Botilbuddet Bramsnæsvig

Kerneopgave på Bramsnæsvig er, at understøtte beboerne så den enkelte mestrer at agere i eget liv – ved hjælp til selvhjælp.
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til beboerne som enkeltindivider og som gruppe. Vi arbejder ud fra at medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til beboerens individuelle behov, for på den måde at skabe det bedste grundlag for at tage ansvar og omsorg for eget liv og medbeboeres i den udstrækning de evner det.

 

Luk alle
Åben alle

Fysiske omgivelser og faciliteter

Bramsnæsvig er beliggende i Kirke Hyllinge, midt mellem Roskilde, Holbæk og Frederikssund i det sydlige Hornsherred. I Kirke Hyllinge er der et aktivt lokalsamfund. Der er mulighed for dagligvarer indkøb, der er lægehus, tandlæge, fysioterapi, frisør, fodterapi, kirke mv.

Byggeriet er fra 2005 og består af 27 lejligheder på 42 m2. Botilbuddet har 3 bo-enheder som man kan bevæge sig imellem enten over gårdspladsen eller via overdækket glasgange. Hver bo-enhed består af 9 lejligheder og et fællesrum med køkken stue og spisefaciliteter. Derudover er der adgang til fælles bryggers med vaskefaciliteter. Bygninger og boliger på Bramsnæsvig er alle egnede for mennesker med fysiske handicap.

De enkelte lejligheder består af et stort rum, der via et integreret flytbart skab, kan inddele rummet i soveværelse og stue. Derudover indeholder lejlighederne et stort handicapvenligt badeværelse og et entreområde med et lille te-køkken med køleskab. Til hver enkelt lejlighed er der et mindre stykke terrasse, med egen havedør, som beboerne kan bruge til det de har interesse for.

På samme måde som de enkelte lejligheder tilpasses individuelle behov via de flytbare skabe, arbejder vi ligeledes løbende med at tilpasse fællesarealerne så vilkårene for at kunne deltage i fællesskabet optimeres for den enkelte. Her arbejder vi ligeledes med flytbare vægge, særligt farve og møbelvalg, belysning og placering som trygheds og stemningsskabende virkemidler.

Botilbuddets historie kan føres helt tilbage til 1948, hvor det daværende Bramsnæsvig var beliggende i Ejby ved Isefjorden frem til 2005. Alle beboerne herfra, samt en ny gruppe af unge mennesker, fik på dette tidspunkt tilbudt bolig i de nyopførte bygninger.

 

Beboere

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra midt i tyverne til midt i firserne.

Alle beboere på Bramsnæsvig evner, nyder og udnytter i forskelligt omfang både at være i fællesskab med hinanden og være med sig selv uden personale ved deres side.

Ved indflytning tages der højde for om beboeren matcher den øvrige beboergruppe.

Alle beboere har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fysiske handicaps, psykiatriske problemstillinger eller særlige kognitive, sociale og sproglige vanskeligheder. Da beboere med tiden når en høj alder tilstøder der også aldersrelaterede udfordringer til. Derfor modtager beboerne omfattende verbal og/eller fysisk hjælp og støtte til langt de fleste opgaver. Det kan være til personlig pleje, påklædning, spisning, kommunikation, aktiviteter, samvær, behovsafklaring, forflytning, økonomi, mv.

Så vidt det er muligt og giver mening for den enkelte, medinddrages den enkelte altid, i de daglige opgaver og funktioner vedrørende egen person og bolig.

Den pædagogiske og praktiske støtte der tilbydes på Bramsnæsvig, ydes efter servicelovens §§85 + 83.

For alle beboere udarbejdes der, på baggrund af den enkeltes sagsbehandler og deres §141, en Pædagogisk handleplan, mål og delmål samt beskrivelse af andre opgaver der kræver skriftlig dokumentation. I samarbejde med sagsbehandler afholdes der koordinerende handleplansmøder hver andet år, hvor §141 planen og den Pædagogiske plan/ mål/ delmål sammenholdes. Udover sagsbehandler, det pædagogiske personale og den faglige teamleder inviteres beboeren selv, dagtilbud og pårørende i det omfang der er interesse og det giver mening for den enkelte.

