælpe dig, så du på sigt kan komme i gang med en uddannelse. Mens du deltager i aktive tilbud, kan du efter 3 måneder modtage et tillæg, så du samlet modtager en ydelse, der svarer til det, du kunne have fået på kontanthjælp.

Særlig støtte

Hvis du er enlig forsørger, kan du få en særlig støtte, der skal hjælpe dig i gang med en uddannelse. Du vil modtage uddannelseshjælp, men du vil samtidig have mulighed for at få ekstra økonomisk hjælp, fordi du som enlig forsørger kan have en række særlige udfordringer.

I nogle tilfælde kan du også få særlig støtte selvom du ikke har børn, hvis du har høje boligudgifter.

Uddannelsespålæg

Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

Læs mere og søg på borger.dk

Unge under 30 år med uddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse, kan du få kontanthjælp selvom du er under 30 år. Du vil ikke få et uddannelsespålæg om at påbegynde en ny uddannelse. Kravet er, at det er en kompetencegivende uddannelse, som giver dig ret til faglært løn, fx. bager, frisør eller pædagog.

Jobparate unge med uddannelse

Er du under 30 år, har en uddannelse og kan arbejde, bliver du betragtet som jobparat. Som jobparat skal du aktivt søge job og vil undervejs modtage kontanthjælp.

Hvis du ikke er kommet i job, vil du senest efter tre måneder blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp i fx. en nytteindsats.

Aktivitetsparate unge med uddannelse

Hvis du ikke har de nødvendige forudsætninger for at arbejde, fordi du har komplekse sociale eller helbredsmæssige problemer, bliver du betragtet som aktivitetsparat.

Som aktivitetsparat får du kontanthjælp på ungesats samt ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller får mentorstøtte. Du vil få en helhedsorienteret indsats, der skal bringe dig tættere på et job, og som tager hånd om dine forskellige udfordringer.

Læs mere og søg på borger.dk

Borgere over 30 år

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontant­hjælpen. Det gælder også ens ægtefælles indtægter og formue.

Regeringen har udarbejdet en kontanthjælpsreform, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

Alle, der er 30 år eller derover, modtager kontanthjælp som tidligere. Udgangspunktet for indsatsen er, at alle, der kan arbejde, skal i arbejde, og alle, der ikke kan arbejde, vil få en helhedsorienteret indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Jobcentret vurderer, om du ligger inden for gruppen af jobparate eller aktivitetsparate.

Her kan du få et overblik over, hvad den nye reform betyder for dig.

De jobparate

Er du fyldt 30 år og er i stand til at arbejde, bliver du betragtet som jobparat. Som jobparat skal du aktivt søge job, og vil undervejs modtage kontanthjælp. Hvis du ikke er kommet i job, vil du senest tre måneder efter blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp, fx i en nytteindsats.

De aktivitetsparate

Er du visiteret til at være aktivitetsparat, er du blandt dem, der ikke umiddelbart er klar til at få et job. Som aktivitetsparat vil du modtage et tilbud om udviklingsforløb, som ofte vil indeholde en tværfaglig indsats kombineret med virksomhedspraktik få timer ugentlig. Hvis du ikke er klar til at deltage i et aktivt tilbud, vil du få tilbudt mentorstøtte i op til seks måneder.

Som aktivitetsparat over 30 år, vil du efter den første samtale med kommunen blive indkaldt til yderligere fire samtaler indenfor 12 måneder. Er du aktivitetsparat og under 30 år uden en uddannelse, skal du indkaldes til samtale 3 gange indenfor de første 3 måneder, herefter minimum hver 2. måned.

Du skal i aktivitetstilbud eller have mentorstøtte senest 1 måned efter henvendelsen og herefter kontinuerligt, indtil du bliver i stand til at starte uddannelse. Der må max gå 4 uger mellem tilbud.

Aktivitetstillæg

Er du aktivitetsparat, vil du være berettiget til et aktivitetstillæg, når du deltager i aktivt tilbud. Tillægget varierer fra 786,00 til 8.199,00 alt efter aldersgruppe og familie - og boligforhold.

Koordinerende sagsbehandler

Som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager får du ret til en koordinerende sagsbehandler. Det skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Det sker for at sikre, at du ikke oplever at løbe spidsrod mellem de offentlige systemer eller opleve, at indsatsen ikke hænger sammen.

Nyttejob

Nyttejobs er job, som gør nytte for samfundet og ikke bliver udført indenfor kommunens serviceniveau. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet at oprette 24 nyttejobs i kommunen i henholdsvis Center for velfærd & Omsorg og Center for Veje & Trafik.

I løbet af de tre første måneder, bliver du indkaldt til to samtaler. I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til fire samtaler.

Når du er på barsel

Hvis du er på barsel, har du ret til jobrelevant vejledning i de sidste tre måneder af din barsel. Det skal sikre, at du har fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

Det er din jobcenterrådgiver, der har ansvaret for vejledningen, gerne i samarbejde med din sundhedsplejerske.

Offentligt løntilskudsjob

Fra den 1.januar 2014 kan du kun være ansat i et offentligt løntilskudsjob i op til seks måneder.

Ufaglærte kan få særlig hjælp

Hvis du er ufaglært, har du ret til at deltage i et forløb, hvor du får vurderet dine kompetencer. Du har også ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet.

Når Lejre Kommune vurderer, om du skal arbejde for din kontanthjælp, vurderer de samtidig, om du også skal modtage et læse-, skrive- eller regnekursus eller undervisning for ordblinde.

Som ufaglært kontanthjælpsmodtager kan du også få vejledning og hjælp, hvis du ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse.

Læs mere og søg på borger.dk

225 timers reglen for ægtepar

225-timersreglen for ægtepar, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse - borger.dk

225 timers reglen for ugifte

225-timersreglen for ugifte, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp - borger.dk

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet for modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse - borger.dk

Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Hvis du har boet lovligt her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år og opfylder beskæftigelseskravet, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

Har du boet i riget i kortere tid, kan du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

• du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
• den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
• dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp og uddannelseshjælp – og på borger.dk (med link til https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Integrationsydelse.)

Ansøgning om ledighedsydelse under ferie