Miljøtilsyn med virksomheder

Miljøtilsyn og - godkendelse

Lejre Kommune skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn. Du kan læse om reglerne for tilsyn her.

Luk alle
Åben alle

Hvor ofte får du tilsyn, og hvad kontrollerer vi?

Vi skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at virksomheder, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får virksomheder, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Tilsynet er en kontrol af, at virksomheden overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at virksomheden overholder reglerne i disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på de enkelte virksomheder afhænger af virksomhedstypen:

  • Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Herunder hører også de skydebaner, der ligger i Lejre Kommune. Det vil sige at alle listevirksomheder får miljøtilsyn minimum hver 3. år.
  • Er der tale om autoværksteder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle autoværksteder får miljøtilsyn minimum hver 4. år.
  • Er der tale om såkaldte bilag - 1 virksomheder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle bilag - 1 får miljøtilsyn minimum hver 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, jern, småt brændbart, mv.)
  • Olietanke
  • Støj
  • Røg
  • Spildevandsafledning

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Vi udfører både varslede og uvarslede tilsyn

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

Tilsynskampagnen i 2023 omhandler informationskampagne om tankanlæg på 6.000 liter og derover

I Natur og Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2023 valgt at gennemføre en informationskampagne om tankanlæg på 6.000 liter og derover. Kampagnen er rettet mod alle ejere af denne type tankanlæg.

Ejerne vil i november 2023 modtage et brev i deres digitale postkasse, med information om reglerne for vedligehold og sløjfning af olietanke på 6.000 liter og derover. Samtidig opfordrer vi til, at BBR skal opdateres. Er tankanlægget sløjfet eller fjernet, skal det anmeldes til kommunen. Man kan ikke selv opdatere BBR med oplysninger om tankanlæg. Dette skal kommunen gøre. Er tanken ikke vedligeholdt eller sløjfet korrekt kan det have ærgerlige konsekvenser for både ejer og miljø.

Som ejer og bruger af et tankanlæg på 6.000 liter og derover, er man forpligtet til at vedligeholde og reparere anlægget løbende efter gældende regler. Det indebærer, at der bliver udført egenkontrol, beholdningskontrol, inspektion og tæthedsprøvning. Der kan være forskellige regler, alt efter hvilken type tank man ejer. Herunder er der redegjort for regler omkring vedligeholdelse og kontrol tankanlæg. Det er ikke alle regler, der gennemgås, men de mest generelle.

Vi opfordrer til, at man selv orienterer sig i Olietanksbekendtgørelsen, hvis man er i tvivl om hvilke regler der gælder for ens olietank. Man er også velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø på mail ctm@lejre.dk.

Egenkontrol og beholdningskontrol 
Uanset hvilken type tank man har, skal man løbende kontrollere at anlægget er tæt. Det skal gøres efter retningslinjerne i olietanksbekendtgørelsens bilag 9.

Har man en dobbeltvægget tank, skal man ved overvågning kontrollere trykket imellem de 2 vægge. Det kan ske manuelt, ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr en gang om måneden. Der kan også anvendes automatisk overvågning, der skal funktionsafprøves mindst 1 gang om året.

Har man en enkeltvægget tank, skal den kontrolleres ved beholdningskontrol. Det kan ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Det skal være tilsluttet et elektronisk system, der holder regnskab med mængden der påfyldes og aftappes. Der skal mindst 1 gang om måneden føres et beholdningsregnskab på baggrund af målingerne. Hvis ikke der er installeret elektronisk pejleudstyr, skal der løbende føres regnskab over påfyldte, aftappede og brugte mængder. Regnskabet skal føres med aflæsninger fra timetæller eller forbrugsmåler, samt beregninger. Dette hjælper med, at eventuelle utætheder opdages, så tanken kan repareres og risikoen for forurening mindskes.

Inspektion og tæthedsprøvning 
Når tank og rørsystemer skal inspiceres og tæthedsprøves, skal det gøres efter retningslinjerne i Olietankbekendtgørelsens bilag 8. Det indebærer bl.a. at journaler og dokumentation skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises ved Lejre Kommunes forespørgsel. Det er et krav at arbejdet udføres af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der er tilknyttet en godkendt virksomhed og som er kvalificeret gennem uddannelse og erfaring.

For ståltanke der er indvendigt korrosionsbeskyttet, skal den tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år. For ståltanke der ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet, skal den tæthedsprøves og inspiceres minimum hvert 5. år. Plasttanke skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år, men der er ikke krav om inspektion.

