Miljøtilsyn med virksomheder

Miljøtilsyn og - godkendelse

Lejre Kommune skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn. Du kan læse om reglerne for tilsyn her.

Luk alle
Åben alle

Vi skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at virksomheder, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får virksomheder, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Tilsynet er en kontrol af, at virksomheden overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at virksomheden overholder reglerne i disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på de enkelte virksomheder afhænger af virksomhedstypen:

  • Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Herunder hører også de skydebaner, der ligger i Lejre Kommune. Det vil sige at alle listevirksomheder får miljøtilsyn minimum hver 3. år.
  • Er der tale om autoværksteder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle autoværksteder får miljøtilsyn minimum hver 4. år.
  • Er der tale om såkaldte bilag - 1 virksomheder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle bilag - 1 får miljøtilsyn minimum hver 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, jern, småt brændbart, mv.)
  • Olietanke
  • Støj
  • Røg
  • Spildevandsafledning

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

I Natur og Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2022 valgt at gennemføre en informationskampagne om sortering af husholdningslignende erhvervsaffald rettet mod alle virksomheder og erhvervsdrivende i kommunen.

I december 2022 vil vi derfor oplyse erhvervsdrivende om gældende og nye krav til sortering af erhvervsaffald via digitale platforme samt via virksomhedernes digitalpost.

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald fra 2023

Erhvervsvirksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, hvad der er affald egnet til materialenyttiggørelse.

Inden udgangen af 2022 skal alle affaldsproducerende virksomheder sortere deres husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som private. Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. Har virksomheden produktionsaffald, skal den stadig sortere den del af affaldet efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Hvilke 10 affaldsfraktioner skal der sorteres i?

Det vil sige, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald i minimum 10 affaldsfraktioner, som alle skal have retvisende piktogrammer.

De 10 fraktioner er:

10 Fraktioner

NB: Tekstiler tilføjes først i løbet af 2023. Herefter skal denne fraktion sorteres efter samme kriterier som de øvrige 9.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Tidsfristen for at få implementeret alle 10 affaldsfraktioner er 31. december 2022.

Baggrund for tilsynskampagnen

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

Baggrunden for kampagnen er et ønske om at oplyse kommunens erhvervsdrivende om de nye krav til affaldssortering, som træder i kraft ved årsskiftet til 2023. Allerede nu gælder der krav til sortering af erhvervsaffald, som alle virksomheder skal være opmærksom på, og de gældende og nye krav ønskes tydeliggjort.

Målet for tilsynskampagnen

Det overordnede miljømæssige mål er, at vi er med til at understøtte, at affaldshåndteringen på tværs af landets 98 kommuner nu bliver strømlinet, så målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030 kan nås. Det skal ske ved et større fokus på sortering af affald til genbrug, som skal sikre, at mindre mængder ender i forbrænding.

Indsatsmålet er at oplyse erhvervsdrivende om gældende og nye krav til sortering af erhvervsaffald via digitale platforme, herunder Lejre Kommunes hjemmeside og ’erhvervsnyheds-univers’ samt via virksomhedernes digitalpost. Kampagnen udføres som en informationskampagne uden fysiske tilsyn.

Hvem står med ansvaret for affaldshåndteringen?

En liberalisering af affaldsområdet i 2010 betød en adskillelse mellem erhvervsaffald og kommunalt affald. Ansvaret for affaldshåndtering af erhvervsaffald tilfalder dermed de erhvervsdrivende selv, og hidtil har alle erhvervsvirksomheder med produktionsaffald været forpligtet til at sikre, at affaldet blev sendt til materialenyttiggørelse.

Hvad angår husholdningslignende affald, tilfalder ansvaret også de erhvervsdrivende. Alle affaldsproducerende virksomheder med husholdningslignende affald er altså forpligtet til at implementere de 10 nye fraktioner og skal selv kontakte en godkendt affaldsaktør.

Hvis affaldsindsamleren er godkendt til at indsamle begge typer affald, må virksomheder gerne nøjes med at have én affaldsindsamler.

Hvis du vil vide mere

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne, som skal hjælpe virksomheder og erhvervsdrivende med de nye affaldskrav. Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne på www.affaldssorteringnytter.dk.

Hvis du har spørgsmål til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald i Lejre Kommune, kan du kontakte Affald og Genbrug i Lejre Kommune på affaldoggenbrug@lejre.dk / tlf. 46 46 46 46.

Hvis du har spørgsmål til gældende krav til sortering af produktionsaffald eller til informationskampagnen generelt set, kan du kontakte Natur og Miljø i Lejre Kommune på miljoe@lejre.dk / tlf. 46 46 49 47.

DMA (Digital MiljøAdministration) giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn. Du kan hente tilsynsrapporter fra 2016 og frem, miljøgodkendelser og tilladelser.

I DMA kan du også finde vores tilsynsindberetninger, som skal offentliggøres en gang årligt. Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen. Evalueringen af vores årlige tilsynskampagner bliver ligeledes offentliggjort på DMA.

Find informationerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her