Pasningsorlov og plejevederlag til pårørende

Du kan som pårørende søge om orlov til at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Ansøg om pasningsorlov eller plejevederlag her

Luk alle
Åben alle

Hvem kan søge om pasningsorlov?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du søge om at blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig.
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet.
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig.
 • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet.
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven.
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan søge om plejevederlag?

Du kan søge om et plejevederlag, hvis betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at videre behandling alene har et lindrende formål.
 • at den døende har et plejebehov.
 • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen.
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Orlovsperiode og løn

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Plejevederlaget kan også ydes ved deltidspleje. så beregnes det forholdsmæssigt svarende til den nedsatte tid. Flere personer kan også deles om plejevederlaget, men det samlede vederlag kan ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb. Vederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt, og du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

Midlertidigt indlagt

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – for eksempel for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det blandt andet indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Anden hjælp og tilskud til medicin

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende passer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (for eksempel sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

Sådan ansøger du

Du skal kontakte visitationen for at søge om orlov. Det kan du gøre ved at ringe til en visitator på tlf. 4646 4726.

Du kan også vælge at ansøge digitalt via følgende links:

Ansøgningsskema – Pasning af nærtstående jf. SEL § 118

Ansøgningsskema – Plejevederlag jf. SEL § 119

Søger du om plejevederlag skal du vedlægge kopi af:

 • lægelige udtalelser om terminalforløb.
 • de sidste 3 måneders lønsedler.
 • aftale fra din arbejdsgiver indeholdende bekræftelse af dato for plejeorlov, oplysning om lønudbetaling (med eller uden løn) samt bekræftelse af antal timer.

Både du og den syge skal underskrive ansøgningen, hvor den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet.

Plejevederlaget ophører når den syge afgår ved døden. Du har dog ret til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.