Borgerpuljer

Projekter og aktiviteter med fokus på udvikling af Lejre Kommunes landsbyer, småbyer, lokale steder og liv har ofte muligheder for at søge tilskud fra kommunale, offentlige og private puljer og fonde.

Nedenfor er en lille samling af støttemuligheder, som opdateres løbende.

Luk alle
Åben alle

Gadekærspuljen
Hvert år kan dit bylaug eller forening søge om støtte til at realisere jeres drømme og ideer ved jeres gadekær. Det kan være støtte til gadekærsprojekter eller forskønnelsesaktiviteter, der øger biodiversiteten, styrker fællesskaber eller skaber frirum til lokalt initiativ.

300.000 kroner
Lejre Kommune har afsat penge af til projekter og initiativer ved gadekær i kommunens landsbyer som understøtter strategien for gadekær og bynære søer.

Oprensning eller forskønnelse
Meget få steder på Sjælland kan, som Lejre Kommune, levere det ægte landsbyliv med gadekær der indbyder til muligheder og fællesskab. At bosætte sig i en landsby, er et bevidst tilvalg af landsbyen og det lokale liv. Derfor ser vi behovet for at forbedre landsbyernes gadekær som en vigtig opgave, der skal løftes i fællesskab.
Vandhullerne skal være et Vores Sted i lokalsamfundet og som primært skal vedligeholdes af bylaug og gadekærslaug.
Det kan enten være at gadekæret har brug for støtte til en oprensning eller at fællesarealet har brug for en forskønnelse for at blive endnu mere indbydende til fælles samvær og aktivitet.

Hvilke projekter kan få støtte?
I vurderingen af projekter vil der desuden blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil få højere prioritering:

 • Projekter, der handler om at øge gadekærets biologiske værdi eksempelvis oprensning af slam
 • Projekter der er med til at øge biodiversiteten
 • Projekter, der øger den rekreative og sociale værdi ved gadekæret f.eks. et forskønnelsesprojekt
 • Projekter hvor borgere/bylaug selv finansiere en del af beløbet eller selv søger fonde
 • Projekter hvor vandhullet ikke tidligere er blevet oprenset eller forskønnet med tilskud fra kommunen.

Projekter skal være afsluttet inden 1 år efter modtagelse af støtte. I modsat fald tilbagebetales tildelte midler. Eventuel dispensation fra tidsfristen kan gives efter forudgående dokumentation og aftale med kommunen, for nødvendigheden heraf.
Projekterne skal være åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning kan dokumentere dette.

Det er ligeledes et krav, at projekter i høj grad kan gennemføres af ansøgere, der tager initiativ og ansvar for gennemførelsen, uden at det kræver betydelig involvering af den kommunale administration. Og desuden, at projekter i forbindelse med ansøgning har sandsynliggjort en driftsplan, så projektet ikke senere mister sin værdi eller forfalder, grundet manglede forankring, vedligehold o.lign.

Hvem kan søge?
Alle bylaug/gadekærslaug og andre lokalt forankrede organisationer og foreninger med interesse i at gøre gadekæret i landsbyen mere attraktivt kan søge midlerne. Kommunale enheder kan ikke søge midlerne, men kan deltage i et eventuelt partnerskab med andre.

Hvor meget kan man få?
Det er muligt at opnå økonomisk støtte fra Lejre Kommune på op til 300.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 28. februar 2023.

Find ansøgningsskema til driftsstøtte her

Find ansøgningsskema til projektstøtte her

Ansøgningen sendes til naturogvandloeb@lejre.dk

Du kan læse mere info. vedr. gadekærspuljen her.

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Stine Stetson på telefon 4646 4814 eller scrs@lejre.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere om regler for udbetaling af puljestøtte på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune afsætter årligt en pulje, som frivillige organisationer og foreninger kan søge om støtte fra til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Tilskud gives primært til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt til personer, der bor i Lejre Kommune. 

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Hvornår kan der søges?

Der er to ansøgningsrunder per budgetår: 1. oktober og 1. maj.

