Ældrerådet

Alle kommuner har et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

I Lejre Kommune består Ældrerådet af 7 personer. Du kan se Ældrerådets medlemmer længere nede på siden. 

Kirsten Kornval er formand, og du kan kontakte hende på E-mail: Kirstenkornval75@gmail.com 

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som kontaktperson mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. 

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, fx de årlige budgetter, udbygningsplaner, relevante kvalitetsstandarder og iværksættelse af aktiviteter for ældre. 

Medlemmer, mødeplan, referater med mere:

Luk alle
Åben alle

Hvem sidder i Ældrerådet?

Kirsten Kornval, formand
Hornsherredvej 247, Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: Kirstenkornval75@gmail.com

Leif V. Nielsen, næstformand
Vestervang 8, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
Mail: leif@home2me.dk

Bjarne Bang Christensen, sekretær
Hyldebjerg 35
4330 Hvalsø
E-mail: bbc22011@live.com 

Kurt Erik Larsen, kasserer
Helgesvej 4
4320 Lejre
E-mail: kurtlarsen1943@gmail.com 

Leif Blom
Ingridsvej 84, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: leif-birgit@youmail.dk  

Per Frandsen
Smedeholmen 21
4330 Hvalsø
E-mail: musle@mail.dk 

Per Bromand Nørgaard
Tvethøjvej 55
4320 Lejre 
E-mail: perbnorgaard@gmail.com 

 

Hvornår mødes Ældrerådet?

Rådet afholder møder 2. tirsdag i måneden.
Der afholdes ingen møder i januar og juli måned.

Møderne afholdes på Rådhuset i Allerslev i  mødelokale 4.

Den 13. februar, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 12. marts, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 09. april, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 14. maj, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 11. juni, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 13. august, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 10. september, 2024, kl. 9.00 – 13.00 
Den 08. oktober, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 12. november, 2024, kl. 9.00 – 13.00
Den 10. december, 2024, kl. 9.00 – 13.00    

Ældrerådets høringssvar til politiske sager

I høring:

Revideret kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100

Reaktivt medicintilsyn på Dag- og træningscenter Grønnehave

Reaktivt tilsyn på Grønnehave midlertidige ophold, Ældretilsynet 

2023

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven § 79a, 2023

Kvalitetsstandard for kontant tilskud, Serviceloven §95

Værdighedspolitik 2023

Danmarkskortet

Tilsynsrapport 2023 for de sociale tilsyn for Bofællesskaberne

Tilsynsrapport 2023 for de sociale tilsyn for borgere med psykiske handicap botilbuddet Solvang

Kvalitetsstandarder efter Serviceloven §§ 83 og 83a for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabilitering 2023 

Tilsynsrapport 2023 for de sociale tilsyn for borgere med udviklingshandicap - botilbuddet Bramsnæsvig

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning 2023

2022

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber § 11

Kvalitetsstandard for plejebolig, Serviceloven § 192

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig, Lov om almene boliger § 54

Magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2021

Uanmeldte kommunale tilsyn ved kommunens tre plejecentre og de midlertidige pladser på Grønnehave 2022

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskaberne 2022

Uanmeldte kommunale tilsyn ved to af kommunens tre hjemmeplejegrupper 2022

Anmeldt tilsyn i hjemmeplejegruppen i Hvalsø, samt i Visitation & Hjælpemidler 2022

Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

Kvalitetsstandarder for daghjem, Serviceloven §§ 79 og 84

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, samt rehabiliteringsforløb, Serviceloven §§ 83 og 83a og kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven § 79a 2022

Uanmeldt tilsyn med de sociale tilbud for borgere med psykiske handicap botilbuddet Solvang 2022

Uanmeldt tilsyn med de sociale tilbud for borgere med udviklingshandicap botilbuddet Bramsnæsvig 2022

Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning, Serviceloven § 86 2022

Andre høringssvar i 2022:

Valg til Ældrerådet - 2022-2025

Nyt Ældreråd er på plads i Lejre Kommune

Der er nu valgt 7 personer samt 1 suppleant til Lejre Kommunes nye Ældreråd blandt 8 opstillede kandidater. Rådet er valgt for perioden 2022-2025, og medlemmerne ser frem til at tage hul på arbejdet i det nye år.

Ældrerådsvalget har fungeret som brevstemmevalg, og ud af de i alt 8310 stemmeberettigede vælgere i kommunen valgte 3507 at afgive deres stemme, svarende til en stemmeprocent på 42,2%. Optællingen viser, at det kommende Ældreråd kommer til at se således ud:

Medlemmer:
Leif Blom, Ejby, 207 stemmer
Bjarne Bang Christensen, Hvalsø, 264 stemmer
Per Frandsen, Hvalsø, 528 stemmer
Kirsten Kornval, Lyndby Strand, 627 stemmer
Kurt Erik Larsen, Lejre, 357 stemmer
Leif V. Nielsen, Ejby, 864 stemmer
Per Bromand Nørgaard, Allerslev, 446 stemmer

Suppleant:
Jørgen Svensson, Kyndeløse, 198 stemmer

Ældrerådet konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og valg af repræsentanter til Regionsældrerådet på det nyvalgte Ældreråds første møde, som finder sted den 11. januar 2022.

Ældrerådets nuværende formand Kirsten Kornval glæder sig over, at mange borgere har valgt at stemme til valget og på den måde få indflydelse på ældrepolitikken og ældres livsvilkår i Lejre Kommune.

Det er ikke mindst vigtigt med de opgaver og udfordringer, der venter de kommende år med endnu flere ældre.

Ældrerådets stemme tæller.
Det nuværende Ældreråds mærkesager har især været økonomi til et værdigt og trygt liv for ældre i Lejre Kommune, samarbejde og inddragelse af borgere og pårørende, en boligstrategi med varierede og attraktive boligformer til ældre, forebyggelse og sundhedsfremme, og fagligt kompetent personale på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen.

Ældrerådets stemme har stor betydning i drøftelserne med politikere og embedsmænd. Vi er et vigtigt talerør for alle ældre i Kommunen og skal høres i alle forhold, der vedrører ældre, f.eks. vedr. byggeri af pleje- og ældreboliger, kvalitetsstandarder om hjemmehjælp og genoptræning, trafik og kommunale budgetter.

Ældrerådet for de næste 4 år er valgt, og vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med Kommunalbestyrelsen, administrationen og alle samarbejdspartnere, organisationer og frivillige på ældreområdet i Lejre Kommune.