Hjemmepleje

Hjemmepleje er forskellige former for støtte, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få hjemmepleje?

Du kan få hjemmepleje, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg, og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer visitator på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan søge om støtte til:

 • personlig pleje
 • nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

Personlig pleje kan være hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp kan være hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan ansøge om hjemmepleje som varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis afløsning. 

Hvordan søger jeg om hjemmepleje?

Du skal kontakte visitationen for at søge om hjemmepleje. Det kan du gøre ved at ringe på tlf. 4646 4646, så hjælper omstillingen dig videre til visitationen.

Efter aftale vil du få besøg af en visitator og her sammen med dig vurdere din individuelle og samlede situation. På dette grundlag afgøres det, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne vil også være en mulighed.

Afgørelsen fra visitatoren skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få.

Godkendelsesordning for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp

Leveringen af støtte til personlig pleje og/eller praktisk hjælp er underlagt en fritvalgsforpligtelse efter serviceloven. Det betyder, at de visiterede borgere frit skal kunne vælge mellem flere leverandører. Lejre Kommune har derfor etableret en godkendelsesordning.

Godkendelsesordningen betyder, at andre leverandører af støtte til personlig pleje og praktisk hjælp kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør i Lejre kommune på samme vilkår som kommunen herunder kommunens gældende kvalitetsstandarder.

Der kan ansøges om at blive godkendt som leverandør af 1) alt personlig pleje og praktisk hjælp, 2) alt praktisk hjælp, 3) personlig pleje 4) dele af den praktiske hjælp eller 5) afløsning og aflastning i hjemmet.

Når en leverandør er godkendt som fritvalgsleverandør i Lejre Kommune, får de visiterede borgere mulighed for at vælge personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra den godkendte leverandør. I 2024 var ca. 317 borgere visiteret til personlig pleje i Lejre Kommune fordelt på ca. 5.527 visiterede timer, og ca. 380 borgere visiteret til praktisk hjælp i Lejre Kommune fordelt på ca. 3.284 visiterede timer.

Krav til frivalgsleverandør
For at blive godkendt som fritvalgsleverandør af støtte til personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune skal leverandøren skal leve op til en række krav og vilkår, som er reguleret i Lejre Kommunes kontrakt for frivalgsleverandør og bilag som finders nederst på siden.

Det anbefales, at leverandør som ønsker at blive godkendt som frivalgsleverandør sætter sig grundigt ind i kontraktmaterialets krav og vilkår, inden der ansøges om godkendelse.

Godkendelsesprocessen
For at blive fritvalgsleverandør i Lejre Kommune skal du ansøge om at blive godkendt.

Ansøgningsskemaet som findes nederst på siden skal udfyldes og indsendes på mail til visitiationoghjaelpemidler@lejre.dk. I emnelinjen skrives ”Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør”.

Det stilles følgende minimumskrav, som leverandøren skal opfylde, for at ansøgningen forelægges politisk behandling:

 • Leverandøren skal være en CVR-registreret virksomhed.
 • Leverandøren må ikke være omfattet af en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund efter udbudsloven.

Kun ansøgninger, som opfylder disse minimumskrav, forelægges til politisk behandling.

Ved den politiske behandling vurderes leverandørens samlede egnethed med afsæt i følgende kriterier, som kan opfyldes helt eller delvist:

 • Leverandøren har minimum ti ansatte.
 • Leverandøren har været CVR registreret som virksomhed i minimum 12 måneder fra ansøgningsdatoen.
 • Leverandørens økonomiske nøgletal i form af omsætning, afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital vurderes som minimum tilfredsstillende.
 • Leverandørens referencer på tilsvarende aftaler vurderes som minimum tilfredsstillende.

Dertil kommer leverandørens besvarelse af spørgsmål i ansøgningsskemaet, som skal vurderes som minimum tilfredsstillende.

Ansøgningsfrist
Med etableringen af godkendelsesordningen i april 2024 afholdes der en indledende ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. maj 2024 med henblik på kontraktopstart den 1. august 2024.

Herefter afholdes der to årlige ansøgningsrunder med opstart den 1. april og den 1. oktober.

Ansøgningsfristen er den 15. januar kl. 12.00 for leverandører, som ansøger om godkendelse med opstart den 1. april, og den 15. juli kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart den 1. oktober 2024.

Når Lejre Kommune har behandlet og politisk godkendt ansøgningen, afholdes der et opstartsmøde med leverandøren, hvor det praktiske omkring opstarten gennemgås.

Informationsmateriale
Leverandøren er forpligtet til at udarbejde informationsmateriale til de visiterede borgerne ved opstarten. Informationen skal kunne modtages elektronisk og i papirform. Lejre Kommune skal se og godkende materialet inden kontraktunderskrivelse.