Du søger puljen ved at trykke her

Du kan her se oversigt over de foreninger, der har modtaget tilskud til frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune. 

Bevæg dig for livet Puljen er til for hjælpe dig med din gode idé for at få flere med i aktive fællesskaber. Kommunalbestyrelsen i Lejre har afsat midler til en pulje for at styrke idrætslivet. Har du en god idé til at få flere aktive eller flere medlemmer og med et særligt fokus på de, som har det sværest, kan du søge puljen.

Tryk her for at komme til ansøgningen

Nu kan du søge midler fra puljen til 2022

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Puljen ønsker at støtte udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter der har fundet sted flere gange.

Der kan søges op til max. 50.000 kr.

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Tilbuddet skal være åbent for alle
 • Arrangementet skal ikke være kommercielt, dvs. at arrangementet ikke må være arrangeret udelukkende med henblik på at skabe omsætning og fortjeneste
 • Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. Egenkapital
 • Det skal fremgå af ansøgningen, om projektet kan realiseres, hvis udvalget bevilger mindre, end det ansøgte beløb
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange deltagere der forventes til arrangementet
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvor stor en eventuelt medfinansieringen er
 • Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
 • Arrangementet skal annonceres via Oplevlejre.dk, og i den forbindelse skal Udvalget for Kultur & Fritid og Børne- og Kulturpuljen nævnes

 

Hvad støtter Puljen normalt ikke

 • Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer
 • Anlæg, byggeri, renoveringer
 • Anskaffelser / indkøb af blivende karakter
 • Lønudgifter til administration

 

Hvem kan søge

 • Foreninger, grupper, enkeltpersoner

 

Tilbagevendende projekter

Der er ikke begrænsninger på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen. Støtte gives som udgangspunkt dog højst i tre år i træk. Udvalget prioriterer nye initiativer.

Medfinansiering

Som udgangspunkt er der ikke krav om medfinansiering, men udvalget har mulighed for at opsætte krav om en egenfinansiering til et arrangement.

Hvordan kan tilskuddet bevilges 

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud. Udbetaling af tilskud sker, når udvalget har bevilget pengene og efter aftale med administrationen
 • Underskudsgaranti kan bevilges ved en forventet risiko ved arrangementet, hvor regnskabet ellers balancerer uden støtte fra kommunen. Ansøgning om underskudsgaranti skal således ikke fremgå af budgettet. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den manglende finansiering fremgår.

 

Hvem beslutter

Udvalget for Kultur & Fritid behandler ansøgninger på 5.000-50.000 kr. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur & Fritid har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune.

Ansøgninger på max. 5.000 kr. behandles af administrationen.

Vejledning

Der skal ansøges via et ansøgningsskema. Alle felter bedes udfyldt. Tryk her for at komme til ansøgningen 

Ansøgningsfrister er 1. december og 1. september.

Ansøgningerne vil blive behandlet på udvalgets møder i hhv. januar og oktober.

Ansøgere med arrangementer tidligt på året, kan søge til den sene frist året før.

Dog er der løbende ansøgningsfrist for ansøgninger på max. 5.000 kr. Disse ansøgninger behandles af administrationen.

Tilskud udbetales via CVR. nr. eller CPR. nr.

Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Du kan her se oversigt over de foreninger der har modtaget tilskud fra Børne- og Kulturpuljen i Lejre Kommune. 

Ansøgningsfristen er 1. april og 1. november

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

 • Nye initiativer
 • Udvikling for børn og unge.
 • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Her kan du læse om retningslinjerne og vejledninger

Her kan du ansøge Folkeoplysningspuljen

Friluftsrådet giver flere muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt.

Læs mere om tilskudsmulighederne

 

Formålet med puljen til fritagelse for betaling af lokaleleje er, at give foreninger mulighed for at søge om fritagelse af lokaleleje.

Hvad kan der søges om?

 • Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler.

Hvem kan søge:

 • Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Foreninger med humanitært formål
 • Foreninger med aktiviteter for børn og unge
 • Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som Udvalget for Kultur 6 Fritid finder, falder inden for rammerne.

