Billedkunstrådet

Lejre Billedkunstråd er et aktiv råd der støtter op om udviklingen af Billedkunst i kommunen.
Rådets medlemmer er udpeget for en 4 årig periode af Kommunalbestyrelsen. Rådets virke bærer præg af de ildsjæle der sidder i det, og har bla medført igangsættelsen af en strategi om at skabe mødesteder i Vores Sted - Lejre kommune.
Disse værker er såkaldte stedspecifikke værker - altså kunstværker der forholder sig til netop det sted de er placeret. Rådet er med til at understøtte at såvel børn, som unge og voksne for adgang til kunstneriske oplevelser af stor kvalitet samt at støtte op om den lokale kunstarena.
Luk alle
Åben alle

Om Billedkunstrådets virke

 • At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign
 • At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
 • Efter anmodning fra Lejre Kommune at varetage andre rådgivningsopgaver inden for billedkunstområdet.
 • Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

Om Billedkunstrådets medlemmer

Lejre Billedkunstråd skal bestå af 5 medlemmer udpeget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse.

De 5 medlemmer er fordelt sådan:

 • Olaf Manske Andersen, Kunstner (Formand)
 • Ida Dyhr (næstformand), Kommunalbestyrelsesmedlem
 • Morten Plesner, Kunstner 
 • Katja Fabrin, Kunstkyndig 
  Gunhild Rasmussen, Lejre kunstforening
  Kaare R Schou - Suppleant Lejre kunstforening
  Carsten Helles Rasmussen - Suppleant , Kommunalbestyrelsesmedlem.

Medlemmerne påtager sig denne frivillige opgave for en 4- årig periode, med 4 møder årligt. De 3 kandidater der søges skal være professionelt arbejdende billedkunstnere/ kunstkyndige med relevant faglig baggrund.

Vores kunst & stedspecifikke værker

Luk alle
Åben alle

Kunstguiden i Lejre

Guiden er et fantastisk opslagsværk over nogle af de kunstværker vi har i Vores Sted.
Tryk her for at hente kunstguiden som PDF

Vedtægter og vision

Luk alle
Åben alle

Vedtægter

Lejre Billedkunstråd er nedsat af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 17, stk. 4 i
Lov om kommunernes styrelse samt Lov om billedkunst § 5.

§1.
Lejre Billedkunstråd har som formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til
dens alsidighed og kunstneriske udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.
Billedkunstrådet har til opgave:
· at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og
at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.
· at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af
kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive
om kunstindkøb.
· efter anmodning fra lejre Kommune at varetage andre rådgivningsopgaver
inden for billedkunstområdet.
· Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i
forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

§ 2.
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Lejre Kommune, samt ved tilskud fra private
virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Huskunstnerordning, Diva-ordningen, puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum.
J.nr.: 13/16013

§ 3.
De kunstværker som Billedkunstrådet erhverver, tilhører Lejre Kommune.

§ 4.
Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om
en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes, og hvor
det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde
tilhørt Lejre Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af
afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse.

§ 5.
Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker og at afholde udgiften til vedligeholdelsen af kunstværkerne.

§ 6.
Lejre Billedkunstråd består af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og udskiftes på én gang
hvert fjerde år. Der udpeges ligeledes 5 suppleanter. Billedkunstrådets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Der kan foretages genvalg.
Medlemmer indstilles skriftligt til Udvalget for Kultur & Fritid af kulturinstitutioner,
kultur- og kunstforeninger og det professionelt arbejdende kunstmiljø i Lejre
Kommune.
Billedkunstrådet består af:
· Et medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse (Udvalget for Kultur & Fritid)
· Tre udøvende, professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune
· Et medlem fra Lejre Kunstforening
Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd.
Lejre Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter, f.x.
lokale galleriejere, efter behov i forbindelse med særlige opgaver.
Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Side 3 af 4
Protokollen underskrives af Billedkunstrådets medlemmer – senest ved næste
møde.
Et medlem af Billedkunstrådet der selv byder på en kunstopgave kan ikke deltage
i Billedkunstrådets behandlingen af den pågældende kunstopgave.
Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
Formanden indkalder, med bistand af Center for Kultur & Fritid, til møderne, hvortil der udsendes dagsorden.
Center for Kultur & Fritid har sekretærfunktionen på Billedkunstrådets møder.
Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder 4 gange om året, og der ydes
ikke diæter og honorar til Billedkunstrådets almindelige mødevirksomhed.
Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller
udbytte af nogen art.
Medlemmer af billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres
kørselsudgifter på anden vis, vil få kørselsgodtgørelse efter almindeligt gældende
takster.

§ 7.
Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Lejre Kommunes regnskab og revideres
af kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.
Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens.
Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til Udvalget for Kultur & Fritid senest
den 31. marts i året forud for budgetåret.
Lejre Kommunes Center for Kultur & Fritid fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via Center for Kultur & Fritid.
Billedkunstrådet fremsender hvert år i sidste kvartal rapport over årets aktiviteter
til Udvalget for Kultur & Fritid.

§ 8.
Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Udvalget for
Kultur & Fritid.

§ 9.
Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Lejre Kommunalbestyrelse. Ved opløsning anvendes Billedkunstrådets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter kommunalbestyrelsens afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.
Godkendt af Lejre Kommunalbestyrelse, 27. februar 2018.

Vision

Lejre Kommunes Billedkunstråd 2022-2025 

Billedkunstråds vision
Kunsten og kunstværker kan inspirere. Kunsten kan opleves som et enkeltstående værk, eller som en integreret del af et byggeri og billedkunsten kan løfte, favne og øge livskvaliteten for de mange og den enkelte. Kunsten kan fremme det gode og sunde liv. Kunsten er både det fysiske værk og den performative fortælling. Kunsten er både for dem der bor og dem der blot kommer på besøg. Og Billedkunstrådet vil igennem sit virke håndgribeliggøre kunsten i det åbne rum.

Billedkunstrådet ønsker at berige borgernes liv i Lejre Kommune ved at anskue kunst som et råstof i hverdagen, der ved synlighed, tilgængelighed og inddragelse, stimulerer og udvikler visuel og anden kunstnerisk bevidsthed hos borgerne. Billedkunstrådet vil være en partner i kommunen, også for den, som skaber kunsten, og for den, der oplever og bruger kunsten. Billedkunstrådet kan sikre kunstfaglig sparring – også internt i kommunens virke.

Billedkunstrådet har en åben holdning til bredden i billedkunsten, og ønsker at fremme en variation, der giver gode billedkunstoplevelser til så mange mennesker som muligt. Billedkunstoplevelser hvor såvel borgere, som turister og besøgende møder kunst af høj kvalitet. Et fokus lægges på børn og unges møde med kunsten og på spredningen af kunsten i hele kommunen. Dette kan gøres blandt andet ved at skabe stedspecifikke værker, der også kan agere som mødesteder samt en aktualisering af allerede eksisterende værker og en stærk kommunikation om kunstens mange muligheder.

 

Billedkunstrådet ønsker gennem samarbejde med internationale, nationale og lokale kunstnere at formidle kunstens rolle i den lokale identitet både historisk og i samtiden. Strategien om Vores Sted står derfor centralt i det strategiske arbejde med billedkunst i Lejre Kommune. Lejre Billedkunstråd er klar over at samarbejde er centralt for udbredelse og kendskab til billedkunsten og søger derfor alle former for samarbejdspartnere; dog står nationalparken Skjoldungernes Land som en væsentlig partner, på såvel kort som langt sigt.

Dagsordener og referater

Referater fra 2023 og frem finder du her. 

Luk alle
Åben alle

10 maj 2021

Dagsorden. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Mandag d. 10. Maj 2020

Kl. 19-21 – Virtuelt møde.

Deltagere:

Formand for Billedkunstrådet Galleriejer Dorte Philipsen

Næstformand for Billedkunstrådet, Formand for UKF, Claus Jørgensen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kunstner Morten Plesner

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Sekretær for Billedkunstrådet, Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat. (Bilag 1) Godkendt

3. Økonomi 2021. Det er besluttet at der er afsat 100.000 kr. til ansøgninger indenfor projekt ”stedspecifikke værker”, heraf indgår de 30.000 som er bevilget fra landsbyfornyelsespuljen, såfremt der kommer ansøgninger fra lokale kunstnere. Der ønskes endvidere en oversigt over hvorledes Vitrineprojekt er finansieret. Dette fremsendes efterfølgende til billedkunstrådet.

4. Status for igangværende projekter:

a. Skiltning i forbindelse med Bjørn Nørgaard Stele ( bilag 2+3) . Orientering om at skiltning fuldført. Orientering taget til efterretning.

b. Vitrineprojektet d. 12. September 2021 i Herthadalen.

Orientering om at grundet problemer med leverance af materialer til kunsterne Benandsebastian, udsættes færdiggørelse og dermed fernisering af værket til d. 12. september i forbindelse med Naturens Dag. Dette arrangement bliver i mindre skala end først forventet grundet Covid 19 og lodsejers ønske. Der undersøges om ferniseringen kan indgå som en del af Lejre Klimauge, som finder sted i denne periode. Punktet tages til efterretning.

Det besluttes, at der arbejdes hen imod større fejring ved Grundlovsdag 2022, der bla indbefatter Grundlovsdagstaler med

Lejre Kommune

Møllebjergvej 4

4330 Hvalsø

T 4646 4646

F 4646 4615

H www.lejre.dk

 

 

Center for Kultur & Fritid

Dato: 3. maj 2021

 

 

markante samfundsdebatøre og unge mennesker der fremfører dramatisk værk om grundloven. Dorte Philipsen, Vivi Holm og Claus Jørgensen indgår i arbejdsgruppe om dette projekt.

5. Videreførelse af strategi om stedspecifikke værker.

a. Open Call ( bilag 4)

Der orienteres om proces i forbindelse med Open Call, hvor der dels sendes invitation direkte ud til lokale kunstnere, dels gøres opmærksom på ansøgningsmuligheden gennem BKF. Projektet kobler sig ind i tanken om Vores Sted. Ansøgninger behandles på septembermødet. Punktet tages til efterretning.

b. Egne tiltag

Det besluttes at der såfremt der ikke kommer egnede forslag til stedspecifikke værker, kan kigges på alternative måder at fortsætte strategi om stedspecifikke værker. Rådet beslutter sig til at undersøge eventuelle potentielt egnede samlingssteder.

6. Orientering om anlægsmidler – politisk proces.

Det besluttes, at indsende budgetforslag i forbindelse med budget 22-25. Forslaget skal indeholde forskellige scenarier, hvoraf der afsættes ½ % eller en 1 % af anlægsmidler ved nybyggeri til billedkunstneriske udsmykning. Desuden skal der opstilles alternativt scenarie hvor man ved salg af grunde/ejendommen afsætter en ½ % eller 1 % til kunst i kommunen. Ved alle scenerier skal der arbejdes ud fra en ”puljetanke”, hvor midlerne kan bruges til billedkunstnerisk udsmykning i udvalgte områder af kommunen. Billedkunstrådet foreslår, at de kan agerer rådgivende instans i forbindelse med brug af disse midler.