Har tanken elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, er der ikke krav om inspektion og tæthedsprøvning. Påfyldningsrøret skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

Renovering 
Inden man må renovere en tank, skal fabrikanten inspicere tanken og udarbejde en tilstandsrapport til ejer eller bruger. Den skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne i Olietanksbekendtgørelsen bilag 8.

Efter renovering af en typegodkendt tank, skal fabrikanten udstede et tillæg til tankattesten til ejer eller bruger. Den skal indeholde oplysninger om årstallet renoveringen er udført, renoveringens art og omfang samt tankens placering på ejendommen.

Efter renovering af en tank, som ikke er typegodkendt, skal fabrikanten udstede en særlig tankattest. Den skal indeholde oplysninger om fabrikantens navn og hjemsted, fabrikantens løbenummer for renoveringen, tankens placering på ejendommen samt en beskrivelse af tankens rumindhold og hoveddimensioner.

Uanset om tanken er typegodkendt eller ej, skal der efter renovering permanent fastgøres et mærkeskilt på påfyldningsstudsen. På mærkeskiltet skal fabrikantens navn og hjemsted samt fabrikantens løbenummer for renoveringen fremgå.

Udskiftning af rør 
Hvis tanken har nedgravede rør, der ikke er galvanisere eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Det kan fx være rør, som er galvaniserede og plasttapebeviklede.

Sløjfning og afmelding
Tages tankanlægget permanent ud af drift, skal den sløjfes. Det kan fx være fordi, der ikke er behov for den længere eller den er ikke længere er funktionsdygtig. Når tanken skal sløjfes, er det vigtigt at dette gøres efter forholdsreglerne. Det indebærer at evt. restindhold fjernes og at tanken enten fjernes eller at påfyldnings- og udluftningsrør fjernes samt rørene afblændes. Der må ikke kunne påfyldes og der må ikke være noget indhold tilbage. Sløjfningen skal anmeldes til Lejre Kommune senest 4 uger efter sløjfningen er udført.

Skal du sløjfe et nedgravet anlæg større end 100.000 liter eller et overjordisk anlæg større end 200.000 liter, skal det meddeles til Lejre Kommune med en redegørelse for tidspunkt og fremgangsmåde for sløjfningen senest 4 uger før sløjfningen påbegyndes.

Dokumentation skal gemmes 
Det er et krav, at journaler og dokumentation for funktionsafprøvning gemmes i mindst 5 år. Derudover skal ejer opbevare et eksemplar af tankattest eller ydeevnedeklaration, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, dokumentation for udførte reparationer og tæthedsprøvning. Dokumentationen skal kunne fremvises til kommunen.

Baggrund for tilsynskampagnen
Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

Baggrunden for kampagnen er et ønske om at oplyse ejerne af tankanlæg på 6.000 liter og derover om gældende regler, hvad de har af ansvar for vedligehold og hvad de skal meddele kommunen.

Målet for tilsynskampagnen 
Det overordnede miljømæssige mål er at beskytte omgivelserne mod forurening med olieprodukter fra olietanke. At olietankene bliver efterset og tæthedsprøvet regelmæssigt, er en vigtig del af den forebyggende indsats overfor forurening af vores jord, grundvand og vandmiljøer.

Indsatsmålet er at oplyse ejere af olietanke i drift på 6.000 liter og derover, som vi er tilsynsmyndighed på, om gældende regler og forpligtelser, samt sikre at tankene bliver efterset og tæthedsprøvet, som de skal. Kampagnen udføres som en informationskampagne. Der vil i 2024 blive udført tilsyn med tilfældigt udvalgte ejendomme, hvor der er registreret en olietank på 6.000 liter eller derover, der er i drift. Oplysningerne hentes fra BBR.


Hvis du vil vide mere
Miljøstyrelsen har på deres hjemmeside skrevet et overblik over reglerne for erhvervstanke. Du kan læse mere på Erhvervstanke - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Du kan se oplysninger om tilsyn, godkendelser, kampagner og tilsynsindberetninger på DMA (Digital MiljøAdministration)

DMA (Digital MiljøAdministration) giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn. Du kan hente tilsynsrapporter fra 2016 og frem, miljøgodkendelser og tilladelser.

I DMA kan du også finde vores tilsynsindberetninger, som skal offentliggøres en gang årligt. Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen. Evalueringen af vores årlige tilsynskampagner bliver ligeledes offentliggjort på DMA.

Find informationerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her