Miljøtilsyn med husdyrbrug

Kommunen skal føre tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Du kan læse om reglerne for tilsyn her. 

Luk alle
Åben alle

Hvor ofte får du tilsyn, og hvad kontrollerer vi?

Hvor ofte får du tilsyn?
Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug. Tilsynet er en gennemgang af, om husdyrholdet overholder miljølovgivningen. Der er lovgivne minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. Som et minimum skal alle husdyrbrug have et såkaldt basistilsyn indenfor et lovbestemt tidsinterval.

For husdyrhold der er godkendt i forhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., er tilsynsfrekvensen minimum hvert 3. år. Øvrige erhvervsmæssige dyrehold skal have et miljøtilsyn mindst hvert 6. år.

Et basistilsyn gennemføres som et samlet tilsyn af alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter. Ud over basistilsynet kan der udføres prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan udføres som et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

Miljørisikoscore
Den faktiske tilsynsfrekvens fastsættes ud fra en beregnet risikoscore for det individuelle landbrug. Risiko-scoren fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, der sammenholder sandsynligheden for et miljøuheld med konsekvensen for et miljøuheld. Dette inkluderer blandt andet landbrugets brug af miljøledelsessystemer eller lignende, regelefterlevelse, størrelsen af landbrugets produktion, samt forhold omkring forebyggende foranstaltninger og sårbare områder i nærheden af landbruget. Risikoscoren kan ligge i intervallet 1-5, hvor karakteren 5 angiver et husdyrbrug hvor der er størst sandsynlighed og konsekvens for et miljøuheld.

Jo højere risikoscore den enkelte husdyrbrug opnår, jo højere skal miljøtilsyn på ejendommen prioriteres af kommunen. Den maksimale tilsynsfrekvens på et husdyrbrug er en gang årlig.

De lovbundne tilsynsfrekvenser
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til hvert år, at føre tilsyn på minimum 40 % af alle husdyrbrug, der er godkendt i forhold til § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. For de øvrige husdyrbrug, skal kommunen årligt føre tilsyn med mindst 25 % af disse.

Hvad kontrollerer vi på tilsynet?
Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
  • Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
  • Diesel- og olietanke

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Der er krav om 10 - års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Læs mere og find autoriserede kontrollanter på hjemmesiden for Beholderkontrolordningen

Vi udfører både varslede og uvarslede tilsyn

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

Tilsynskampagnen i 2023 informationskampagne om reglerne for læskure

I Natur og Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2023 valgt at gennemføre en informationskampagne om reglerne for læskure. Det omfatter både fastplacerede og flytbare læskure. Kampagnen er rettet mod dyrehold, der overskrider størrelsesgrænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Dyrehold udelukkende med svin og fjerkræ er undtaget.

Hvornår?
I november vil dyrehold, der er over størrelsesgrænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, modtage digital post med information om reglerne for læskure. Der medsendes 2 pjecer, der er udarbejdet af kommunerne i Region Sjælland. Du kan se dem herunder. 

Se Vejledning om fast placeret læskure her 

Se Vejledning om mobile læskure her

Regler for læskure
De nye regler trådte i kraft 1. januar 2022. Det betyder at enhver ændring eller udvidelse af et læskur herefter, vil læskuret være omfattet af de nye regler. Sker der ikke en ændring eller udvidelse, vil det fortsat skulle følge de gamle regler.

Alle læskure, vandtrug og fodertrug skal overholde gældende afstandskrav til byzone, sommerhusområde, lokalplan i landzone og nabobeboelse. Derudover skal alle læskure overholde gældende afstandskrav til vandforsyningsanlæg, vandløb, søer, naboskel og levnedsmiddelvirksomhed. Er det ikke muligt at overholde afstandskravene, kan der søges om dispensation.

Regler gældende for flytbare læskure
Læskure, der er placeret det samme sted i op til 12 måneder, er flytbare læskure. Der er forskellige regler for flytbare læskure, alt efter om de flyttes inden for 12 uger eller 12 måneder.

Flyttes læskuret til en ny placering inden 12 uger, må det ikke placeres det samme sted igen, førend der er forløbet 1 år. Der er desuden ikke krav om dybstrøelsesmåtte eller etablering af fast bund og afløb.