Hvad støttes ikke:

 • Kommercielle foreninger/virksomheder
 • Private formål

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk  att. Center for Kultur & Fritid.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Hvem kan opnå støtte
Foreninger, grupper eller enkeltpersoner kan ansøge om midler til udvekslinger og arrangementer, der er lokalt forankrede og har en særlig relevans for borgere i Lejre Kommune. IFIL støttede arrangementer skal være offentlige og må ikke have kommercielle formål.

Hvad kan opnå støtte
IFIL understøtter – jf. „Strategi for Internationalt Forum i Lejre“ - mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter indenfor idræt og fritid, kultur, skole og uddannelse, klima, energi, miljø, økologi samt erhvervs- og landsbyudvikling. Formålet er at skabe kendskab til omverdenen samt udvikle tolerance, international forståelse og respekt.

IFIL kan støtte udgifter til honorar, men støtter ikke udgifter til løn. Støtte gives i form af enten tilskud eller underskudsgaranti.

Der gør sig en række forhold gældende ved udbetaling af midler. Læs mere her

Kan der søges flere gange
IFIL ønsker at støtte nye arrangementer og udveksling udvikling frem for drift. Der er dog ikke begrænsninger på, hvor mange gange et arrangement kan få bevilget støtte, men IFIL vægter nye initiativer frem for aktiviteter, der har fundet sted flere gange.

Læs mere om Internationalt Forum i Lejre her

Sådan ansøger du

Ansøg via ansøgningsskemaet

 

 

Energifællesskaber

I lyset af den aktuelle energikrise har Landsbypuljen 2022 et særligt fokus på etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, der ikke vurderes at have potentiale i forhold til fjernvarme i en indledende screening gennemført af Rambøll i 2022. I praksis gælder det alle områder, der ligger uden for de grønne og gule markeringer på kortet her: https://dagsordener.lejre.dk/vis/pdf/bilag/df28d8c4-7d02-4320-a611-d51a0875ca73/?redirectDirectlyToPdf=false.

Lokale energifællesskaber i landsbyer og lokalområder kan både handle om varme- og energiforsyning, fx fælles solceller, jordvarme, termonet mv., og de skal være med til at sikre omstilling af eksisterende gas- og oliefyr til klimavenlige alternativer.

Puljemidler kan fx bruges til eksterne energirådgivere, der kan screene og udvikle lokale skræddersyede løsninger, som nyder bred lokal opbakning.

Se fx inspiration fra Middelfart Kommune, der har vundet KL's Klimapris i 2022, hvor landsbyerne Føns og Brenderup er lykkedes med borgerdreven lokal energi- og varmeomstilling.

• Læs om KL’s Klimapris 2022: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/marts2/middelfart-kommune-vinder-kl-s-nye-klimapris/.
• Læs om projekterne "Sol over Brenderup" og "Føns Nærvarme" i Middelfart: https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/fremtidens-energiforsyning/

Klimauger 2022: Klimauge-pulje på 100.000 kr. til lokale arrangementer i Lejre Kommune

Vi gentager succesen og holder igen Klimauger for og med alle borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.

I år foregår Klimaugerne fra 3. september til 17. september 2022.

Lejre Kommune udbyder derfor en Klimauge-pulje på 100.000 kr. målrettet lokale arrangementer Klimaugerne i 2022.

Alle borgere, foreninger og virksomheder er inviteret med som både deltagere og arrangører. For i Lejre kommune er klimaomstilling er noget, vi skaber sammen.

Klimaugerne i 2022 bygger videre på Klimaugen i 2021, hvor mere end 50 klimaarrangementer løb af stablen som et resultat af en hel masse lokalt initiativ og engagement. Se det hele her.

Støttemuligheder

Klimauge-puljen på 100.000 kr. er målrettet borgere, foreninger og virksomheder i og omkring kommunens 49 landsbyer og småbyer, der ønsker at bidrage med klimaarrangementer under Klimaugerne i 2022.

Der kan søges op til 7.500 kr. til et klimaarrangement under Klimaugerne.