Mål/delmål bliver desuden løbende evalueret i grupperne/teams. Til understøttelse af den enkelte handleplans indsatsområder, benyttes i det daglige det elektroniske dokumentationssystem Sensum System.

 

Pædagogik

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk løsningsorienteret tilgang. I vores indsats er principperne omkring Low arousal og stresshåndtering centrale punkter.

I arbejdet med beboerne, ser vi på det der virker – for beboeren, kollegaen og en selv – og lader det være inspiration til bedre løsninger. Det er centralt for os at tænke muligheder i stedet for begrænsninger. På den måde sikrer vi medinddragelse og selvbestemmelse, også for dem som har svært ved aktivt selv at handle og formulere sig omkring dette. Vi tror på, at denne tilgang giver plads til, beboerens individuelle behov for at tage ansvar for eget liv i den udstrækning de evner det.

For at sikre, at vi får skabt god faglig sammenhængskraft og forståelse og for at sikre at vi tager udgangspunkt i det hele menneske, arbejder vi teambaseret. Ud fra samme perspektiv, prioriterer vi ligeledes at uddanne os sammen i forhold til det pædagogiske felt. Alle fastansatte har på den måde været på hhv. uddannelses og kursusforløb i Neuropædagogik i 2018, 19 og 20. Der vil løbende bygges på for kompetenceudvikling og nye medarbejdere vil få det grundlæggende kursus for neuropædagogik.

Til at udvikle den enkelte ansattes øvrige kompetencer bliver der, efter behov, planlagt kurser i eksempelvis medicinhåndtering, førstehjælp, forflytning og hygiejne. Kompetenceudviklingen tilpasses løbende med henblik på, at oparbejde en faglig tilgang, som videst muligt kan understøtte den enkelte beboers behov, evner og muligheder.

 

Aktiviteter og arrangementer

Vi tror på at det at have et aktivt liv tilpasset ens evner og kompetencer er afgørende for et meningsfuldt liv. Derudover er vi overbevist om at tilpassede fællesarrangementer har stor værdi for relationen mellem beboerne, for deres pårørende og ikke mindst for udviklingen af samarbejdet på tværs af Bramsnæsvig.

Alle beboere, som kan magte det, tilbydes ekstern dagbeskæftigelse i dagskole, beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Da vi tror på og kan se, at det er rart med et lille miljøskifte selvom man er gået på pension, tilbydes denne gruppe beboere at komme i/på vores eget aktivitetstilbud Toppen i hverdagene. På Toppen er der tilknyttet to faste pædagoger på skift.

Derudover skaber vi oplevelser hjemme ved eksempelvis aftenskoletilbud med sang og musik.

Hen over året gør vi noget særligt ud af påske, jul, sammenkomst med pårørende, fastelavn.

Vi kommer heller ikke udenom at der gøres noget særligt ud af fødselsdage hvor flaget hejses og køkkenet tilbereder lige præcis den mad som beboeren har ønsket sig og selvfølgelig med lagkage til.

Hen over året er afholdes årlige ferieture samt udflugter, shoppedage og deltagelse i handicapfestivaler. Endeligt sætter vi værdi i fællesarrangementer, som f.eks. sommerfest, med underholdning, dans og god mad. Vi har desuden stor tilslutning når der arrangeres food trucks i gården eller når cirkus kommer forbi.

Lovgivningsmæssig- og praktisk organisering

Bramsnæsvig er et af Lejre kommunes botilbud for voksne med udviklingshandicap. Der gives ydelser efter servicelovens §§85 + 83. Beboerne bor under Almenboliglovens § 105

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra midt i tyverne til midt i firserne. Ved indflytning tages der højde for om beboeren matcher den øvrige beboergruppe. Læs mere om beboergruppen under ”Beboere”

Botilbuddet har eget mindre fælleskøkken, med kostfaglige medarbejdere ansat, som tilbereder og tilbyder aftensmad alle ugens dage, samt brunch i weekenden.