Flyttes læskuret til en ny placering inden 12 måneder, må det ikke placeres samme sted, førend der er gået 5 år. Læskuret skal desuden flyttes minimum 25 meter. Der skal føres optegnelser over læskurets placering, som skal gemmes i minimum 5 år. Hvis der tilbydes foder og vand i læskuret, er der krav om fast bund og afløb. Foder er al fodring inklusive kraftfoder, hø og wrap. Tilbydes der ikke foder og vand i læskuret, kan det i stedet indrettes med en dybstrøelsesmåtte. 

Regler gældende for fastplaceret læskure
Et fastplaceret læskur kan indrettes med enten en dybstrøelsesmåtte eller med fast bund og afløb. Tilbydes der vand og foder i læskuret, er der krav om fast bund og afløb. Derudover skal fastplacerede læskure overholde afstandskrav til offentlig vej, privat-fælles vej, beboelse på samme ejendom og dræn.

Læskure, der følger de gamle regler
Der må stadig tilbydes vand og foder i fastplacerede læskure uden fast bund og afløb, hvis de er etableret og tilladt før 2022. Dette gælder kun for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste. Dertil skal den ansvarlige for driften føre logbog med dato for udmugning, antal dyr og halmforbrug ved etablering af nye dybstrøelsesmåtte. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.

Baggrund for tilsynskampagnen
Kommunen skal på baggrund af tilsynsbekendtgørelsen udføre 2 forskellige miljøtilsynskampagner årligt. De skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet.

Der er den 1. januar 2022 trådt en nye Husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft. I den forbindelse er der kommet nye regler for læskure og overgangsbestemmelser.

Kommunen oplever at dyreholdere ikke er opdateret omkring de nye regler for læskure, og derfor ikke ved hvad en udvidelse eller ændring kan have af betydning for dem. Dette kan give usikkerhed i forbindelse med miljøtilsyn.

Læskure og foderpladser er steder, hvor dyrene er placeret i længere tid ad gangen. Det giver en øget koncentration af næringsstoffer. Ved at flytte læskuret rundt efter de lovmæssige intervaller, kan jorden nå at udnytte næringsstofferne samtidig med at risikoen for forurening af miljøet nedsættes. Skal læskuret have en fast placering, vil en fast bund med afløb nedsætte risikoen for en punktforurening. Risikoen nedsættes ligeledes, ved at overholde afstandskravene til fx vandforsyningsanlæg og vandløb. Et godt plantedække være med til at suge og bruge næringsstofferne. Er jorden optrådt omkring fx foderpladsen, vil risikoen for forureningen øges, da planterne ikke har mulighed for at optage og bruge næringsstofferne. 

Målet for tilsynskampagnen
Vores mål er at give de relevante parter et bedre overblik over de gældende regler, så de er informeret, hvis de ønsker at foretage ændringer på deres ejendomme. Samtidig vil vi opfordre til dialog om relevante problemstillinger. Vi vil opnå dette ved at sende en pjece med om reglerne. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland.

Ved at føre denne informationskampagne gør vi samtidig opmærksom på, hvilken miljømæssig påvirkning det kan have, hvis ikke reglerne overholdes.

En gang årligt skal kommunen offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes? 
Kommunen kommer regelmæssigt på tilsyn på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Konstateres det i forbindelse med et miljøtilsyn, at et læskur ikke lever op til gældende regler, vil dyreholder få en indskærpelse om, at forholdene skal bringes i orden og derved lovliggøres. Hvis forholdene herefter ikke bliver lovliggjort, vil Lejre kommune vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Du kan se oplysninger om tilsyn, godkendelser, kampagner og tilsynsindberetninger på DMA (Digital MiljøAdministration)

DMA (Digital MiljøAdministration) giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn. Du kan hente tilsynsrapporter fra 2016 og frem, miljøgodkendelser og tilladelser.

I DMA kan du også finde vores tilsynsindberetninger, som skal offentliggøres en gang årligt. Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen. Evalueringen af vores årlige tilsynskampagner bliver ligeledes offentliggjort på DMA.

Find informationerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her