Se vilkår for Klimauge-puljen nedenunder, samt hvad der lægges på vægt på i vurderingen af ansøgninger.

Ansøgningsfrister

Klimapuljen er åben for ansøgninger i perioden 11. april til 7. august 2022.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende på møder i Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling hhv. den 13. juni og 15. august.

Først til mølle.

Ansøgninger, der sendes senest 5. juni, vil blive behandlet på mødet den 13. juni, og svar på ansøgninger gives i uge 24. Ansøgninger, der sendes senest 7. august, vil blive behandlet på mødet den 15. august, og svar på ansøgninger gives i uge 33.

Det endelige program for Klimaugerne i 2022 vil blive offentliggjort i uge 34.

Når du ansøger

Søger du støtte til klimaaktiviteter i forbindelse med Klimaugerne i 2022, skal du oplyse følgende:

 • Hvem der søger.
 • Kontaktdata.
 • Kort beskrivelse af klimaaktiviteten og hvordan den lever op til formålet med. Klimaugerne samt vilkår for puljemidlerne – se nedenfor.
 • Tidspunkt for klimaaktiviteten.
 • Hvor meget der søges – et budget, der tydeliggør, hvad midlerne går til.

Send ansøgningen til

Ansøgninger skal sendes via mail til klima@lejre.dk. Har du spørgsmål til Klimauge-puljen, er du velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i Lejre Kommune: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

Vilkår for Klimauge-puljen

Formålet med puljemidlerne er at synliggøre og styrke klimaarbejdet lokalt i Lejre Kommune blandt borgere, foreninger, virksomheder i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer. Lokale initiativer og handlemuligheder skal frem i lyset, ideer modnes, viden og inspirationen deles, og nye samarbejder og netværker skal styrkes for at komme i mål. Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen.

Vilkår for støtte er følgende:

 • Hvem kan søge: Borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommune. Virksomheder kan søge til almennyttige formål. Kommunale enheder kan ikke søge.
 • Åbent for alle: Klimaarrangementer skal være åbne for alle interesserede.
 • Aktiv markedsføring: Arrangører af klimaarrangementer skal deltage aktivt i markedsføringen af deres arrangementer (fx på facebook, i lokalavisen, opslag i landsbyen eller lignende).
 • Opret arrangement i Oplev Lejre: Arrangører skal oprette deres klimaarrangement i den digitale kalender Oplev Lejre.
 • Der kan maksimalt søges 7.500 kr. til et klimaarrangement. Man kan sagtens søge mindre, så er der penge til flere initiativer.
 • Støttemidler gives til konkrete omkostninger i forbindelse med de enkelte klimaaktiviteter. Det kan fx være leje af telt, foredragsholder, forplejning, køb af udstyr, blomsterfrø eller lignende. Der gives ikke støttemidler til aflønning af initiativtagere.

I vurdering af ansøgninger lægges desuden vægt på følgende:

 • Rundt om klimaet: Klimaomstilling handler om alt fra transport, energiforsyning og opvarmning til det vi spiser, landbrug, skovrejsning, forbrug, genbrug af ressourcer, renovering, byggeri, klimatilpasning og en helt masse andet. I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på, at klimaarrangementer i Klimaugerne samlet set udfolder forskellige aspekter af klimaomstillingen.
 • Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimaarrangementer i mange dele af kommunens geografi, så man nemt kan deltage, uanset hvor man bor i kommunen.
 • Partnerskaber: At ansøgere arbejder med at engagere bredt omkring deres initiativ. Det kan fx være ved at samarbejde med andre i landsbyen eller lokalområdet, der er optagede af det samme emne. Så bliver det ofte bedre, og der kommer flere deltagere.
 • Klima og det gode liv: At klimaarrangementer er med til at vise, hvordan klimaomstilling kan gå hånd i hånd med det gode liv i 49 landsbyer og småbyer på landet i Lejre Kommune – nu og for fremtidige generationer.
 • Glæde og fællesskaber: Som under Klimauge 2021 skal klimaarrangementer fortsat være præget af smittende engagement, lokale fællesskaber, læring af hinanden, hygge, god stemning, spisning, sang, skovvandring mv. Klimaarbejdet skal koble glæde og lokalt fællesskab med de nødvendige og til tider svære forandringer.
 • Børn og unge: Klimaet optager mange børn og unge. Arrangementer i Klimaugerne med fokus på børn og unge er meget velkomne. Det gælder både leg, læring, fantasi, sjov og ballade i børnehøjde samt initiativer og klimaopdragelse fra de unge til de ældre.

Baggrund for Klimaugen og Klimauge-puljen

Lejre Kommunes Klimaplan ”Vores Sted-Vores Klima” blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2021. Læs klimaplanen her.

Klimaplanen blev udarbejdet i regi af kampagnen DK2020, hvor 20 danske kommuner i samarbejde med C40, CONCITO og Realdania udviklede klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Læs mere her.

Lejre Kommunes Klimaplan rummer en lang række kommunale tiltag, men den fastslår også, at succesfuld klimaomstilling forudsætter, at borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer deltager aktivt.

"Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen".

Som et led i arbejdet med klimaplanen er det besluttet at afholde ”klimauger” med det formål at styrke engagement, viden, netværk og synliggøre konkret klimaomstilling i Lejre Kommune.

Læs mere om Klima og Bæredygtighed i Lejre Kommune her.

Læs mere om hvordan du får støtte til dit projekt her.

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland?

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening, som gennem lokalt forankrede projekter bidrager til at udvikle landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 3,7 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte lokale gode og innovative projekter, som kan medvirke til at skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund i området.

Hos LAG Midt-Nordvestsjælland kan du søge om tilskud til dit projekt, hvis projektet kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område.

Hvordan søger man om LAG-midler?

Du kan løbende søge om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i to ansøgningsrunder hen over året. Ansøgningsfrister finder du på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk, hvor du også finder yderligere information.

Der kan ansøges om op til 40-50 % af det samlede projektbudget. Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Det indebærer, at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr.

Hvem kan søge LAG-midlerne

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til LAG-koordinatorerne Michella Schack på ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 4247 0058 og Stig Andersen på sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller telefon 3045 9391

Du er også velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller telefon 4033 7476 og få en snak om konkrete projektidéer

Lejre Kommune udbyder i 2022 en Landsbypulje på 900.000 kr.

Målet med puljemidlerne er at styrke den lokale og borgerdrevne udvikling med fokus på klima, bæredygtighed, natur og biodiversitet i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer.

Der kan søges midler til lokale projekter, og der lægges vægt på, at puljemidlerne understøtter Lejre Kommunes Klimaplan "Vores Sted-Vores Klima".

Adgang til natur

Lejre Kommune har i 2021 og 2022 samarbejdet med Københavns Universitet omkring udvikling af landsbyer og lokalområder med fokus på natur, klima, biodiversitet og bæredygtighed. Konkret har landskabsarkitektstuderende på baggrund af viden, dialog og den lokale geografi udviklet oplæg til, hvordan nye mødesteder i landsbyerne og i landskabet kan styrke det sociale liv og de lokale fællesskaber samtidig med, at vi tænker klimaforandringer og grøn omstilling.

Ansøgere kan hente inspiration til lokale indsatser fra samarbejdet med Købehavns Universitet her:

 • Se publikationen fra samarbejdet i 2021 - Rum til det moderne liv på landet her
 • Se publikationen fra samarbejdet i 2022 – Nye forbindelser til naturen her

 

Støttemuligheder

Der er 900.000 kr. i Landsbypuljen 2022.

Et projekt kan søges op til 100.000 kr.

Se vilkår for puljemidlerne samt hvad der lægges på vægt på i vurderingen af ansøgninger nedenfor.

Ansøgningsfrister

Fristen for ansøgninger til puljen er forlænget. Du kan derfor stadig søge tilskud. 
Udvalget for erhverv, klima og lokal udvikling vil løbende behandle indkomne ansøgninger på deres møder.