7. Orientering - Synlighed & Hjemmeside.

Der arbejdes på at fremme synligheden af Billedkunstrådets virke.

Punktet taget til efterretning.

8. Eventuelt.

Næste møde besluttes at være med fysisk d. 15 juni kl. 14-16. Lokation Galleri Gl. Lejre.

18. december 2020

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Fredag d. 18. December 2020

Kl. 13-15 – Virtuelt møde.

 

Deltagere:

Formand for Billedkunstrådet Galleriejer Dorte Philipsen

Næstformand for Billedkunstrådet, Formand for UKF, Claus Jørgensen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kunstner Morten Plesner

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Sekretær for Billedkunstrådet, Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Godkendelse af referater. ( Bilag 1 + 2) Godkendt.

3. Økonomi 2020 ( Bilag 3 Forbrugsoversigt). Det blev besluttet at overføre de 50.000 kr. på Vitrineprojekt i indeværende år.

4. Status for igangværende projekter:

a. Skiltning i forbindelse med Bjørn Nørgaard Stele. Det bestilte skilt var ikke af optimal beskaffenhed. Nyt skilt bestilles hos alternativ leverandør.

b. Vitrineprojektet forår 2021 i Herthadalen. Der berammes en åbning af BenandSebastian værket ved Grundlovsdag 2021. Projektet har nu opnået fuld finansiering i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes land. Der arbejdes med at Børn og unge skal være en del af formidlingen af dette værk; gerne i samarbejde med scenekunstner. Dorte Philipsen tovholder projektet om værkudvikling

Lejre Kommune

Møllebjergvej 4

4330 Hvalsø

T 4646 4646

F 4646 4615

H www.lejre.dk

 

 

Center for Kultur & Fritid

Dato: 2. oktober 2020

 

 

og samarbejde, Vivi Holm og Claus Jørgensen deltager i arbejdsgrupper i forbindelse med formidling og afholdelse af åbningsarrangement.

c. Afsættelse af kommunale midler ved anlæg (inspiration bilag 4). Ved møde med Udvalget for Kultur og Fritid, afsøges muligheden for at allokere midler fx 1 % af anlægsmidler til billedkunst.

d. Synlighed og hjemmeside. Der skal fortsat arbejdes med hjemmeside og synlighed – særligt i forbindelse med værkproduktion. Morten Plesner indgår i arbejdsgruppe sammen med administrationen.

 

5. Videreførelse af strategi om stedspecifikke værker.

a. Opsættelse af pulje til foråret

- kriterier

- ansøgningsfrist

- puljestørrelse

Det besluttes at opsætte pulje medio 2021, med omkring 100.000 kr. til brug for videreførsel af allerede opstartede strategi om Stedspecifikke værker. Der er tale om et Open call, og derfor også mulighed for alle kunstnere at byde ind på projektet.

b. Egne tiltag under denne indsats.

Ingen beslutning om egne tiltag pt. under stedspecifikke værker.

 

6. Temamøde med Udvalget for Kultur & Fritid d. 5 januar 2021 kl. 18.00. På baggrund af Rådets virke i 2020 og fokus på anlægsmidler udarbejdes et oplæg.

7. Fastsættelse af mødedatoer 2021. Besluttes senere.

8. Eventuelt.

23. oktober 2020

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Torsdag d. 23. Oktober 2020

Kl. 13-14.30 – Virtuelt møde.

 

Deltagere:

Formand for Billedkunstrådet Galleriejer Dorte Philipsen

Næstformand for Billedkunstrådet, Formand for UKF, Claus Jørgensen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kunstner Morten Plesner

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Sekretær for Billedkunstrådet, Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Behandling af uopfordret ansøgning til stedspecifik udstilling forår 2021 (Bilag 6. a- c + uddybende materiale er udsendt) Ansøgning imødekommet.

3. Udvikling af projekter og indsatser.

a. Afsættelse af procentdel af nybyggeri til billedkunst. Billedkunstrådet beder om at administration finder frem til hvad man gør i andre kommuner, som kan danne grundlag for videre proces mod at indføre en lignende ordning i Lejre Kommune.

b. Ved salg af grunde, afsættelse af midler til billedkunst. Det besluttes i fremtiden er muligt, at et givent beløb eller procentsats ved salg af grunde, bliver allokeret til billedkunstneriske formål.

c. Formidling af moderne kunst til børn og unge. Der iværksættes en proces hvori en skoleklasse i samarbejde med en professionel scenekunstner skal skabe en 10 min forestilling der skal bruges i

Lejre Kommune

Møllebjergvej 4

4330 Hvalsø

T 4646 4646

F 4646 4615

H www.lejre.dk

 

 

Center for Kultur & Fritid

Dato: 30. oktober 2020

 

 

forbindelse med afsløringen af vitrineprojektet – Kunsten i kulturlandskabet. Tovholder på dette er Dorte Philipsen og Vivi Holm.

d. ”Lydport” seneste nyt. Projektet gennemføres ikke. Der betales et skitsehonorar på 6000 kr til kunstnerne.

4. Eventuelt.

8. oktober 2020

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Torsdag d. 08. Oktober 2020

Kl. 19-21 – Virtuelt møde.

