Min pligt som grundejer

Du skal som grundejer sørge for at beskære træer og buske der går ud over skel. Samt rydde fortov for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre om vinteren.

Læs mere om hvilke regler der gælder

Luk alle
Åben alle

Beskæring

Som grundejer, er det dit ansvar at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund, ikke er til gene for fodgængere, cyklister og trafikken på vejene.
Hegn og buske må ikke hænge ud over skel. Træer skal klippes, så der er en frihøjde fra fortove og stier til de nederste grene på 320 cm og fra veje en frihøjde på mindst 420 cm.

Vær opmærksom på, at der skal være frit udsyn til færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning.

Du kan læse mere om reglerne i hegnsloven på www.retsinformation.dk eller i Vejlovens §87

Offentlige veje

Grundejere ved offentlige veje (i byer og bymæssige bebyggelser) skal renholde fortovet ud for deres ejendom.
Det omfatter at:

  • fjerne ukrudt
  • feje arealer med fast belægning
  • fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende
  • renholde trapper til ejendommen
  • renholde rabatter og nedløbsriste

Link til kort over offentlige veje her.

Private veje

Grundejere med vejret til private fællesveje og stier skal renholde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen.

Link til kort over private veje her.

Hvis du undlader at beskære

Undlader du som grundejer, at klippe og beskære bevoksning og beplantning, kan kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse.
Overholdes tidsfristen ikke, kan det betyde, at kommunen får udført arbejdet på grundejerens regning.

Husk snerydning

Du som grundejer, skal også rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Kommunen sørger for at renholde kørebaner, cykelstier samt offentlige parkeringspladser.