Bygge- og anlægsaffald

Luk alle
Åben alle

Anmeld byggeaffald

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen to uger før byggeriet går i gang.

Inden du går i gang med at nedrive eller renovere et anlæg eller en bygning som giver en affaldsmængde større end 1 ton, skal du anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen. Anmeldelsen skal ske to uger før byggearbejdet påbegynder.

I anmeldelsen om bygge- og anlægsaffald skal der være følge oplysninger:

    Bygherres navn og adresse
    Dato
    Bygherres underskrift
    Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
    De forventede affaldsmængder og -typer
    Den forventede behandling, anvendelse eller forventede modtager af affaldet

Husk at nedrivning af en bygning først kræver tilladelse fra byggemyndigheden.

Inden du begynder arbejdet med nedrivning eller renovering, skal der foretages en screening af bygningen for problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Læs mere på www.mitbyggeaffald.dk 

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Når du har noget bygge- og anlægsaffald, skal du være opmærksom på, at de forurenede bygningsdele skal sorteres fra.

Byggeaffald skal kildesorteres til genanvendelse efter reglerne i følgende fraktioner.

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Ved fraktionerne nr. 1-4 skal det sikres, at alt andet end mørtel og eventuel armeringsjern er frasorteret, herunder at tjære, sod, PCB-holdigt fugemateriale er identificeret og frasorteret.

PCB

Vær opmærksom på, at der kan være PCB i bygningsmateriale fra medio 1950'erne til medio 1970'erne. Det har blandt andet betydning, hvis en bygning enten renoveres eller rives ned.

Før en renovering eller en nedrivning af en bygning eller bygningsdel skal en screening for PCB foretages ved hjælp af et skema. Viser screeningen, at der kan være PCB, skal bygherre foretage en kortlægning for PCB af bygningsdelen. Regler om screening for PCB kan læses i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13.

Indeholder bygge- og anlægsaffald mere end 0,1 mg PCB pr. kg affald, skal det anmeldes til kommunen. Herefter anviser kommunen, hvortil affaldet skal bortskaffes. Mindre mængder kan dog afleveres på kommunens genbrugspladser som farligt affald. Som hovedregel skal byggeaffald, der indeholder mere end 50 mg PCB/kg affald sendes til NORD (tidligere navn Kommunekemi a/s), da det skal destrueres.

PCB har den egenskab, at det kan diffundere over i andre materialetyper. 

Typiske forekomster af PCB er i følgende bygningsmaterialer fra før medio 1970'erne

 • Fugemasse
 • Termoruder
 • Beton og mursten rundt om PCB-holdigt fugemasse
 • Kamtræ
 • Murpus og maling
 • Bitumen under linoleum
 • Lysarmaturer

Bly og asbest

Bly og andre forurenende stoffer skal anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen.

Der kan også forekomme andre typer af farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald fra byggemateriale anvendt i 1970'erne og før/efter. Eksempelvis kan der forekomme:

 • Asbest i klæbemiddel til badeværelsesfliser.
 • Bly i maling og i farvede klinker.
 • Kviksølv i maling.
 • Bromerede flammehæmmere i rørisolering og isoleringsskum.
 • Andre eksempler kan du se i skemaoversigten.

Den type affald skal også anmeldes som forurenet eller farligt affald til kommunen. Dog kan mindre mængder afleveres på kommunens genbrugspladser som farligt affald.

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder asbest-eternit-tagplader betragtes som farligt affald og skal derfor anmeldes til kommunen inden bortskaffelse.

Lejre Kommune anviser affaldet til Audebo Miljøcenter. Husk at deklarere affaldet elektronisk først for at komme ind på deponiet. Du finder skemaet på Argos hjemmeside

Anmeld asbestholdigt affald