Bred budgetaftale med kæmpe løft til folkeskolerne 

Tirsdag aften faldt budgettet for Lejre Kommune på plads. Aftalen er underskrevet af det samme brede flertal som sidste år.

Skrevet den. 26. september 2023

I en tid, hvor der er pres på økonomien, har et flertal i Kommunalbestyrelsen prioriteret hårdt for at finde penge til at investere i fremtiden: Folkeskolerne får over de kommende fire år et mærkbart økonomisk løft. Folkeskolerne har i flere år været underfinansieret med 15 millioner kroner årligt. Disse penge tilføres gradvis skolerne allerede fra næste skoleår.  

Sideløbende arbejdes der på, at flere børn skal kunne indgå i det almene skoletilbud, og dermed vil færre børn skulle i specialklasser. Det kræver, at skolerne får tilført yderligere økonomi, så de kan lave et undervisningstilbud med flere to-lærertimer, holddeling og specialiseret undervisning for elever med særlige behov. For at skolerne skal kunne løfte denne opgave, vil der ske en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne.  

Bag budgetaftalen står det samme brede flertal som sidste år: Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Danmarksdemokraterne. 

Borgmester Tina Mandrup er godt tilfreds: 

"Jeg er virkelig glad for, at vi har kunnet lande den her aftale. Den er udtryk for klare prioriteringer inden for kommunens kerneopgaver. Særligt vil jeg fremhæve skoleområdet, hvor vi over de kommende fire år samlet set afsætter 82 millioner kroner ekstra – heraf 7 millioner til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Det bliver afsættet for, at langt flere børn kan blive en del af det store almene skolefællesskab. Det glæder mig umådelig meget! Og ja, det har betydet, at vi har måttet reducere udgifter på andre områder. Men folkeskolen spiller en nøglerolle, når vi taler investering i mennesker og i vores fælles fremtid”. 

Blandt aftalens øvrige hovedpunkter er: 

Styrket indsats på social- og beskæftigelsesområdet

Der afsættes penge til at udvikle og forbedre indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet. Samtidig er der fokus på, at en større del af støtten på det specialiserede socialområde skal ligge i Lejre Kommune snarere end hos eksterne aktører. 

Sundhed og ældrepleje rustes til fremtiden 

Der bliver stadig flere ældre. Det er der taget højde for i aftalen, som blandt andet rummer planer om et helt nyt “velfærdsteknologihus” og tilhørende sygeplejeklinik. Huset skal være omdrejningspunkt og vidensbank for den digitale omstilling af sundheds- og ældreplejen og kunne håndtere fremtidens komplekse sundhedsopgaver. 

Aktivt fritidsliv 

Budgetaftalen rummer en vifte af initiativer, som tilsammen skal styrke fritidsliv i regi af idrætsklubber, kulturelle foreninger m.v. Det handler blandt andet om at fastholde de indsatser, som er sat i gang med Bevæg Dig For Livet, og om at samtænke ungdoms- billed- og musikskolerne, hvilket konkret vil ske ved en sammenlægning. På anlægssiden afsættes der blandt andet en årlig pulje på 5 millioner kroner til anlæg på idrætsområdet. Puljen vil give mulighed for både at udvikle eksisterende faciliteter og give tilskud til etablering af nye. 

Klima og biodiversitet 

I aftalen er der afsat penge til øget biodiversitet, herunder til næste fase i genopretningen af Lerbjerg Skov. Samtidig ønsker aftaleparterne, at mindre kommunale jordstykker, der i dag er bortforpagtede, omdannes til biodiversitetsområder. Det skal ske i samarbejde med de landmænd, der ejer de tilstødende jorde. 

 
Også på klimaområdet er der planlagt et øget samarbejde med landbruget, f.eks. i form af udtagning af lavbundsjorde. Aftalen nævner samtidig behovet for fortsat støtte til borgergrupper, som vil etablere fælles grønne varmeløsninger. 

Erhvervsservice fastholdes

Partierne bag budgetaftalen er desuden enige om at fastholde kommunens erhvervsservice på det nuværende niveau. 

Besparelser på administration

En del af finansieringen i budgetaftalen kommer fra besparelser på den kommunale administration. Her er der vedtaget spareforslag fra reduktionskataloget på i alt 6,1 millioner kroner. 

“Alt i alt er jeg særdeles glad for aftalen. Med de valg, vi har truffet, og de investeringer, vi foretager, synes jeg, at vi har levet op til målet om at bruge pengene, hvor de gør mest gavn for borgerne. Og jeg vil gerne samtidig takke partierne, som er med i aftalen, for nogle gode og konstruktive forhandlinger. Der har været vilje til at mødes – også om det, der er svært”, siger Tina Mandrup.  

Borgmesteren glæder sig samtidig over, at det har været muligt at finde økonomi til at videreføre såvel SFO-tilbuddet på Grønhøjgård i Ejby som værestedet Horseager i Hvalsø. Borgmesteren fremhæver også, at rengøringen hos ældre fastholdes på det nuværende niveau. 

Kommentarer fra aftalepartierne 

Grethe Saabye, Det Konservative Folkeparti: 
“Med den her budgetaftale sætter vi endnu mere strøm på vores klimaindsats i samarbejde med borgere, landmænd og erhvervsliv. Det kommer til at gå fint i spænd med den kommende plan- og bæredygtighedsstrategi og dermed ambitionerne for Lejre Kommunes bæredygtige fremtid.” 

Lotte Greve, Venstre: 
“Vi er især glade for, at vi bevarer Grønhøjgård. Det er et dejligt sted med masser af kvalitet, og vi ved, hvor stor betydning det har for børn og deres forældre i lokalområdet. Og så er det en rigtig god genopretningsplan, der ligger for Lejre Kommunes folkeskoler. Den er i den grad tiltrængt.” 

Mikael Ralf Larsen, Socialistisk Folkeparti: 
“På trods af den svære økonomiske situation er det lykkedes at lave et markant løft af folkeskoleområdet. Samtidig styrker vi indsatsen på det grønne område, hvor Lejre selvfølgelig skal bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Det er også lykkedes at få tilført midler til dagstilbudsområdet og få fjernet mange tidsler fra besparelseskataloget.”

Ole Blickfeldt, Danmarksdemokraterne: 
“Jeg er særligt glad for det styrkede fokus på erhvervslivet. Det er fundamentet og byggestenen i Lejre Kommunes DNA. Samtidig er jeg glad for, at det lykkedes at få taget buslinjerne ud af sparekataloget. De er en helt nødvendig del af kommunens infrastruktur, og mange borgere er stærkt afhængige af dem.” 

Thomas Bisgaard, Radikale Venstre: 
“Med aftalen får hele skoleområdet et tiltrængt løft og en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Desuden bliver vores idræts- og foreningsliv tilgodeset med et betragteligt beløb til vedligehold og istandsættelse. Og samtidig fastholder vi de gode takter fra Bevæg dig for Livet.” 

Læs her:

Budgetaftale 2024-27

Bilag 1 - Besparelser og effektiviseringer

Bilag 2 - Driftsudvidelser

Bilag 3 - Investeringsoversigt