Hjemmepleje

Hjemmepleje er forskellige former for støtte, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få hjemmepleje?

Du kan få hjemmepleje, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg, og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer visitator på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan søge om støtte til:

  • personlig pleje
  • nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

Personlig pleje kan være hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp kan være hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan ansøge om hjemmepleje som varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis afløsning. 

Hvordan søger jeg om hjemmepleje?

Du skal kontakte visitationen for at søge om hjemmepleje. Det kan du gøre ved at ringe på tlf. 4646 4646, så hjælper omstillingen dig videre til visitationen.

Efter aftale vil du få besøg af en visitator og her sammen med dig vurdere din individuelle og samlede situation. På dette grundlag afgøres det, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne vil også være en mulighed.

Afgørelsen fra visitatoren skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få.

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmepleje til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmeplejen. 

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmepleje, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Privat leverandør
Lejre Kommune har indgået en aftal med Stjernerent omkring praktisk hjælp: 

StjerneRent
Østerled 6
4300 Holbæk
E-mail: stjernerent.tm@gmail.com  
Tlf. 22 87 50 15

Fritvalgsbevis

Da Lejre Kommune ikke kan tilbyde frit valg af leverandør til personlig pleje samt anretning af måltider, har du ret til et fritvalgsbevis.

Hvad er et fritvalgsbevis?
Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som du kan bruge til at få støtte fra en privat leverandør. Du kan få et fritvalgsbevis, hvis du er visiteret til personlig pleje og/eller anretning af måltider i Lejre Kommune. 

Fritvalgsbeviset kan anvendes af borgere, som ønsker et alternativ til Lejre Kommunes leverandør af personlig pleje og anretning af måltider.

Fritvalgsbeviset udarbejdes af Visitation og Hjælpemidler ud fra en konkret, individuel vurdering og udmåling af den støtte, som du er bevilget og som du har ret til at få dækket af et fritvalgsbevis.

Hvad er værdien på et fritvalgsbevis?
Det er Lejre Kommune der fastsætter værdien af fritvalgsbeviset for de ydelser, der er omfattet af ordningen.

Hvordan får jeg fat i et fritvalgsbevis?
Det er visitationen i Lejre Kommune, som vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til fritvalgsbevis.

Hvordan fungerer et fritvalgsbevis?
Hvis du er visiteret til personlig pleje og/eller anretning af måltider og ønsker et frivalgsbevis, får du tilsendt et informationsbrev og et fritvalgsbevis fra Lejre Kommunes visitation. Fritvalgsbeviset er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen i Lejre Kommune.

Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

Det udfyldte og underskrevne frivalgsbevis skal sendes til visitationoghjaelpemidler@lejre.dk.

Leverandøren skal være en CVR-registreret virksomhed og afregnes med den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Det er Lejre Kommune, der står for afregningen.

Fleksibel hjemmepleje og erstatningshjælp

Fleksibel hjemmepleje

Fleksibel hjemmepleje betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, for eksempel praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet kan gives til den borger, der har et omfattende behov for pleje, omsorgs- og tilsyn, og hvor en nær pårørende varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje og omsorg for borgeren.

Hjælper er en afløsning af den pårørende og skal medvirke til at:

  • den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge familiemedlem
  • at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem
  • at borger og pårørende fortsat kan magte at bo i et eget hjem
  • at pårørende kan få mulighed for at tage hjemmefra i perioder.

Ved afløsning sender kommunen en medarbejder til at passe den syge eller handicappede person, så den pårørende får mulighed for at forlade hjemmet.

Ansøgning om hjælp
Hvis du ønsker at ansøge om afløsning i hjemmet skal du kontakte visitationen. 

Hjemmepleje på ferien

Hvis du er berettiget til varig hjemmepleje, kan du få hjemmepleje i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, for eksempel i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmepleje i en begrænset periode.

Tilsyn med hjemmeplejegrupperne

Der udføres med tilsyn med hjemmeplejen i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Der er ingen nyere tilsyn.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

Hjemmeplejen Ammershøj 
2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Hjemmeplejen Hvalsø-gruppen
2022 - Tilsynsrapport

Hjemmeplejen Lejre-gruppen
2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport