Madservice

Madservice er til dig, der bor i eget hjem, og er ude af stand til selv at lave mad.

Luk alle
Åben alle

Hvornår kan du søge om madservice?

Hvis du, midlertidigt eller varigt, er ude af stand til selv at lave mad, kan du være berettiget til madservice.

Hvem leverer maden?

I Lejre Kommune har vi har en godkendt leverandør til madservice:

Det Danske Madhus
Roholmsvej 11D,
2620 Albertslund
Tlf.: 70 70 26 46
Mail: kundeservice@ddm.dk
www.detdanskemadhus.dk

Se infofolder fra Det Danske Madhus her

Hvordan fungerer ordningen?

Maden leveres som kølemad to gange ugentligt, mandag og torsdag. Det betyder, at maden er afkølet, når du får den. Maden skal opbevares i køleskabet, indtil den opvarmes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.

I Lejre kommune får du, som kunde hos Det Danske Madhus, retter, der minimum indeholder 60% økologi. 

Hvad koster maden?

Madpriser i 2024:
Hovedret 1 eller 2: 61,00 kr.
Diætkost: 61,00 kr.

Sådan ansøger du

Du skal kontakte visitationen for at søge om madservice. 

Når du ansøger om madservice, vil du blive besøgt af en visitator. Sammen afdækker I dit behov og dine muligheder for selv at deltage i opgaveløsningen. Hvis du bliver bevilget madservice, vil du få udleveret materiale fra vores leverandører.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til madservice eller tildelingen af hjælpen.

Frivalgsbevis

Hvad er et fritvalgsbevis?
Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som du kan bruge til at få leveret madservice fra en privat leverandør. Du kan få et fritvalgsbevis, hvis du er visiteret til madservice i Lejre Kommune. 

Fritvalgsbeviset kan anvendes af borgere, som ønsker et alternativ til Lejre Kommunes leverandører af madservice.

Hvad er værdien på et fritvalgsbevis?
Værdien af fritvalgsbeviset er bestemt af prisen på madservice fra Lejre Kommunes hovedleverandør af ydelsen. Der er fra statens side fastsat en egenbetaling på maksimalt 61 kr. for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert. Det betyder, at Lejre Kommune kun yder tilskud, hvis prisen hos kommunens hovedleverandør, for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert, er højere end 61 kr.

Prisen for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert er 61 kr. hos kommunens hovedleverandør. Værdien af fritvalgsbeviset er dermed 0 kr.  

Hvordan får jeg fat i et fritvalgsbevis?

Det er visitationen i Lejre Kommune, som vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til fritvalgsbevis.

Tlf. 46 46 46 46 eller email visitationoghjaelpemidler@lejre.dk

Hvordan fungerer et fritvalgsbevis?
Hvis du er visiteret til madservice og ønsker et frivalgsbevis, får du tilsendt et informationsbrev og et fritvalgsbevis fra Lejre Kommunes visitation. Fritvalgsbeviset er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen i Lejre Kommune.

Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

Det udfyldte og underskrevne frivalgsbevis skal sendes til visitationoghjaelpemidler@lejre.dk.

Godkendelsesordning for leverandører af madservice

Leveringen af madservice er underlagt en fritvalgsforpligtelse efter serviceloven. Det betyder, at de visiterede borgere frit skal kunne vælge mellem flere leverandører af madservice. Lejre Kommune har efter et udbud indgået kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice. I forlængelse af udbuddet har Lejre Kommune etableret en godkendelsesordning med Det Danske Madhus som hovedleverandør.

Godkendelsesordningen betyder, at andre leverandører af madservice kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør i Lejre kommune på samme vilkår som kommunens hovedleverandør. Efter opnået godkendelse som frivalgsleverandør indgås der en kontrakt mellem leverandøren og Lejre Kommune. Kontraktudkast og tilhørende bilag finder du nederst på denne side.

Når en leverandør er godkendt som frivalgsleverandør i Lejre Kommune, får de visiterede borgere mulighed for at vælge madservice fra den godkendte leverandør. I 2022 var der ca. 90 borgere visiteret til madservice. De visiterede borgere fik i 2022 leveret ca. 390 hovedretter og 80 biretter ugentligt. Maden leveres som kølemad to gange om ugen.

Krav til frivalgsleverandører
For at blive godkendt som fritvalgsleverandør af madservice i Lejre Kommune skal leverandøren opfylde de samme krav og vilkår som kommunens hovedleverandør. Det betyder bl.a. at leverandørens ydelser under ordningen skal leve op til en økologiprocent for maden på minimum 60 %, en maksimumpris pr. leveret hovedret på 58,43 kr., inkl. leveringsomkostninger (2023 priser), samt krav om anvendelse af emballagen bestående af minimum 80 % genanvendt plast.

Derudover skal leverandøren leve op til en række krav og vilkår, som er reguleret i Lejre Kommunes kontrakt for frivalgsleverandør af madservice med tilhørende kravsspecifikation, kvalitetsstandard og øvrige bilag.

Det anbefales, at leverandører som ønsker at blive godkendt som frivalgsleverandør sætter sig grundigt ind i kontraktmaterialets krav og vilkår, inden der ansøges om godkendelse som frivalgsleverandør.

Godkendelsesprocessen
For at blive godkendt som frivalgsleverandør af madservice i Lejre Kommune, skal leverandøren udfylde og fremsende nedenstående ansøgningsskema til kommune. Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag sendes til visitationoghjaelpemidler@lejre.dk.

Inden leverandøren går i gang med selve godkendelsesprocessen og udfyldelse af ansøgningsskemaet, bør leverandøren kontakte kommunes visitation med henblik på et uforpligtende dialogmøde mellem kommunen og leverandøren, hvor der orienteres om krav, kontraktmateriale og proces. Anmodning om dialogmøde sendes til visitationoghjaelpemidler@lejre.dk.

Når Lejre Kommune har behandlet og godkendt ansøgningen og kontrakt om levering af madservice er indgået med leverandøren, afholdes der et opstartsmøde med leverandøren, hvor det praktiske omkring opstarten gennemgås.

Informationsmateriale
Leverandøren er forpligtet til at udarbejde informationsmateriale til de visiterede borgerne ved opstarten. Informationen skal kunne modtages elektronisk og i papirform, og skal bl.a. indeholde oplysninger om hvilke dage og i hvilket tidsinterval levering er aftalt samt kontaktoplysninger til eventuelle afbestillinger og andre henvendelser til leverandøren. Leverandøren afholder alle udgifter til dette.

Spørgsmål til godkendelsesordningen
Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte visitationen med spørgsmål til ordningen og godkendelsesprocessen. Spørgsmål sendes til visitiationoghjaelpemilder@lejre.dk. Skrive gerne ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør madservice” i emnefeltet.

Ansøgningsskema og bilag

Kontraktmateriale og bilag