Alle øvrige måltider tilberedes i de enkelte huse sammen med det pædagogiske personale.

For at sikre beboerne en fleksibel bevægelighed i det daglige, har Botilbuddet 4 biler, som kan benyttes efter behov og ønske.

 

Økonomi

Botilbuddet er et takstfinansieret tilbud reguleret ud fra principperne i den regionale aftale for Region Sjælland.

Døgnpris for 2022 er 2350 kroner. Hertil kommer borgerens egenbetaling for boligen, samt sine leveomkostninger. Den enkelte kan indgå aftale med Botilbuddet om betaling for servicepakke vedrørende kost, vask, vinduespolering med videre.

Husleje / mdr.: kr. 7.172 kroner
Her fratrækkes evt. boligstøtte.

Aconto:
Varme 250 kroner
El 500 kroner
Vand 300 kroner

Aconto opkrævningen er afhængig af tidligere forbrug og beløbene er derfor kun retningsgivende.

Der sker faktuel afregning for mer- eller mindreforbrug én gang årligt og priserne er gældende for 2022.

Boligforeningen

Boligerne på Bramsnæsvig er en selvejende almen boligforening med egen bestyrelse, hvor OK Bolig A/S er foreningens ejendoms-administrator.

Bestyrelsen er repræsenteret ved 3 medlemmer samt en suppleant, som er pårørende til beboerne, samt en repræsentant fra kommunalbestyrelsen i Lejre kommune.

De aktuelle medlemmer i bestyrelsen
Formand: Lise Maj Geertsen
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Clausen
Bestyrelsesmedlem: Marianne Andersen
Politisk repræsentant i bestyrelsen for Lejre Kommune: Birgitte Schytte, medlem af KB

 

Ledige boliger

Der er aktuelt én ledig bolig, og interesserede er meget velkommen til at kontakte forstander Michael Jørgensen, Tlf.: 21787672, mijo@lejre.dk .

Vil du være frivillig?

Bliv frivillig i De Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning.

Har du lyst til at være det positive islæt i et andet menneskes hverdag?

Som frivillig kan du være med til at gøre en værdifuld indsats for borgerne på botilbuddet Bramsnæsvig og/eller i Bofællesskaberne. Samtidig får du mulighed for at være en del af et inkluderende fagligt fællesskab.

Opgaverne som frivillig kan f.eks. inkludere:

Hygge, gå-og køreture (evt. sammen med din hund), oplæsning, indkøbsture
Hjælp i køkkenet med praktiske gøremål
Hjælp til at arrangere og afholde arrangementer i husene (f.eks. danseaftener, loppemarkeder, banko)
Hjælp til udsmykning af husene i forbindelse med højtider/årstider
Musikfrivillige, som kommer og glæder borgerne med at spille og synge sammen med dem
Cykelture
Stolegymnastik/gymnastik

Du kan læse mere om det at være frivillig i vores Frivilligpolitik.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig kan du kontakte vores frivilligkoordinator.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Medarbejdere

På Bramsnæsvig er der ansat ca. 35 personer i faste pædagogiske stillinger, hvoraf de fleste er pædagoger. Derudover er der tilknyttet 3-4 pædagogstuderende, 4 køkken- og servicepersonale, 1 pedel samt 3 ledere. Hertil kommer en skare af uundværlige løse vikarer.

Alle er medarbejdere med samme mål; nemlig at finde de bedste løsninger og få mest muligt ud af hver eneste dag – og hjælpe hinanden med dette, således at beboerne får det bedst mulige tilbud.

Det pædagogiske personales arbejdstid er i dagvagterne er typisk mellem kl. 6.30 - 15 og aftenvagterne mellem kl. 14 – 23. Der arbejdes hver 2. weekend og der arbejdes i blandede vagter dag/aften i et 4 ugers rul.

Der er en fast stab af nattevagter. Der er 2 vågne nattevagter ad gangen fra kl. 23 - 08.