Spørgsmål til godkendelsesordningen
Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte visitationen med spørgsmål til ordningen og godkendelsesprocessen. Spørgsmål sendes til visitiationoghjaelpemidler@lejre.dk. Skrive gerne ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Ansøgningsskema og bilag
Ansøgningsskema med minimumskrav og kriterier for egnethed
Bilag A Tro- og loveerklæring om udelukkelse

Godkendelsesmateriale og bilag:
Kontraktudkast
Bilag 1 Kravspecifikation
Bilag 2 Kvalitetsstandarder
Bilag 3 Databehandleraftale
Bilag 4 Takstblad

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmepleje til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmeplejen. 

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmepleje, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed og du får mere end 20 timers hjælp om ugen, kan du søge om at få mulighed for at ansætte din egen hjælp via et kontant tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger og selv antager, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Privat leverandør
Lejre Kommune har aktuelt ingen aftale med en privat leverandør.

For at opfylde fritvalgsforpligtelsen tilbydes du i stedet et fritvalgsbevis. Se afsnit herom.

Fritvalgsbevis

Lejre Kommune kan ikke tilbyde frit valg af leverandør til personlig pleje og praktiske opgaver, du har derfor ret til et fritvalgsbevis.

Hvad er et fritvalgsbevis?
Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som du kan bruge til at få støtte fra en privat leverandør.

Fritvalgsbeviset kan anvendes af borgere, som ønsker et alternativ til Lejre Kommunes leverandør.

Fritvalgsbeviset udarbejdes af Visitation og Hjælpemidler ud fra en konkret, individuel vurdering og udmåling af den støtte, som du er bevilget og som du har ret til at få dækket af et fritvalgsbevis.

Hvad er værdien på et fritvalgsbevis?
Det er Lejre Kommune, der fastsætter værdien af fritvalgsbeviset for de ydelser, der er omfattet af ordningen.

Hvordan får jeg fat i et fritvalgsbevis?
Det er visitationen i Lejre Kommune, som vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til fritvalgsbevis.

Hvordan fungerer et fritvalgsbevis?
Hvis du bevilliges et fritvalgsbevis, får du tilsendt et informationsbrev og et fritvalgsbevis.

Fritvalgsbeviset er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen i Lejre Kommune.

Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Det fremgår også af beviset, hvilke kvalitetskrav som leverandøren skal leve op til.

Se mere om kvalitetskrav i de gældende kvalitetsstandarder her:

Det udfyldte og underskrevne frivalgsbevis skal sendes til Visitation & Hjælpemidler. Det kan du gøre med digital post her: Visitation & Hjælpemidler.

Leverandøren skal være en CVR-registreret virksomhed og afregnes med den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Det er Lejre Kommune, der står for afregningen.

Fleksibel hjemmepleje og erstatningshjælp

Fleksibel hjemmepleje
Fleksibel hjemmepleje betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, for eksempel praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp
Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Det er en betingelse for at modtage hjælpen, at du er hjemme, når hjælpen kommer. Som følge heraf leveres hjælpen ikke, hvis du fx er ude af huset eller indlagt. Der leveres ikke erstatning, hvis du indlægges eller ikke orienterer leverandøren om, at du ikke er hjemme.

Må hjælpen aflyses ved planlagte sygehusbesøg og andre aftaler, vil vi opfordre dig til at kontakte leverandøren, for at spørge om hjælpen kan leveres en anden dag. Vi kan dog ikke garantere det.

Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet kan gives til den borger, der har et omfattende behov for pleje, omsorgs- og tilsyn, og hvor en nær pårørende varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje og omsorg for borgeren.

Hjælper er en afløsning af den pårørende og skal medvirke til at:

 • den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge familiemedlem
 • at personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem
 • at borger og pårørende fortsat kan magte at bo i et eget hjem
 • at pårørende kan få mulighed for at tage hjemmefra i perioder.

Ved afløsning sender kommunen en medarbejder til at passe den syge eller handicappede person, så den pårørende får mulighed for at forlade hjemmet.

Ansøgning om hjælp
Hvis du ønsker at ansøge om afløsning i hjemmet skal du kontakte visitationen. 

Hjemmepleje på ferien

Hvis du er berettiget til varig hjemmepleje, kan du få hjemmepleje i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, for eksempel i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmepleje i en begrænset periode.

Tilsyn med hjemmeplejegrupperne

Der udføres med tilsyn med hjemmeplejen i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Der er ingen nyere tilsyn.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

Hjemmeplejen Ammershøj 
2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Hjemmeplejen Hvalsø-gruppen
2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

Hjemmeplejen Lejre-gruppen
2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport