Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

I Lejre kommune dyrker vi det nære: naturen, fællesskaberne og frirummet. Vi er sammen om Vores Sted. Men samtidig er vi også en del af en større virkelighed, og vi har alle et ansvar for klimaet og en bæredygtig udvikling.

Klima indsats

Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget en ambitiøs klimaplan, der sætter retning for og inviterer til samarbejde om klimaomstillingen af Lejre Kommune. Målet er konkret, ambitiøst og nødvendigt: Lejre Kommunes klimaplan skal bane vejen for, at vi bliver CO2-neutrale i 2050.

Planen hedder ”Lejre Kommunes klimaplan, Vores Sted – Vores Klima 2020-2050”. For i Lejre Kommune finder vi løsningerne i fællesskab. Det gør vi med udgangspunkt i de stærke ressourcer og den store viden og handlekraft, som findes overalt i de 49 små byer og landsbyer. Lejre Kommunes klimaplan er et dynamisk dokument og et åbent oplæg til den dialog, som først lige er begyndt. En dialog, der vil fortsætte, til vi sammen er i mål.

Læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Klimaplan

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Lejre Kommunes Klimaplan handler om, hvad ’vi’ kan gøre. Alt det borgere, organisationer, virksomheder, politikere og administrationen kan gøre i samarbejde og i partnerskaber – både i og uden for kommunegrænsen.

Lejre Kommune er landet tæt på byen. En bosætningskommune med 49 landsbyer og småbyer spredt ud i kommunens geografi.

70 % af arbejdsstyrken pendler til de omkringliggende større byer. Rundt omkring i de mange landsbyer sker opvarmningen stadig med fossile brændsler og som landkommune spiller landbruget også en rolle i forhold til kommunens samlede klimapåvirkning.

Transport, energi og landbrug står alene for 97 % af kommunens samlede klimapåvirkning. Derfor fokuserer klimaplanen primært på disse tre sektorer.

Klimaplanen rummer dog også handlinger der har til formål at reducere forbrug af råstoffer og øge genbrug og genanvendelse. Dette skyldes, at der findes et mørketal forårsaget af udvinding og forarbejdning af naturressourcer til varer, byggeri og anlæg.

Handlinger i perioden 2020-2025 er udførligt beskrevet, mens der for perioden 2025-2050 præsenteres forventede handlinger ud fra den viden, som vi har i dag. Lejre Kommunes klimaomstilling vil blive fulgt op årligt i Status og tilpasning af Vores Sted – Vores Klimaplan samt hvert femte år, hvor planen evalueres og revideres.

 

Hvordan gør vi?

Vi skal udnytte de helt særlige muligheder, vi har og turde tænke nyt.

Klimaplanen handler om alt det ”vi” kan gøre. Og med ”vi” mener vi borgere, organisationer, virksomheder, administrationen og politikere i Lejre kommune. 

Samarbejde og partnerskaber kan sikre, at klimaomstilling sker helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Det betyder, at:

- Lejre Kommune har ikke én klimamedarbejder, men derimod har 2.000 klimamedarbejdere. 

- Budgettet til klimaomstilling i Lejre Kommune er 1,8 mia.!

- Lejre Kommune har ikke én engageret klimagruppe, men 28.000 klimaborgere!

Endelig er det en grundlæggende præmis i klimaplanen, at vi følger ’terrænet’. Altså at vi har en plan, men at vi er parate til at gribe chancen, når nye muligheder opstår – selvom det betyder at vi må ændre planen.
Dette betyder, at:

- Vi gentænker, det vi gør og griber nye muligheder

Hvordan følger vi op?

Klimaplanen præsenterer handlinger, der alle bidrager til at sikre, at klimaomstillingen finder sted i vores 49 småbyer og landsbyer.

Hvert år vil vi følge op på, om klimaomstillingen bevæger sig mod delmålet om 70 % reduktion i 2030 og slutmålet om klimaneutralitet i 2050.

I den forbindelse udarbejdes en Status og tilpasning af klimaplanen.

Danmarks Klimalov fastsætter, at der hvert femte år skal vedtages nye nationale klimamål med et 10-årigt perspektiv. Idet nationale rammevilkår indenfor fx transport, landbrug, energi og affald er afgørende for den lokale omstilling i landsbyerne, vil klimaplanen blive evalueret og justeret hvert femte år tilpasset de nationale målsætninger.

På den måde kan handlinger i Lejre Kommunes klimaplan supplere de nationale klimamål og lægge stenene for klimaomstilling i de 49 landsbyer og i sidste ende klimaneutralitet og -robusthed i Lejre Kommune senest i 2050.