Når I ansøger

Søger I støtte fra Landsbypuljen til projekter under overskriften ”Energifællesskaber”, skal I udfylde dette ansøgningsskema (linket downloader en word-fil, der kan udfyldes)

Søger I støtte fra Landsbypuljen til projekter under overskriften ”Adgang til natur” skal følgende oplyses:

 • Hvem der søger.
 • Kontaktdata.
 • Kort beskrivelse af projektet og hvordan det lever op til formålet med puljen samt vilkår for puljemidlerne – se nedenfor.
 • Kortfattet projektplan, der redegør for projektets aktiviteter og tidsplan.
 • Et budget, der tydeliggør, hvad midlerne går til.

Send ansøgningen til

Ansøgninger skal sendes via mail til klima@lejre.dk. Har du spørgsmål til Landsbypuljen 2022, er du velkommen til at kontakte erhvervschef Nynne Friis i Lejre Kommune: klima@lejre.dk eller 4033 7476.

Vilkår for Landsbypuljen 2022

Vilkår for støtte er følgende:

• Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge.
• Der kan maksimalt søges 100.000 kr. til et projekt.
• Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal
komme mange til gode - mindst 50 personer.
• Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre
Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i
forbindelse med afslutning arrangere et møde, åbent for alle, hvor viden og
erfaringer deles.
• Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til
rådgivere, arkitekter eller andre med de nødvendige kompetencer.
• Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato med mindre andet aftales.
•Søges støtte til varme- og energifællesskaber er Landsbypuljen 2022 målrettet projekter, hvor eksisterende varme- og energiforsyning omstilles. Projekter i relation til nye boligudviklingsprojekter kan ikke kan komme i betragtning.

I vurdering og prioritering af ansøgninger vil udvalget for erhverv, klima og lokal udvikling desuden lægge vægt på:

• at projekter kan gennemføres af ansøgere inden for gældende lovgivning og på en
måde, der ikke afhænger af deltagelse fra den kommunale administration.
• at der gennemføres projekter fordelt over hele Lejre Kommunes geografi.

Inspiration

• Læs mere om klima og bæredygtighed i Lejre Kommune her: https://www.lejre.dk/klima-og-baeredygtighed/klima-og-baeredygtighed/
• Læs Lejre Kommunes Klimaplan: https://www.lejre.dk/klima-ogbaeredygtighed/lejre-kommunes-klimaplan/
• Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium: https://www.lejre.dk/media/3pxdv4be/lejre_landsbyvisionarium.pdf
• Læs mere om thermonet

Fælles Legater for værdigt trængende i Lejre Kommune

Legatet er opbrugt ved udgangen af 2016, og der kan derfor ikke længere søges hjælp til sommerferie og jul fra denne pulje.

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger mv. her.

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører. Landdistriktspuljen støtter i 2022 fem typer projekter:

 • Forsøgsprojekter i landdistrikterne
 • Forskningsprojekter
 • Projekter på de små øer
 • Projekter i områder med landvindmøller
 • Projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker

Ansøgningsfristen er 7. september 2022

Læs mere om Landdistriktspuljen

Lokale og Anlægsfonden er sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor indenfor idræts-, frilufts- og kulturlivet. Lokale og Anlægsfonden udvikler og rådgiver om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor fritidslivet.

Læs mere om støttemuligheder i Lokale og Anlægsfonden   

Nordeafonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv i Danmark. Der støttes inden for fire fokusområder:

 • Børn og unge godt på vej: Projekter, som fremmer børn og unges muligheder for at folde sig ud og vokse ind i livet sammen med andre. Målgruppen er 0-18-årige.
 • Ud i det fri: Projekter, som øger mulighederne for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv.
 • Lyst til at deltage: Projekter, som motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet.
 • Liv i det lokale: Aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Støttes med op til 200.000 kr.

Læs mere på om Nordeafonden

Frivillige projektgrupper i by og land kan søge støtte til at realisere bygge- og renoveringsdrømme, der kan styrke lokale fællesskaber.

Læs mere her