 

Deltagere:

Formand for Billedkunstrådet Galleriejer Dorte Philipsen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kunstner Morten Plesner

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Sekretær for Billedkunstrådet, Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

Fraværende med afbud:

Næstformand for Billedkunstrådet, Formand for UKF, Claus Jørgensen

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Dog udgår punkterne 4.c, 6 og 7 og der holdes ekstraordinært møde ultimo oktober.

2. Referat godkendt.

3. Økonomi 2020

Økonomi taget til efterretning med ønske om at tilsagn på puljemidler fra Landsbyfornyelsespuljen benyttes til stedspecifikke værker i 2021

4. Status for igangværende projekter:

a. Skiltning i forbindelse med Bjørn Nørgaard Stele

Der er indhentet tilbud, og Morten Plesner sammen med Dorte Philipsen er tovholder på at et passende skilt kommer på Stelen.

Lejre Kommune

Møllebjergvej 4

4330 Hvalsø

T 4646 4646

F 4646 4615

H www.lejre.dk

 

 

Center for Kultur & Fritid

Dato: 12. oktober 2020

 

 

b. Vitrineprojektet forår 2021 i Herthadalen. Det meste af finansiering er på plads. Morten Plesner kommer til at følge selve vitrineprojektet sammen med Dorte Philipsen. Der besluttes at åbningen gerne må tænkes med inddragelse af børn og unge.

5. Behandling af indkomne projekter til pulje for stedspecifikke værker. Der er kommet 2 ansøgninger. Olaf Manske Andersen forlader mødet under behandlingen af dette punkt.

a. Ansøgning fra Kunstner Vibeke Rytter. Ansøgning er ikke imødekommet for nuværende puljeuddeling, men der optages kontakt til kunstner for at indgå et muligt fremtidigt samarbejde om værkudvikling.

b. Ansøgning fra Lejre Historiske Forening

Ansøgning opfylder kriterier og imødekommes.

6. Nyt fra Nationalparkens kunstprogram. Intet nyt

7. Synlighed og hjemmeside. Der nedsættes arbejdsgruppe med administration og Morten Plesner for at udvikle dette.

8. Eventuelt.

26. maj 2020

Dagsorden. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Tirsdag d. 26. maj 2020

Kl. 14.30- 17.30 I haven ved Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre

 

Deltagere:

Galleriejer Dorte Philipsen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kunstner Morten Plesner

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Sekretær for Billedkunstrådet, Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

Afbud: Næstformand for Billedkunstrådet, Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. præsentationsrunde og velkomst til Morten som indtræder i stedet for Henrik Bruun.

3. Valg af ny formand. Dorte Philipsen.

 

4. Godkendelse af referat (udleveres på mødet) Godkendt.

 

5. Status for projekter:

a. Skiltning i forbindelse med Bjørn Nørgaard Stele V/ Dorte og adm.

Adm. sørger for pleje af monement. Rustfristål skilt. Direkte på Stele. Sort plade med aluminiums gravering. Morten undersøger fremstilling og pris.

Tekst til Steleskilt.

Hovedsponser Stefan Vestergaard, Vestergaard Company.

Tak til Lejre Kommune.

Lejre Billedkunstråd.

 

b. Tilbagemeldinger på Billedtavler i Hvalsø V/Olaf Manske og adm. Mange fine tilbagemeldinger. Desværre kun omtale i dagbladet og ikke i Lejre lokalavis.

 

c. Vitrineprojektet forår 2021 i Herthadalen. V/ adm. Dorte vil gerne være med til at løfte opgaven hjem. Tjekkes op de gamle tilladelser, da projektet er forsinket. Kan man arbejde på en tiårig varighed, set i lyset af nationalparkens virke. Lave pr materiale i forbindelse med projektet fx på Sagnlandet der gør opmærksom på at man kan se projektet. Adm. Eftersender tidsplan.

6. Udvikling af projekter

 

a. Evt. viaduktprojekt i Lejre v/ Dorte

Bilag: Billedmateriale og cv og ansøgningstanker ( udleveret på mødet) Male hele viadukten ved kunstner Jonas Pihl sammen med unge fra Lejre. Hvordan i forhold til at bruge lokale kunstnere versus at hive nationale kunstnere i. Kunne man binde begge viadukter i Lejre sammen. Nationalparken kan evt. involveres økonomisk. Også sende ud så lokale kunstnere kan melde

ind. Der sendes ud offentligt om at sende skitse ind til viadukt. Undersøge tilladelse til at dekorerer viadukten. Skulle kunne komme med skitseforslag. Gerne indtænkes belysning.

 

b. Evt. Udvekslingsprojekt med La Borne v/ Olaf, Vivi og Adm. Ideer til udveksling med franske kunstnere med en slags Art in residens ved Vandværket udfra Frokost i det grønne. Etape 1 franske kunstnere til Lejre Kommune, derefter danske kunstener til Frankrig i etape 2. Forprojekt til art in residens. Evt. sende delegation til Frankrig. Morten får tilsendt alle tidligere dokumenter. Vurderer den kunstneriske kvalitet. Adm. tager kontakt til international forum i forhold til budget og støtteformål.

 

c. Evt. projekt Mødesteder – fortsættelse af snak fra sidste møde.

Lokale kunstnere der binder de 49 landsbyer. Skabt i eget materialevalg. Inkarnering af stedets sjæl. Selv pege på et sted! Stedspecifikt værk med en lokal forankring. Skal kunne realiseres i løbet af efteråret. Der sættes midler af: 45.000 kr

 

7. Nationalparkens kunstprogram. De skal også huske den lokale del af kunstprojekter fx: kalenderen. Lokale arrangementer. Adm. tager kontakt til nationalparken og gør opmærksom på dette.

 

8. Synlighed og hjemmeside

Ved administrationen. Alle medlemmer af Billedkunstrådet sender portætfoto som bliver lagt på hjemmeside sammen med CV.

 

9. Økonomi.

Ved administrationen

a. økonomi 2020

Bilag: Forbrugsoversigt (udleveres på mødet)

 

10. Eventuelt.

Husk os selv på at lave en procedure, hvor kommunalbestyrelsen automatisk bliver inviteret til ferniseringer og andet offentlige arrangementer rådet står for.

 

Lydport kunne ikke gennemføres og der betales et honorar på 6000 kr. Administration tager kontakt til kunstnerne.

4. februar 2020

Dagsorden. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Tirsdag d. 04. februar 2020

Kl. 14.30- 17.30 Mødelokale 5, Lejre Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre

 

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

Galleriejer Dorte Philipsen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 

2. Dialog med Kunstkonsulent Katja Fabrin, som har ønsket fremmøde for Rådet.

Katja eftersender punkter.

- kunststrategi.

- synlighed. fx samlet oversigt på hjemmeside. Digitalisering af vores sted kunstbog. Inspiration fx fra Køge.

- Arbejdende værksteder i Hvalsø med fx artist in recidens

- Det vigtige i at få fat i borgerne allerede i barndommen, gennem skolen. Kunne man promoverer nogle af de støtteordninger der er til at låne kunstværker fx Katja kommer med oplæg til sende ud til institutioner og skoler.

Det vigtige at kunsten kommer ind i sproget.

Kan man arbejde ud fra Vores Sted 49 landsbyer og måske kunne arbejde strategisk på at der var nedslag alle steder.

Kunne man samtænke noget med kunstværksteder.

3. Godkendelse af referat (udleveres på mødet)

 

4. Status for projekter:

a. Bjørn Nørgaard projekt 2020. Ved Dorte Phillipsen og administrationen. Else Marie Bukdals tale eftersendes til rådet af administrationen. I forhold til infotavle: vi tager stilling senere

Vedligeholdelse græsslåning – kontakt til Tobias Mortensen i forhold til fremtidige drift.

Der er kommet afslag fra Statens Kunstfond. Link fra Tv2 news fremsendes såfremt det er muligt. P1 kulturnyt link fremsendes. Det var et vellykket arrangement. Adm. sender træk med presseklip.

 

b. Billedtavler i Hvalsø – Ole Mallings fotoprojekt. Ved Olaf Manske. Der laves flere prøveprint.

Adm. sender kontakt til opsættere af billedtavler. Der skal laves skilt med tidspunkt på dagen foto osv…. Fernisering ligges i myldretid …. Administrationen hjælper med fernisering og presse. Olaf holder tale. Rød snor klippes over.

 

c. Vitrineprojektet forår 2021 i Herthadalen. Status på finansiering. Ved administrationen.

 

d. Lydport – Dorte finder ud af om Jock er parat til projektet eller det må aflyses.

 

5. Økonomi.

Ved administrationen

a. forbrugsoversigt 2019

b. økonomi 2020. Hvis der ikke er kommet afklaring på Lydport primo marts, aflyses det og kunstnerne betales kompensation på 5000 kr.

Bilag: Forbrugsoversigter (udleveres på mødet)

 

6. Tanker om arbejde i Billedkunstrådet 2020.

fx lave bænke ved gadekær der binder Vores Sted sammen. Et værk der udtrykker landsbyen. Kunne man skabe et værk i bevægelse. Lysinstatilation ved viadukten til Lejre.

Aktiv bænk – Blivende værk. Lokal vinkel. fx: inddragelse - Der udvikles på projektet. En langsigtet strategi over 10 år med fx 3 bænke om året. Kunne man på sigt arbejde med kunstnere og lokal virksomhed. Undersøge samarbejdsflader med landsbyfornyelsesfonden. Skilt til Bjørn Nørgaards stele.

 

7. Eventuelle henvendelser, invitationer mv

- Henvendelse fra Mogens Petersen ang. fremtidig samarbejde om europæisk venskabsprojekt om kunst. Vivi, Olaf & Vivi tager møde med Mogens. Administrationen sætter møde op.

 

8. Eventuelt.

 

Rådet kunne tage en tur sammen – fx til Køge. Alle rådsmedlemmer undersøger om der er gode steder at se. Undersøge Køge kunststrategi. Om muligt mødes med andre billedkunstråd.

 

På længere sigt skal der arbejdes på et overblik over tiltag ud ad til.

25. november 2019

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

Mandag d. 25. november 2019, kl. 13-16.

Galleri Gl. Lejre. Orehøjvej 1A, 4320 Lejre

 

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Galleriejer Dorte Philipsen

Kunstner Olaf Manske Andersen

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

 

Afbud:

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 

2. Referat fra sidst. Godkendt.

 

3. Siden sidst.

Ved formanden

 

4. Økonomi.

Ved administrationen

a. Forbrugsoversigt 2019. Der er fundet løsning på ubrugte midler fra 2018, som der kan disponeres over i 2020.

b. økonomi 2020

Der er kommet positivt svar fra Statens kunstfond og der er bevilget 50.000 kr til budget 2020.

 

Bilag: Forbrugsoversigt og ansøgning om grundtilskud (udleveres på mødet)

Der ønskes fremover løbende budgetter over afsatte midler.

 

5. Status for projekter:

a. Vitrineprojektet forår 2021 i Herthadalen. Ved formanden og administrationen

Nationalparken er fremover medtovholder og afholder af vitrineprojekt. Der er fuld gang i ansøgninger. Kunstnerne vil i det reviderede projekt selv fremstille vitrinerne og der vil være 16 vitriner. projektet har dermed fået et lavere budget.

b. Billedtavler i Hvalsø – Ole Mallings fotoprojekt. Ved Olaf Manske og administrationen

Produktion er sat i gang – færdigproduceret i 2019 – opsætning vil blive foretage af kommunen i 2020. Administration er ved at undersøge om vi kan få det op til 14 m lang. Betaling skal falde i 2019.

c. Lydport . Ved formanden

Der mangler oplagt sted. Dorte forhører Godsejer fra Ledreborg hvornår skovbegravelsesplads skal etableres og om man derfor på et senere tidspunkt kunne etablerer projektet ved Herthadalen. Kunstnerne bliver betalt et honorar for deres allerede udførte arbejde såfremt dette ikke kan realiseres.

 

d. Bjørn Nørgaard projekt 2020 . Ved Dorte Phillipsen

Bjørn Nørgaard vil meget gerne have markering d. 30 januar. Der er nyt budget på ca. 100.000 kr. Der søges Kulturpuljen, Statens kunstfond samt Vestergaard. Administrationen er tovholder på ansøgning. Vi forventer at Bjørn Nørgaard ankommer d. 30. januar 2020.

 

6. Nyt fra Nationalparken

a. Kunstprogram. Ved formanden.

Man er i færd med at søge om at genopfinde den peripeteriske have. Der arbejdes også videre med projekt med de selvlysende marker. Fjordens dag – Søren Ågaard lavede en madperformance og et blivende værk ved Herslev Strand. I forhold til istidsruten bliver der skabt to mødesteder som er kunstværker.

 

7. Eventuelle henvendelser, invitationer mv.

a. Gennemgang af dialog powerpoint til brug for møde med udvalget for Kultur og Fritid.

 

8. Tanker om arbejdes i Billedkunstrådet 2020.

 

-Lave noget i viadukten ved Domus Felix og sammentænkning med den grønne parkeringsplads. Et projekt sammen med Ledreborg, Nationalparken, Kommunen osv. Projekt til Realdania. Vi har Beowulfsagnet, som man kan spinde en ende over det.

 

-Hjemmeside til kunst – med udgangspunkt i bogen. – Ligge Vores Kunst ligge som pdf-på hjemmeside.

Stelen og fejring.

 

- Arbejde med Søtorvet i Hvalsø. Værker udenfor. fx såsom bænke med personer.

 

- Bøgebakken får nyt villekvarter. Kunne man lave noget kunst ved den nye ”port” til syd af Lejre.

 

- Støtte flere projekter med længere varighed og med kunstnerisk tyngde/kvalitet.

 

- Eventuelt opsætte pulje.

 

 

9. Eventuelt.

Administrationen laver udkast til skrivelse i forbindelse med trafiksaneringer der kan forhindrer adgang til kunst og kultur. jf. referat fra septembermødet punkt 8.

Fremtidige møder 2020: tirsdag d. 4/2 kl. 14.30-17.30. tirsdag d. 21 april kl. 14.30. tirsdag d. 18 august. 14.30 tirsdag d. 3. november kl. 14.30

Administration sender navne over udvalg og andre deltager til kultur og fritidsudvalgsmøde i december.

25. april 2019

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

25. april 2019, kl. 13-16.

Mødelokale hos Nationalpark Skjoldungernes Land, Ledreborg Allé 2A, 4320 Lejre

 

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Galleriejer Dorte Philipsen

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux

 

Afbud: Kunstner Olaf Manske Andersen

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 

2. Gennemgang af referatet af mødet 31. januar 2019.

Ved formanden

Bilag: Referat af 31. januar 2019

 

Kunstneren fra Tulipantræet blev opsporet og informeret om fjernelse af træet.

 

Der er kommet nye kunstnere der har oprettet Krathuset. Henrik tager kontakt til kunstnerne bag og hører hvad deres projekt går ud på.

 

Der er ikke blevet arbejdet videre med en plan for Art in Residens, men ideen lever stadig. Claus har rettet henvendelse til Borgmesteren ang. vandværket.

 

Turismeudvalget udbedte om en liste af kunstnere, denne blev fremsendt af formand af Billedkunstrådet– dernæst ønskede udvalget at få 5 værker de kunne vælge mellem. Det afslog Henrik.

 

Adm. undersøger om turismeudvalget har udvalgt værker

 

Orientering om billedkunstprojekt på Hvalsø skole. Udover de kurraterede værker der hænger (projekt med statens kunstfond) har skolen indgået et samarbejde med Lejre Kunstforening om skiftende udstillinger samt være deltagende med eleverne.

 

 

3. Siden sidst. Kort orientering.

Ved formanden

 

Mødet i Nationalparken kunstgruppe er udskudt, derfor kommer orientering fra dette senere på året.

Ansøgning til rådets pulje i efteråret der ikke opnåede støtte da arrangementet pågik i Roskilde kommune, har nu modtaget midler fra Roskilde og rådet er inviteret til udstilling i Slusehuset ved Kattinge værk.

 

4. Status på budget 2019.

Ved administrationen

Bilag: Forbrugsoversigt (udleveres på mødet)

Gennemgået.

 

5. Status for projekter:

a. Vitrineprojektet i Herthadalen.

Problematik i forhold til fonde og tidshorisont på projektet – det er den 5 årige horisont.

Henrik tager kontakt til tidl. Formand Mogens Petersen ang. baggrunden for de 5 år og om man kan gå videre med en 8-10 år. Projektet har allerede været undervejs 4 år. BenandSebastian har sendt en arbejdsplan over videre proces hvor de i samarbejde med billedkunstrådet vil forsøge at rejse yderligere midler til projektet. Det blev pågik debat om hvorvidt man kunne foreslå kunstnerne at benytte bæredygtige materialer eller andre træsorter for at justere på budgettet. Administrationen informerede om kontakt til den obelske fond, som har ændret fokus og fremover i højere grad vil støtte strategiske indsatser fremfor enkeltværker – de var dog ikke afvisende overfor en genfremsendelse af vitrineprojektet, såfremt der blev kigget på budgettet, således at håndværksudgifter og materialeudgifter fyldte mindre.

b. Billedtavler i Hvalsø – Ole Mallings fotoprojekt. Tilladelser er i hus. Kunstneren er i færd med at forberede værkerne.

c. Lydport – kunstnerne har været på besigtigelse ved flere søer. De ønsker at opstille værket ved Avnsø- også på grund af lydbilledet der. Henrik har taget kontakt til naturstyrelsen i forhold til at afsøge om det kan lade sig gøre. Kunstnerne kunne være interesseret i at lave lydworkshop med musikskolen. En mulighed kunne også være i søen i Herthadalen som plan B. Muligvis mulighed for at søge midler hos friluftsrådet, disse søges først når der kommer svar på henvendelse til naturstyrelsen.

d. Strings.

Løber af stablen 5. maj i Kirke Hyllinge. Projektet kører som det skal.

Ved formanden

 

6. Drøftelse af evt. ønsker til budget 2020

 

Storketårnet ved Ammershøj er placeret i en slags sten og asfalt-ørken, kunne man omdanne dette til et frodigt område. Kunstneren bag har tidligere fremsendt ønske om at værket står i grønnere omgivelser. Dette bliver søgt til budget 21

 

Kunne man søge om fejring af hesteofringen til budgetønsker. Dorte vil undersøge om Bjørn Nørgaard kunne være interesseret af være med til noget i den forbindelse.

 

I forbindelse med budgetønske skriver Claus på vegne af Billedkunstrådet ønske hvor der både er et historisk og et samtidsperspektiv – også med børnevinkel. Der søges om 100.000 kr. Det vil være en national bevågenhed. Billedkunstrådet vil gerne medfinansiere.

 

7. Eventuelle henvendelser, invitationer mv.

 

a. Henvendelse: Fejring af Hesteofringen den 30. januar 1970. Bilag. Nedsættelse af arbejdsgruppe i løbet af forsommeren.

 

b. henvendelse fra journalist fra Billedkunstneren.

 

c. Byens Puls. Dorte har opfordret dem til søge fonde inkl. billedkunstrådet.

 

8. Næste møde: Fastlæggelse af datoer for rådets møder i 2019, sep. onsdag d. 4/sept. 13-16 i Hvalsø på skolen. Henrik tjekker lokaler + nov. torsdag d. 28 november 13-16 sted aftales næste gang evt. kirke Hyllinge.

 

Bilag: Årshjul.

 

9. Eventuelt.

Kulturmøde Mors spise sammen med kultur og fritidsudvalget. Adm koordinere bestilling af spisested. koordinerer af færgeafgange.

 

Afrika i Lejre. Vivi orienterer. Stor fernisering d. 10 august lejre kunstforening. Aktiviteter både i skoler og kulturhuse og biblioteker og både i Lejre og Roskilde kommuner. Projektet strækker sig til medio september.

31. januar 2019

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

31. januar 2019, kl. 9-12. Herslev Bryghus

31.januar 2019

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Kunstner Olaf Manske Andersen

Galleriejer Dorte Philipsen

Kulturkonsulent Anne Lumholt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. ansøgning fra Domus Felix. Behandles under punkt 9.

2. Gennemgang af referatet af mødet 6.november 2018.

Referatet er godkendt.

3. Siden sidst. Kort orientering.

Besøg hos UKF

Henvendelse vedr. tulipantræ i Hvalsø. Henrik har bidraget til at finde frem til kunstneren.

Billedkunstrådet anbefaler, at administrationen orienterer kunstneren, hvis den bliver taget ned. Evt.

ved plejehjemmet måske mere om kunstneren.

Møde i Nationalparkens Kunstgruppe vedr. status på Kunstprogrammet.

Kort drøftelse af mulighederne i Lejre vandværk: Museum, midlertidig rum for kunstnere i en

overgangsperiode, art-in-residence, pop-up, sikre at der er liv i lokalerne osv.

4. Status på regnskab 2018, budget 2019.

Uforbrugte midler fra Statens Kunstfond skal betales tilbage. Midler fra kommunen bør blive overført.

Administrationen undersøger og bekræfter på næste møde.

5. Status for vitrineprojektet i Herthadalen.

Nationalparken ser positivt på projektet. Kunstnerne har fået meddelt et nye budget på i alt 210.000 kr.

Kunstnerne har accepteret at se på et tilpasset projekt og vil komme med et nyt oplæg.

Administrationen undersøger vedr. forlængelse af fredning mv.

