Slåning af vejkanter og grønne områder

Naturvenlig drift på kommunens grønne arealer og mere biodiversitet i vejkanterne

Læs mere om biodiversitet, naturgræs og naturvenlig drift 

Luk alle
Åben alle

Biodiversitet i vejkanterne

Læs rapporten om vejkantsnatur her.

Lejre Kommune integrerer naturen i alt. Vi arbejder for en høj biodiversitet og en mangfoldig natur i byerne.

Vejkanter er linjeformede menneskeskabte biotoper, etableret i forbindelse med anlæggelse af veje med det formål at varetage en række vejtekniske funktioner.

Vejkanterne har dog også andre funktioner end den rent vejtekniske, herunder en biologisk funktion som levested for en lang række af
planter og dyr. Samt som rekreativt element for de mange mennesker, der hver dag færdes langs vejene.

Det danske vejnet består af over 70.000 km vej af forskellig art, hvoraf en stor del har vejkanter på en eller begge sider. Sættes en gennem- snitlig vejkant til at være 1½ - 2 m bred, betyder det at der er er op mod 280 km2 vejkant i Danmark.

Vejkanter har i dag mange steder værdi, ikke kun som levested, men også som funktionelle spredningskorridor og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Gennem de sidste mange år har der været en nedgang af tørre lysåbne naturarealer som overdrev og heder. I samme periode har
vejkanterne arealmæssigt set været i fremgang, og vejkanternes areal svarer
i 2019 til ca. 23 % af arealet af beskyttede overdrev og heder.

Vejkanternes biologiske funktion får dermed stadigt større værdi som natur.
(#DKVILD Vild natur i Lejre)

Naturvenlig drift på kommunale arealer

Naturvenlig drift på kommunens grønne arealer - Naturen ind i byerne via høslæt eller afgræsning.

Lejre Kommune integrerer naturen i alt. Vi arbejder for en høj biodiversitet og en mangfoldig natur i byerne. Vi indgår derfor i samarbejde om bæredygtig drift af vores grønne arealer i form af høslæt eller afgræsning.

Lejre Kommune har udvalgt kommunale grønne arealer til bæredygtig drift i form af høslæt eller afgræsning. Aftaler om høslæt indebærer, at den der slår et areal og opsamler afklippet til gengæld får høet. Arealerne til høslæt må hverken gødes, sprøjtes eller omlægges, og der kan ikke søges EU-støtte til arealerne til høslæt.

Høslæt indebærer, at arealerne som udgangspunkt slås to gange årligt - første gang gerne inden Sankt Hans og anden gang i løbet af september alt efter vækst og vejrlig. Når arealerne højst slås to gange kan flere plantearter vokse op, sætte blomster og kaste frø til gavn for insekter og sommerfugle. Slåning giver lavtvoksende plantearter mere lys og bedre vækstvilkår, og høje konkurrencestærke arter svækkes. Når høet med næringsstoffer opsamles gavner det både arealets biodiversitet og aftageren af høet.

Hvor ligger de naturvenlig drift arealer?

Lejre Kommune har til bæredygtig drift udvalgt 29 ha til høslæt (Kirke Hyllinge, Øm, Osted og Lejre) og 4 ha til afgræsning (Hvalsø og Gevninge). I Lejrekortet kan du se kommunal jord og matrikler.

Naturgræs og mosaikslåning

Fra 2021 har vi besluttet at ændre driften på flere kommunale arealer til naturgræs. Det betyder, at vi kun slår arealerne 1-2 gange om året og eksperimentere med at slå i mosaik til glæde for dyrelivet og blomsterplanter.
Mosaikslåning betyder, at hele arealet ikke slås samtidigt, men at man i stedet lader noget græs være langt, når andet bliver slået.
På den måde sikres det, at flere forskellige planter får mulighed for at sætte blomster og smide frø, hvilket giver et bedre pollengrundlag for bestøvende insekter. Desuden giver det også et tilflugtssted for insekter og andre smådyr.

Læs mere om mosaikslåning her.


Naturgræs og mosaikslåning her:

o Den Grønne Kile
o Områder på Hvalsø Skole
o Møllebjergparken
o Fjordager i Gevninge
o Vibyvejen
o Generelt flere af de større områder i kommunen

#Danmarksvildestekommune