Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Luk alle
Åben alle

Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning modtager tilskud, når følgende krav er opfyldt:

 • Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter loven
 • Virksomheden skal være almennyttig og kontinuerlig
 • Der skal nedsættes en bestyrelse på mindst 5 personer
 • Deltagerne skal have mulighed for at få plads i bestyrelsen

Der skal formuleres vedtægter, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Formålet med foreningen
 • Hvordan bestyrelsen vælges
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • At foreningen er hjemmehørende i kommunen
 • Hvem der har tegningsret for foreningen
 • Hvad der sker med foreningens overskud ved ophør
 • Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

Ansøgning om tilskud for et kalenderår, sendes til Folkeoplysningsudvalget senest den 10. oktober.

Såfremt det forventede aktivitetsniveau varierer væsentligt i forhold til det senest afsluttede kalenderår, vedlægges en skriftlig begrundelse.

Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere inden for til folkeoplysende voksenundervisning.

Den budgetramme, der er til rådighed fordeles som tilskudstilsagn på grundlag af de enkelte aftenskolers maximale løntilskudsmulighed i det seneste kendte afsluttede år.

Tilskudstilsagnet meddeles den enkelte forening senest den 10. november.

Af det bevilgede tilskud skal 10% afsættes til debatskabende aktiviteter. Disse aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se pkt. 5).

Aftenskolen kan af tilskudrammen fratrukket 10% afsætte op til 40% til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se pkt. 6).

Tilskud ydes til de samlede udgifter til lærer/lederløn med maximalt:

· 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. 1 foredrag tæller 6 undervisningstimer.

· 8/9 til undervisning af handicappede i relation til et konkret emne.

· 5/7 af de samlede udgifter til lærer/leder for instrumental.

Aktiviteterne skal:

· omfatte samfundsbetonede og helhedsorienterede emner, der henvender sig mod brede målgrupper.

· tilbydes sådan, at der foregår en debat der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Aktiviteterne må ikke omfatte behandling, agitation, underholdning, valgkamp, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der skal ikke nødvendigvis være knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne.
Hvis der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal beløbet fremgå af annonceringen og et evt. overskud skal bruges indenfor folkeoplysningslovens område.

Aktiviteterne skal:

 • annonceres offentligt.
 • være åbne for alle.
 • kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Foreningen skal aflægge regnskab for arrangementet, men kan afsætte op til 30% af den samlede 10%-ramme til udokumenteret administration.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere
 • Forplejning og udgifter til overnatning for deltagere
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
 • Entreudgifter for deltagere.

Aftenskolerne kan anvende op til 40% af det tilskud, der ikke anvendes til debatskabende aktiviteter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Deltagerne skal være tilmeldt et hold.
Tilskud ydes med max 1/3 af følgende udgifter:

 • Lederhonorar, max 20 % af udgifterne
 • Aflønning af lærere og andre medarbejdere (fri løndannelse)
 • Internetadgang til lærere ved fjernundervisning
 • Undervisningsmidler af ikke-blivende værdi
 • Lokaler
 • Annoncering

Det forudsættes at alle udgifter kan dokumenteres.

Etableres it-baseret fjernundervisning forudsættes det, at mindst 30% af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Tilskud til foreninger, der selv står for lønudbetalinger, udbetales ratevis forud med ½ hver den 1.1. og 1.7.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen indsættes på en mellemregningskonto på foreningens navn. Udgiftsdifferencen indbetales løbende af foreningen, idet lønudbetalingen kun finder sted, i det omfang der er dækning på kontoen.

Foreningen modtager løbende et kontoudtog.

Aflønning af lærere og ledere sker i henhold til finansministeriets bekendtgørelse om løn- og ansættelsesforhold for lærere og ledere ved undervisning efter folkeoplysningsloven.

Regnskabet følger kalenderåret.
Seneste den 31.3 hvert år fremsender den enkelte forening tilskudsregnskab.
Foreningen skal i sit tilskudsregnskab godtgøre, at det samlede tilskud ligger inden for rammerne i pkt. 4.

Deltagernes samlede egenbetaling skal oplyses.

Der aflægges særskilt regnskab vedrørende 10%-midler.

Der aflægges særskilt regnskab vedrørende fleksible tilrettelæggelsesformer.
Tilskud der ikke er anvendt i overensstemmelse med disse regler tilbagebetales (se pkt. 10).

Tilskudsregnskabet skal endvidere indeholde oplysninger om deltagerantal og undervisningstimer fordelt på emner samt fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og antal deltagere med handicap i relation til et konkret emne.

Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens tilskudsmidler og at tilskudsregnskabet og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at indberetning af regnskab foretages på et af udvalget godkendt skema.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at foreningen skal indsende opgørelse midt i kalenderåret f.eks. vedrørende undervisningsårets start.

Aftenskolernes tilbagebetalingsmidler kan anvendes til dækning af underskud til aftenskoler, der har kunnet udnytte et større tilskudstilsagn. Endvidere kan tilbagebetalingsmidler anvendes til andre formål end undervisning, f.eks. materialeanskaffelse, lokaleleje, kurser o. lign. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse.

Eventuelle restmidler indgår i næste års tilskudsramme under hensyn til de generelle bestemmelser om overførselsadgang mellem årene

Det er op til den enkelte forening at beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor eller en registreret/statsautoriseret revisor. Modtager foreningen et samlet tilskud på kr. 500.000 og derudover skal regnskabet revideres af en registreret revisor.

Revisor kontrollerer foreningernes oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Revisor attesterer regnskabet.

Foreningerne indhenter skriftlig erklæring, ved kronisk lidelse, om deltagernes handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. Erklæringerne indsendes kun en gang og opbevares hos foreningen. Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at få en kopi af erklæringerne.

Tvivlstilfælde afgøres af Folkeoplysningsudvalget.

Foreninger der modtager tilskud til undervisning fremsender pr. 31.7 og pr. 31.12 et særligt skema med oplysninger om navn, adresse, cpr. samt om fag og timer på hver person, der ikke er bosiddende i Lejre Kommune til brug for opkrævning af mellemkommunal refusion. Foredrag er ikke omfattet.

Pr. 31.7 indsendes skema vedrørende hold der er startet i perioden 1.1.-31-7. og pr. 31.12. indsendes vedrørende hold der er startet i perioden 1.8.-31.12.

Driftstilskud til egne eller lejede undervisningslokaler, kan kun bevilges, når egnede kommunale lokale ikke kan stilles til rådighed.

Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober.
Tilskuddet udbetales, når dokumentation for afholdt udgifter fremsendes til administrationen.

Tilskud ydes med 75 % af dokumenteret udgift.

Ansøgningsfrist for restmidler er 8. september 2022.

Ansøgning om restmidler