Miljøtilsyn med husdyrbrug

Kommunen skal føre tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Du kan læse om reglerne for tilsyn her. 

Luk alle
Åben alle

Hvor ofte får du tilsyn, og hvad kontrollerer vi?

Hvor ofte får du tilsyn?
Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug. Tilsynet er en gennemgang af, om husdyrholdet overholder miljølovgivningen. Der er lovgivne minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. Som et minimum skal alle husdyrbrug have et såkaldt basistilsyn indenfor et lovbestemt tidsinterval.

For husdyrhold der er godkendt i forhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., er tilsynsfrekvensen minimum hvert 3. år. Øvrige erhvervsmæssige dyrehold skal have et miljøtilsyn mindst hvert 6. år.

Et basistilsyn gennemføres som et samlet tilsyn af alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter. Ud over basistilsynet kan der udføres prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan udføres som et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

Miljørisikoscore
Den faktiske tilsynsfrekvens fastsættes ud fra en beregnet risikoscore for det individuelle landbrug. Risiko-scoren fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, der sammenholder sandsynligheden for et miljøuheld med konsekvensen for et miljøuheld. Dette inkluderer blandt andet landbrugets brug af miljøledelsessystemer eller lignende, regelefterlevelse, størrelsen af landbrugets produktion, samt forhold omkring forebyggende foranstaltninger og sårbare områder i nærheden af landbruget. Risikoscoren kan ligge i intervallet 1-5, hvor karakteren 5 angiver et husdyrbrug hvor der er størst sandsynlighed og konsekvens for et miljøuheld.

Jo højere risikoscore den enkelte husdyrbrug opnår, jo højere skal miljøtilsyn på ejendommen prioriteres af kommunen. Den maksimale tilsynsfrekvens på et husdyrbrug er en gang årlig.

De lovbundne tilsynsfrekvenser
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til hvert år, at føre tilsyn på minimum 40 % af alle husdyrbrug, der er godkendt i forhold til § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. For de øvrige husdyrbrug, skal kommunen årligt føre tilsyn med mindst 25 % af disse.

Hvad kontrollerer vi på tilsynet?
Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
  • Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
  • Diesel- og olietanke

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Der er krav om 10 - års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Læs mere og find autoriserede kontrollanter på hjemmesiden for Beholderkontrolordningen

Vi udfører både varslede og uvarslede tilsyn

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

Tilsynskampagnen i 2022 omhandler opbevaring af fast gødning

Opbevaring af fast gødning
I Natur og Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2022 valgt at føre tilsynskampagne med gødningsopbevaring på ejendomme med fast husdyrgødning. 

Hvornår?
I november/december vil der blive ført uanmeldte tilsyn på ejendomme, der opbevarer fast husdyrgødning på møddingpladser. Det vil ske på 10 tilfældigt udtaget ejendomme med fast husdyrgødning.

Regler og krav om opbevaring af fast husdyrgødning på møddingplads
Anvendes der en møddingplads til opbevaring af fast husdyrgødning, skal den have en fast bund og et afløb, der fører til en beholder, der er godkendt til opbevaring af flydende husdyrgødning. Alle siderne på møddingpladsen skal have enten en 1m høj mur eller en 2m bred randzone. Både bunden og randzonen skal have et fald mod afløbet. Randzonens hældning skal være mere stejl end bundens. 

Når der opbevares fast husdyrgødning på møddingpladsen, skal det være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale. Det kan f.eks. være en presenning. Kommer der huller i materialet, skal det straks udbedres. Man skal desuden sikre sig, at overdækningen ikke flyver af. Man kan fx anvende sandsække, bildæk, paller eller andre tungere genstande, der kan modstå blæst.

Undtagelse for krav om overdækning
Man er undtaget kravet for overdækning, hvis der anvendes et traditionelt staldsystem baseret på fast gødning og ajle, der er etableret før den 1. august 2019. Derudover skal der også være daglig tilførsel fra stalde.

Anvendes der fx dybstrøelse i stalden, er man ikke undtagetfor kravet om overdækning.

Du kan læse nærmere om staldsystemer og gødningstype i normtal 2022 her: Normtal (au.dk).

Baggrund for tilsynskampagnen
Kommunen skal på baggrund af tilsynsbekendtgørelsen udføre 2 forskellige miljøtilsynskampagner årligt. De skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet.

På basistilsyn på landbrugsejendomme oplever kommunen, at der mangler overdækning på flere møddingpladser. Kommunen oplever, at der er en del usikkerheder omkring reglerne for, hvornår gødningen skal være overdækket. Vi oplever, at der er flere, som finder overdækningen upraktisk i hverdagen. Derfor er der flere der gerne vil af med den. 

Ved at overdække gødning undgås der ammoniakemission og påvirkningen af den omkringliggende natur mindskes. Derudover undgås der både flue- og lugtgener.

Målet for tilsynskampagnen 
Det miljømæssige mål er at mindske flue- og lugtgener samt ammoniakfordampning fra møddingpladser. Det vil vi opnå ved at oplyse om den gældende lovgivning, forklare vigtigheden af at overholde lovgivningen og have en dialog om relevante problemstillinger.

En gang årligt skal kommunen offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes? 
Hvis det konstateres at opbevaring af fast husdyrgødning på møddingplads ikke lever op til reglerne, vil landmanden få en indskærpelse om, at forholdene skal bringes i orden og derved lovliggøres. Hvis forholdene herefter ikke bliver lovliggjort, vil Lejre kommune vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Fakta om ammoniakfordampning 
Ammoniaktabet kan reduceres, når gødningen overdækkes. Afdækningen er oftest et relativt billigt tiltag. Herefter vil udnyttelsen af gødningen være bedre, og man kan derfor opnå en besparelse på indkøb af handelsgødning. Samtidig er man med til at passe på naturen. 

Fakta om fluer 
Det er typisk stuefluen, den lille stueflue og stikfluen der trives på landbrugsejendomme. De foretrækker at lægge deres æg i frisk gødning.

For at forebygge at der kommer for mange fluer, kan man begrænse deres adgang til frisk gødning ved at overdække den. Således vil der være begrænset adgang, til at lægge æg. Skulle der alligevel være blevet lagt æg i gødningen, vil overdækningen medvirke til at temperaturen stiger. Derved vil æg og larver ikke kunne overleve. 

Fakta om lugt
En overdækket gødning begrænser lugtudbredelsen. Overdækningen vil fungere som en kappe, der holder det meste af lugten fanget. Derved vil det væsentligt begrænse, hvor meget lugt der kan udbredes med vinden.

Lugt er en subjektiv vurdering og opfattes derfor forskelligt fra person til person. Vejrforholdene har stor indflydelse på lugtudbredelsen. En høj luftfugtighed vil mindske lugtudbredelsen, mens en høj vindhastighed kan øge lugtudbredelsen. 

Du kan se oplysninger om tilsyn, godkendelser, kampagner og tilsynsindberetninger på DMA (Digital MiljøAdministration)

DMA (Digital MiljøAdministration) giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn. Du kan hente tilsynsrapporter fra 2016 og frem, miljøgodkendelser og tilladelser.

I DMA kan du også finde vores tilsynsindberetninger, som skal offentliggøres en gang årligt. Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen. Evalueringen af vores årlige tilsynskampagner bliver ligeledes offentliggjort på DMA.

Find informationerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her