Den lokale arbejdstidsaftale for lærere i Lejre Kommune er på plads

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening har forhandlet den lokale arbejdstidsaftale for kommunens lærere på plads.

Skrevet den. 28. januar 2021

Aftalen bygger på den nye aftale som KL og Danmarks Lærerforening indgik i 2020, også kaldet A20. Her er samarbejde og dialog en vigtig del aftalen, og det har også sat sit aftryk på aftalen mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening.

Aftalen offentliggøres den 28. januar. Helt konkret indeholder den bl.a. følgende elementer:

• Undervisningstiden angives til maksimalt 780 timer årligt svarende til 26 lektioner pr. uge.
• Lærernes individuelle og fælles forberedelse, samt møder i fagteam og forberedelse i øvrigt er fastsat til en faktor 0,5.
• Det betyder, at en lærer, der underviser 780 timer, skal have 390 timer til forberedelse mv. Underviser man færre timer, reduceres forberedelsen tilsvarende.
• Den ulempegodtgørelse, der gives for arbejde efter kl. 17, summeres op og deles ud til alle som et generelt løntillæg.

Lærerne arbejder 1680 timer årligt. De timer, der ikke anvendes til undervisning og forberedelse, disponeres på den enkelte skole efter drøftelse mellem skoleleder og TR. Det kan være timer til klasselærer, elevtilsyn, skole – hjem samarbejde, kompetenceudvikling mm. Øvrige elementer i lokalaftalen er taget med fra den nuværende og gældende lokalaftale.
Efter første år med den nye aftale, vil den blive vurderet og eventuelt genforhandlet forud for skoleåret 2022/2023.

”Det har været et meget konstruktivt forhandlingsforløb med en positiv vilje hele bordet rundt til et nå et godt forhandlingsresultat,” udtaler Per Brinckmann, Formand, Lejre Lærerforening. ”Aftalen giver den gennemsigtighed, som lærerne har efterspurgt gennem flere år ved, at der nu er sat tid på en række opgaver. Aftalen giver god mulighed for, at man som lærer kan arbejde fagprofessionelt med sine opgaver. En rigtig god aftale, som vi er meget tilfredse med.”

”Jeg hæfter mig især ved den tillid, der har været i forhandlingslokalet. En tillid, der vil blive fugt op i de videre drøftelser om arbejdstiden, når denne skal endeligt udmøntes på folkeskolerne i Lejre Kommune,” udtaler Morten Mygind Jensen, Centerchef, Lejre Kommune. ”Aftalen giver råderum til lokal udmøntning på folkeskolerne i dialog mellem medarbejdere, TR og skolens ledelse.”

Lokalaftale skal ses i forlængelse af aftale om lærernes arbejdstid mellem KL og Danmarks Lærerforening
Den lokale aftale om arbejdstid i Lejre Kommune er indgået i forlængelse af den aftale om lærernes arbejdstid, der er indgået mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og KL, kaldet A20. Aftalens formål er at sætte rammen om et fremadrettet styrket samarbejde mellem kommune, folkeskole og den lokale lærerforening.

A20 angiver ud over rammen om samarbejdet mellem kommune og lærerforening også nogle elementer, der knytter til en mere konkret angivelse af lærernes arbejdstidsaftale.
I forlængelse af A20 har der lokalt været et forhandlingsforløb mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune om en lokalaftale for lærernes arbejdstid. Det er denne lokalaftale, der nu er forhandlet på plads.

Yderligere oplysninger

Per Brinkmann, Formand, Lejre Lærerforening: 2398 9942
Morten Mygind Jensen Centerchef, Lejre Kommune: 2967 0630