Klima og Bæredygtighed

Læs her om Lejre Kommunes klimaplan, de konkrete indsatser samt tal og data.

Tal, klimaplan og verdensmål

Luk alle
Åben alle

Klimaugen 2024

Kom og vær med til Klimaugen den 6. - 15. september 2024. 

Vi holder igen i år Klimauge for og med alle i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer. Alle borgere, foreninger og virksomheder er inviteret med som både deltagere og arrangører.

Lejre Kommune udbyder i år 100.000 kr. målrettet lokale arrangementer under Klimaugen.

Du kan læse mere om Klimaugen 2024 her.

Lejre Kommunes klima i tal

CO2-udledningen for hele Lejre Kommune er ca. 200.000 ton CO2 (2017). Det svarer til 7,8 ton CO2 pr. Lejre-borger. Den største udledning stammer fra transport (51 %), herefter følger energi (30 %) og landbrug (16 %).

Du kan få det fulde overblik her.

Figur 3.1

Lejre Kommune udleder samlet ca. 200.000 ton CO2. Transport, energi og landbrug er ansvarlige for 97 % af kommunens samlede CO2-udledning.

Derfor indeholder Lejre Kommunes klimaplan konkrete handlinger indenfor indsatsområderne: Transport, Energi, Landbrug og Ressourcer.

Du kan læse mere om indsatsområderne nedenfor.

 1. Transport
 2. Energi
 3. Landbrug
 4. Ressourcer & cirkulær økonomi

Energi

Boligmassen i Lejre Kommune består hovedsageligt af enkeltstående bygninger som stuehuse, parcelhuse, sommerhuse og lignende. De fleste huse varmes op af naturgas, olie og varmepumper. Kun 15 % af husene er dækket af fjernvarme.

Energiforbruget står for 22 % af CO2-udledningen i Lejre Kommune (2019). Langt størstedelen af energiforbruget er knyttet til private boliger og erhverv.

Figur 3.9

Figuren viser den samlede CO2-udledning fra energi i Lejre Kommune fordelt på sektorer.

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor energi:

 1. Omlægning af varme fra fossil energi til fossilfrie energikilder
 2. Energibesparelser hos private og erhverv
 3. Øget produktion af vedvarende energi

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her

Transport

I Lejre Kommunes findes 49 landsbyer og småbyer, som vi dagligt bevæger os til og fra. Når vi skal besøge venner eller en tur i skoven. Når vi skal på arbejde eller i skole og når vi skal handle ind i gårdbutikken eller i supermarkedet.

Transport er den største enkeltkilde til CO2-udledning i Lejre Kommune. Udledningen fra transportsektoren er samlet ca. 115.000 ton CO2 (2019) og udgør 53 % af Lejre Kommunes samlede udledning.

Figuren viser udledningen fra transport fordelt på transportmidler. Det er tydeligt, at bilen er det foretrukne transportmiddel i Lejre Kommune.

Udledning fra transportsektoren opdelt på transportmidler.

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor transport:

Fokusområder:

 1. Skift til CO2-neutrale drivmidler
 2. Omstilling til alternative transportmidler
 3. Reduktion af transportbehov

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her 

Landbrug og det åbne land

Landbruget dækker 2/3 af Lejre Kommunes geografiske område. I Lejre Kommune dyrkes alt fra bær, frugt, grønsager og korn og køer, grise og høns lever på marker og i stalde. Skove dækker 14 % af det resterende areal og kulstofrige lavbundsarealer er spredt ud i kommunens geografi.

Landbrugssektoren står for ca. 22 % af Lejre Kommunes samlede CO2-udledning (2019). 80 % af denne andel er relateret til husdyrproduktionen.

Figuren viser den samlede CO2-udledning fra landbruget i Lejre Kommune 

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor landbrug & det åbne land:

 1. Klimarobust produktion og kulstoflagring
 2. Opdyrkning af nye markedsmuligheder
 3. Videns- og erfaringsopbygning i partnerskaber

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her

Ressourcer og cirkulær økonomi

Hver dag hentes ca. 30 ton affald fra husholdninger i Lejre Kommune. Hertil kommer det affald, som virksomhederne producerer. Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald i Lejre Kommune var 52 % i 2018.

Affaldssektoren står for ca. 1 % af Lejre Kommunes samlede CO2-udledning (2019).  Men klimaaftrykket fra ressourcer og forbrug reelt langt større. Dette skyldes, at over halvdelen af de globale CO2-udledninger forårsages af produktion af varer og ydelser. Opgøres klimapåvirkningen ud fra vores samlede forbrug, er udslippet af drivhusgasser fra hver Lejre-borger formentlig ca. 19 ton CO2 pr. år.

Derfor har Lejre Kommune fokus på at reducere brugen af råstoffer samt at øge genbrug og genanvendelse.

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her

Partnerskaber og alliancer

Danmark er ét af de lande, der har forpligtet sig og dermed skal danske kommuner også tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling.

Når det gælder klima er Lejre Kommune forbundet til alle andre steder. Det vi gør her i kommunen, påvirker temperaturen i Australien og tidevandet i Venedig. Vores daglige valg sætter aftryk lokalt.

Derfor samarbejder Lejre Kommune både med danske kommuner og byer i hele verden om klimaomstillingen.

Du kan læse mere om de klimapartnerskaber og -alliancer som Lejre Kommune indgår i nedenfor. Hermed bidrager vi til at realisere Parisaftalen sammen med byer og lande i hele verden.

Klimaplan

Kommunalbestyrelsen vedtaget en ambitiøs klimaplan, der sætter retning for og inviterer til samarbejde om klimaomstillingen af Lejre Kommune. Målet er konkret, ambitiøst og nødvendigt: Lejre Kommunes klimaplan skal bane vejen for, at vi bliver CO2-neutrale i 2050.

Planen hedder ”Lejre Kommunes klimaplan, Vores Sted – Vores Klima 2020-2050”. For i Lejre Kommune finder vi løsningerne i fællesskab. Det gør vi med udgangspunkt i de stærke ressourcer og den store viden og handlekraft, som findes overalt i de 49 små byer og landsbyer. Lejre Kommunes klimaplan er et dynamisk dokument og et åbent oplæg til den dialog, som først lige er begyndt. En dialog, der vil fortsætte, til vi sammen er i mål.

Læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Energi og varme

Luk alle
Åben alle

Fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune Læs mere her

Læs om fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune, hvor gas udfases og erstattes, hvis muligt, af fjernvarme. Læs om dine muligheder, og få konkrete råd til indkøb af varmepumpe eller jordvarme.  

Energifællesskaber Energifællesskaber i Lejre Kommune

Et Energifællesskab er en lokal gruppe, der samarbejder om grønne fælles energiløsninger.