Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Luk alle
Åben alle

1. Tilskudsberettigede foreninger

Godkendte Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan ansøge om tilskud, når følgende krav er opfyldt

• Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
• Virksomheden skal være almennyttig og kontinuerlig
• Der skal nedsættes en bestyrelse på mindst 5 personer
• Deltagerne skal have mulighed for at få plads i bestyrelsen
• Der skal formuleres vedtægter, hvoraf følgende skal fremgå:
o Formålet med foreningen
o Hvordan bestyrelsen vælges
o Procedure for vedtægtsændringer
o At foreningen er hjemmehørende i kommunen
o Hvem der har tegningsret for foreningen
o Hvad der sker med foreningens overskud ved ophør
o Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

2. begrænsning

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning.

Virksomheden skal stå åben for alle.

Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

3. Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud for et kalenderår, sendes til Folkeoplysningsudvalget senest den 10. oktober. Ansøgning sker på et særligt skema.

Såfremt det forventede aktivitetsniveau varierer væsentligt i forhold til det senest afsluttede kalenderår, skal det begrundes i ansøgningen.

4. Tilskudstilsagn

Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere inden for til folkeoplysende voksenundervisning.

Den budgetramme, der er til rådighed, fordeles som tilskudstilsagn på grundlag af de enkelte aftenskolers maximale løntilskudsmulighed i det seneste kendte afsluttede år.

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste sæson.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

Tilskudstilsagnet meddeles den enkelte forening umiddelbart efter Folkeoplysningsudvalgets fordeling af tilskud.

Af det bevilgede tilskud skal 10% afsættes til debatskabende aktiviteter. Disse aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se pkt. 5).

Aftenskolerne kan anvende op til 40% af det tilskud, der ikke anvendes til debatskabende aktiviteter, til fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se pkt. 6).

5. Tilskud

Tilskud ydes til de samlede udgifter til lærer/lederløn med maximalt:
• 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. 1 foredrag tæller 6 undervisningstimer.
• 8/9 til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne.
• 5/7 til Instrumentalundervisning

Der gives højst tilskud til lederhonorar svarende til 13% af udgifterne til lærerløn.

For at være tilskudsberettiget skal aflønning af ledere og lærere ved undervisning m.v. skal ske i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om løn- og ansættelsesforhold for ledere og lærere ved folkeoplysende voksenundervisning.
Ved undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne, forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet. For at et hold kan få tilskud efter satsen til undervisning af deltagere med handicap, må antallet af deltagere på sådanne hold derfor ikke overstige 8.

Ved blandede hold (undervisning af deltagere med og uden handicap sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere hvoraf højest halvdelen er deltagere med handicap, for at et hold kan få tilskud efter satsen til undervisning af deltagere med handicap. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal af deltagere med og uden handicap i relation til et konkret emne.

6. Debatskabende arrangementer

Aktiviteterne skal:
• omfatte samfundsbetonede og helhedsorienterede emner, der henvender sig mod brede målgrupper.
• tilbydes sådan, at der foregår en debat der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Aktiviteterne må ikke omfatte behandling, agitation, underholdning, valgkamp, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der skal ikke nødvendigvis være knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne.
Hvis der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal beløbet fremgå af annonceringen og et evt. overskud skal bruges indenfor folkeoplysningslovens område.

Aktiviteterne skal:
• annonceres offentligt.
• skal være åbne for alle.

Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Foreningen skal aflægge regnskab for arrangementet, men kan afsætte op til 30% af den samlede 10%-ramme til administration.

Puljen kan ikke anvendes til:
• Befordring af deltagere
• Forplejning og udgifter til overnatning for deltagere
• Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
• Entreudgifter for deltagere.

Hvis foreningen ikke eller kun delvist har brugt de midler, der er afsat til 10 % puljen, skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte midler.

7.Fleksible tilrettelæggelsesformer

Aftenskolerne kan anvende op til 40% af det tilskud, der ikke anvendes til debatskabende aktiviteter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Deltagerne skal være tilmeldt et hold.

Tilskud ydes med max 1/3 af følgende udgifter:
• Lederhonorar, max 20 % af udgifterne
• Aflønning af lærere og andre medarbejdere (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
• Internetadgang til lærere ved fjernundervisning
• Undervisningsmidler af ikke-blivende værdi
• Lokaler
• Annoncering

Det forudsættes at alle udgifter kan dokumenteres.

Etableres it-baseret fjernundervisning forudsættes det, at mindst 30% af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

8. Restmidler

Hvis der er midler tilbage efter Folkeoplysningsudvalgets fordeling af tilskud på baggrund af ansøgninger, oprettes en pulje med ansøgningsfrist 1. februar. 
Puljen kan søge af foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning til følgende formål:
• Forbedring af kommunale lokaler, samt inventar i kommunale lokaler, som allerede benyttes til voksenundervisning
• Klargøring af kommunale lokaler til voksenundervisning
• Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver eller samfundsudfordringer
• Projekter målrettet særlige målgrupper 
• Andre projekter som fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
• Udstyr/materiale som anvendes i undervisningen
Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne på førstkommende møde efter ansøgningsfristen. 
Der skal afleveres regnskab for tilskuddet. Projekter og partnerskaber skal aflevere en kort evaluering.

