Integration - Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46
Mail: cjs@lejre.dk

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en mail fra borger.dk eller e-Boks. Vi anbefaler aldrig at sende personoplysninger på mail, men send sikkert via E-boks enten i App’en eller via E-boks hjemmeside.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: lejre@bechbruun.com
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Att. ”databeskyttelsesrådgiver”
  • På sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Sagsbehandling og afgørelser med henblik på at tilrette og gennemføre danskundervisning for voksne udlændinge, samt afholdelse af indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve.
  • Sagsbehandling med henblik på boligplacering af flygtninge i kommunen, herunder tildeling af CPR-nr. og sundhedskort mv.
  • Sagsbehandling af personoplysninger i forbindelse med integration af udlændinge, herunder selvforsørgelse, integrationsplaner, sikkerhedsstillelse, integrationsgrunduddannelse, hjemrejseprogrammer og tolkebistand
  • Sagsbehandle personoplysninger med henblik på at hjælpe herboende udlændinge samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemland/tidligere opholdsland, og dermed løses fra deres danske statsborgerskab.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn, cpr, udlændingenummer, kontaktoplysninger, adresse, ansættelser, fagforening, familieforhold, helbredsoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger, forbrugsoplysninger, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, udlændingestatus uddannelse og CV.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  1. Politiet, andre offentlige myndigheder, SKAT, leverandører med databehandleraftaler og udfører. eksterne leverandører fx CLAVIS, IT-udbydere eller analysebureaur, eksterne parter der fungerer som databehandlere for Lejre Kommune, vil kun behandle oplysninger i overensstemmelse med den instruks de har fået fra os, og der vil være indgået en databehandleraftale

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger indhenter vi fra dig, dagtilbud, skole, fritidsklub, din arbejdsgiver, sundhedsvæsnet, pensions- og forsikringselsskaber, civilsamfundet, a-kasse, offentlige registre, Skattestyrelsen, politiet og andre myndigheder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger til de ikke længere er nødvendige til det beskrevene formål. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, men de vil blive slettet løbende og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

9. Automatiske afgørelser

I Center for Job og Social anvender vi ikke automatiske afgørelser. Afgørelser træffes efter en konkret og individuel vurdering på baggrund af sagens oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Du kan finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk