Krav om affaldssortering i virksomheder

Virksomheder skal sortere deres affald. Og fra 1. januar 2023 skal det husholdningslignende erhvervsaffald desuden sorteres i ti forskellige affaldstyper.

Se Miljøstyrelsens kampagne om sortering af de ti affaldstyper i virksomheder

Har I tjek på sorteringen hos jer?

I har sikkert godt tjek på sorteringen af produktionsaffaldet. Det har været et krav i mange år, at produktionsaffaldet skulle sorteres, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Det skal I fortsætte med. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, hvad der er affald egnet til materialenyttiggørelse.

Det nye er, at alle affaldsproducerende virksomheder fra 1. januar 2023 også skal sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald efter samme kriterier som private. Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger.

Luk alle
Åben alle

Hvilke 10 affaldsfraktioner skal der sorteres i?

Det vil sige, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald i minimum 10 affaldsfraktioner, som alle skal have retvisende piktogrammer.

De 10 fraktioner er madaffald, glas, papir, restaffald, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekartoner, pap og tekstiler.

NB: Tekstiler tilføjes først i løbet af 2023. Herefter skal denne fraktion sorteres efter samme kriterier som de øvrige 9.

Hvad er formålet?

Årsagen til de nye sorteringskrav er, at affaldshåndteringen på tværs af landets 98 kommuner skal strømlines, så målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030 kan nås. Det skal ske ved et større fokus på sortering af affald til genbrug.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter, hvilket samtidig skal sikre, at mindre mængder ender i forbrænding.

Hvem har ansvaret for affaldssorteringen?

En liberalisering af affaldsområdet i 2010 betød en adskillelse mellem erhvervsaffald og kommunalt affald. Ansvaret for affaldshåndtering af erhvervsaffald tilfalder dermed de erhvervsdrivende selv, og hidtil har alle erhvervsvirksomheder med produktionsaffald været forpligtet til at sikre, at affaldet blev sendt til materialenyttiggørelse.

Hvad angår husholdningslignende affald, tilfalder ansvaret også de erhvervsdrivende. Alle affaldsproducerende virksomheder med husholdningslignende affald er altså forpligtet til at implementere de 10 nye fraktioner og skal selv kontakte en godkendt affaldsaktør.

Hvis affaldsindsamleren er godkendt til at indsamle begge typer affald, må virksomheder gerne nøjes med at have én affaldsindsamler.

Vi vil råde jer til at kontakte jeres affaldsindsamler og tage en snak omkring de fremtidige sorteringskrav, så I kan finde konkrete løsninger, som matcher de specifikke behov i virksomheden.

I er også velkomne til at kontakte Lejre Kommune og høre, hvad vi kan tilbyde. Skriv til affaldoggenbrug@lejre.dk eller ring på 46 46 46 46.

Min virksomhed har ikke noget affald - skal jeg også sortere?

Hvor der er mennesker er der affald. Måske er det bare lidt papir fra madpakken eller et æbleskrog i ny og næ, men der er som udgangspunkt ikke fastsat en bagatelgrænse i affaldsbekendtgørelsen.

Du behøver dog ikke at have skraldespande til alle de ti affaldstyper, men du skal kunne redegøre for, hvordan du håndterer alle typer, hvis de opstår. Det kan f.eks. være, at du samler glas sammen i en papkasse og kører det på genbrugspladsen, når du har samlet nok.

Ring gerne til os for en uddybende snak på 46 46 46 46.

Hvis I vil vide mere

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne, som skal hjælpe virksomheder og erhvervsdrivende med de nye affaldskrav. Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne på www.affaldssorteringnytter.dk.

Hvis I har spørgsmål til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald i Lejre Kommune, kan I kontakte Affald og Genbrug i Lejre Kommune på affaldoggenbrug@lejre.dk / tlf. 46 46 46 46.

Hvis I har spørgsmål til gældende krav til sortering af produktionsaffald, kan I kontakte Natur og Miljø i Lejre Kommune på miljoe@lejre.dk / tlf. 46 46 49 47.