9. Udbetaling af tilskud

Tilskud til foreninger, der selv står for lønudbetalinger, udbetales ratevis forud med ½ hver primo januar og primo juli.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen indsættes på en mellemregningskonto på foreningens navn.

Foreningen indbetaler løbende deres egen del af lønudgifterne på kommunens konto, idet lønudbetalingen kun finder sted, i det omfang der er dækning på kontoen.

Foreningen modtager løbende et kontoudtog.

10. Løn

Aflønning af lærere og ledere skal ske i henhold til finansministeriets bekendtgørelse om løn- og ansættelsesforhold for lærere og ledere ved undervisning efter folkeoplysningsloven for at være tilskudsberettiget.

11. Regnskabsbestemmelser

Regnskabet følger kalenderåret.

Seneste den 31.3 hvert år fremsender den enkelte forening tilskudsregnskab.

Foreningen skal i sit tilskudsregnskab godtgøre, at det samlede tilskud ligger inden for rammerne i pkt. 4.

Deltagernes samlede egenbetaling skal oplyses.
Der aflægges særskilt regnskab vedrørende 10%-midler.
Der aflægges særskilt regnskab vedrørende fleksible tilrettelæggelsesformer.

Tilskudsregnskabet skal endvidere indeholde oplysninger om deltagerantal og undervisningstimer fordelt på emner samt fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og antal deltagere med handicap i relation til et konkret emne.

Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens tilskudsmidler og at tilskudsregnskabet og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Hvis det ved regnskabsaflæggelsen viser sig, at foreningen ikke har kunnet anvende det fulde tilskud indenfor lovens rammer, skal der ske tilbagebetaling af det ubrugte tilskud.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at indberetning af regnskab foretages på et af udvalget godkendt skema.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at foreningen skal indsende opgørelse midt i kalenderåret f.eks. vedrørende undervisningsårets start.

12. Tilbagebetalingsmidler

Aftenskolernes tilbagebetalingsmidler kan anvendes til dækning af udgifter i aftenskoler, der kunnet have udnytte et større tilskudstilsagn.

Endvidere kan tilbagebetalingsmidler anvendes til andre formål end undervisning, f.eks. materialeanskaffelse, lokaleleje, kurser o. lign.

Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om, hvordan tilbagebetalingsmidlerne skal benyttes.

Ansøgning om tilskud fra tilbagebetalingsmidler til andre formål end undervisning sker på et særligt skema med ansøgningsfrist 1. august.

13. Revisionsbestemmelser

Det er op til den enkelte forening at beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor eller en registreret/statsautoriseret revisor. Modtager foreningen et samlet tilskud på kr. 500.000 og derudover, skal regnskabet revideres af en registreret revisor.

Revisor kontrollerer foreningernes oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Revisor attesterer regnskabet.

14. Erklæring om handicap

Ved hold for deltagere med handicap indhenter foreningerne en skriftlig erklæring, om deltagernes handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. Erklæringerne opbevares hos foreningen og skal fremvises til Lejre Kommune på anmodning.
Tvivlstilfælde afgøres af Folkeoplysningsudvalget.

15. . Mellemkommunale betalinger

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning, fremsender pr. 31.7 og pr. 31.12 et særligt skema med oplysninger om navn, adresse, cpr. samt om fag og timer på hver person, der ikke er bosiddende i Lejre Kommune til brug for opkrævning af mellemkommunal refusion. Foredrag er ikke omfattet.
Pr. 31.7 indsendes skema vedrørende hold der er startet i perioden 1.1.-31-7. og pr. 31.12. indsendes vedrørende hold der er startet i perioden 1.8.-31.12.

16. Lokaler

Driftstilskud til egne eller lejede undervisningslokaler, kan kun bevilges, når egnede kommunale lokale ikke kan stilles til rådighed.
Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 10. oktober. 
Lokaletilskuddet bevilges af kontoen for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet fragår inden beregning af lønsumstilskuddet.
Tilskud ydes med 75 % af dokumenteret udgift til almindelige lokaler uden særligt udstyr - dog maks. det af Undervisningsministeriets fastsatte maksimum for driftsudgifterne.
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.
Tilskuddet udbetales sammen med tilskud til undervisning. Dokumentation for udgifter til lokaletilskud fremsendes sammen med tilskudsregnskabet. 
Tilskud til andre lokaler, herunder haller og faglokaler, kræver særlig godkendelse af Folkeoplysningsudvalget. Hvis tilskuddet bevilliges, ydes et tilskud på 75% af dokumenteret udgift dog maks. det af Undervisningsministeriets fastsatte maksimum for driftsudgifter for almindelige lokaler.