Gadekær

Vil I gøre noget godt for jeres gadekær? Læs mere her og søg om støtte gennem gadekærspuljen inden d. 28. februar 2023.

Håndbog om gadekær

Strategi for gadekær

Læs mere om hvordan du søger støtte

Luk alle
Åben alle

Søg om støtte til jeres gadekær

Hvad er gadekærspuljen?

I kan forskønne området omkring jeres gadekær ved f.eks. at lave en legeplads, en petanquebane eller oprense gadekæret for slam. Der er i alt 300.000 kr. i puljen.

Du og dine naboer kan være med til at realisere jeres drømme og idéer til projekter eller aktiviteter, der fremmer miljøet ved jeres gadekær eller sø i jeres by, og samtidig styrke jeres fællesskab.

Ansøgningsfristen er den 28. februar  - afgørelser om støtte forventes udsendt i løbet af sommeren. 

Årlig pulje på kr. 300.000
Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune har afsat en årlig pulje på 300.000 kr., som skal understøtte den nye strategi for gadekær og bynære søer i Lejre Kommune. Du/I kan søge om støtte til:

1. Pleje af vandhuller og omgivelserne omkring.
Alle bylaug/gadekærslaug, der selv vil stå for plejen kan få op til 3.000 kr. i årligt driftsstøtte. Du/I kan eksempelvis bruge midlerne til at købe redskaber eller afholde en arbejdsdag.

2. Konkrete projekter som eksempelvis beskæring af planter ved gadekæret, renovering af stensætninger og etablering af oplevelsesbro.
Der er et par krav, som projektet bør opfylde for at komme i betragtning. Og lever projektet op til flere krav på samme tid, vil det få højere prioritering.

Kravene er:
• Projekter, der tilsigter forskønnelse, beplantning eller renovering omkring eller i et gadekær en bynær sø, således at området kan opnå en større værdi som rekreativt område for borgerne.

• Projekter der involverer tiltag, hvor en større gruppe af borgere udarbejder et fælles projekt.

• Projekter der inddrager tanker om økologiske aspekter af livet omkring gadekæret eller den bynære sø og beskytter og fremmer biodiversiteten

• Projekter der kan inspirere andre borgere eller gadekærslaug i udvikling af området omkring deres gadekær eller bynære sø.

Generelle krav og ansøgningsprocedure
• Projektet skal være afsluttet i samme år som det år, hvor du/I har modtaget støtte. Lejre Kommune kan evt. give dispensation fra tidsfristen efter aftale.

• Projektet skal synliggøre hvor mange ressourcer, der skal bruges på at vedligeholde projektet i fremtiden, så vi opnår en langsigtet effekt af indsatsen.

• Ansøgningen skal indeholde tanker om, hvordan projektet kan fungere som mødested og samlingspunkt for lokalområdet.

• Ansøger skal umiddelbart efter projektets afslutning fremsende kvittering som dokumenterer, at midlerne er anvendt i henhold til reglerne.

• Ansøger skal følge Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Hvem kan søge puljen?

Alle borgere og foreninger, vejlaug, bylaug, lokalråd og andre lokale organisationer og foreninger samt andre med interesse i at gøre byens vandhul til et dejligt sted at være kan søge om midler. 

Arealet med vandhullet skal være registreret som gadejord eller være ejet af kommunen ifølge tinglysning, med undtagelse af offentligt tilgængelige vandhuller.

Hvad kan vi få i støtte?

Alle gadekær der søger om støtte, og som opfylder kravene, kan få 3.000 kr. til vedligeholdelse.

Derudover er der mulighed for at søge om støtte til et konkret projekt, der udvikler området omkring gadekæret eller søen.

Generelle krav og ansøgningsprocedure


• Projektet skal være afsluttet i samme år som det år, hvor du/I har modtaget støtte. Lejre Kommune kan evt. give dispensation fra tidsfristen efter aftale.

• Projektet skal synliggøre hvor mange ressourcer, der skal bruges på at vedligeholde projektet i fremtiden, så vi opnår en langsigtet effekt af indsatsen.

• Ansøgningen skal indeholde tanker om, hvordan projektet kan fungere som mødested og samlingspunkt for lokalområdet.

• Ansøger skal umiddelbart efter projektets afslutning fremsende kvittering som dokumenterer, at midlerne er anvendt i henhold til reglerne.

• Ansøger skal følge Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Har du nogen spørgsmål til gadekærspuljen?

Kontakt
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Stine Stetson på naturogvandloeb@lejre.dk eller tlf.: 4646 4814.