6. Status på Billedtavler i Hvalsø.

Billedkunstrådet har besluttet at afsætte budget til opsætning af billedtavler i tunnelen ved Hvalsø

station. Planen er et stort panoramabillede (13 m x 2 m) af en skov. Billedet skal tages af fotograf Ole

Malling til sommer og sættes op i sensommeren 2019.

Billedet bliver sandsynligvis delt op i 7-8 paneler, der sættes tæt ved siden af hinanden.

Administrationen finder ud af, hvor billederne i Lejre er printet.

Administrationen søger godkendelse hos DSB/ BaneDanmark

7. Drøftelse af videre proces for de valgte forslag til Billedkunstrådets pulje på 50.000 kr. til ”Kunst i

naturen”.

”Collective strings” har godkendt at flytte projektet til Kirke Hyllinge. Projektet ønsker at projektet skal

være for børn og ældre og har taget kontakt til skolen. De opfordres til at tage kontakt til

ældrecentrene og Biblioteket. De kan også kontakte Vivi for sparring og udvikling.

Administrationen finder adressen til koordinator for ældrecentrene.

”Lydport”. Henrik har aftalt møde med folkene bag Lydport hvor lokation til projektet skal findes.

8. Drøftelse af evt. ønsker til budget 2020

Kort drøftelse af hvilke ønsker, der kunne være relevante at melde ind til budget. Ønskerne skal være

kvalificerede og nogenlunde gennemarbejdede. Drøftelser om mulighed for art-in-residence i en lokal

bygning. Henrik kontakter Nationalparken for at høre, om det vil være relevant for dem.

9. Eventuelle henvendelser, invitationer mv.

a. Idéer til kunstgave til modtager af virksomhedsprisen 2018. Rådet anbefaler, at man tager

kontakt til en af de lokale kunstnere.

Alle sender navne til Anne. Administrationen sammensætter en liste.

b. Henvendelse fra kunstgruppe: Kunst ud til folket. Rådet mener, at det er interessant, men det

er ikke aktuelt lige i øjeblikket.

Administrationen svarer kunstgruppen.

c. Drøftelse af ansøgning fra Domus Felix – Byens Puls. Der er budgetteret for rådets midler for

2019. Der er derfor ikke umiddelbart mulighed for at støtte med midler i år. Rådet vil gerne

støtte op om projektet på andre måder.

Administrationen svarer Domus Felix.

10. Næste møde: Fastlæggelse af datoer for rådets møder i 2019.

Næste møde: 25. april, kl. 13-16

Administrationen undersøger, om det er muligt at holde mødet hos Nationalparken

11. Eventuelt.

Rådet ønsker at deltage på Kulturmødet på Mors. Læs mere her: http://kulturmoedet.dk

Administrationen undersøger budget og evt. booker.

Lejre Kunstforening orienterer om, at der er lavet et samarbejde om udstilling på Hvalsø skole, og der

kommer endnu et tegnekursus. De deltager desuden i planlægningen af en ”Kunstmesse” i Osted i maj.

Kunstforeningen deltager der ud over i et større arrangement i efteråret med Zimbabwe som tema.

På næste møde tages et billede af rådet til hjemmesiden.

Olaf gør opmærksom på, at Hvalsø skole har fået ny udsmykning. Rådet ville gerne bruges til

rådgivning. Kort drøftelse af muligheder for, hvordan rådet kan gøre mere opmærksom på sig selv.

Administrationen skriver rundt internt, at rådet gerne vil bruges til lignende projekter, hvor det er

relevant.

6. november 2018

Referat. Lejre Kommunes Billedkunstråd

6.november 2018, kl. 9-12. Lejre Museums mødelokale

28. januar 2019

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Galleriejer Dorte Philipsen

Kulturkonsulent Anne Lumholt

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux (Ref.)

 

Afbud: Kunstner Olaf Manske Andersen

 

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse til dagsorden: “Sket siden sidst”. Dorte har modtaget to ansøgninger, som behandles sammen med de øvrige ansøgninger. Dagsorden godkendt.

 

2. Gennemgang af referatet af mødet 30.august. Referatet er godkendt over mail.

· Kunstprogrammer fra andre kommuner udskydes og tages op igen til næste år

 

· 2% til kunst ved nybyggeri - Kommunalbestyrelsen er positive overfor det. Billedkunstrådet ønsker at være med i processen, når der er relevante projekter.

 

· Herthadalen, begravelsespladser: Der er udstedt tilladelse til det. Sagen er ikke umiddelbart kommet videre.

 

· Billedkunstrådets vision lægges på nettet

 

· Vedr. evt. restoplag af “Kunstguiden” - hvor ligger de (hvis der er flere)?

 

· Til årshjul: På tredje møde skal ansøgning til Statens Kunstfond diskuteres (hvis det ikke allerede står der).

 

3. “Siden sidst”:

Nationalparken - har vist interesse for ”art-in-residensen” lokaler.

Administrationen undersøger, om kommunen har nogle oplagte lokaler.

 

4. Status på regnskab og budget 2018.

Diskussion af evt. brug af uforbrugte midler fra Statens Kunstfond inden udgangen af 2018. Alternativt skal pengene betales tilbage.

Budget:

50.000 reserveres til Benandsebastian

50.000 reserveres til indkommet Kunstprojekt

40.000 reserveres til tavler i Hvalsø - 25.000 til materialer + 15.000 (max) til foto

5. Status for vitrineprojektet i Herthadalen.

Henrik har talt med Nationalparken og opfordret dem til at bidrage med et beløb svarende til to montre. Dvs. et tilpasset budget vil være ca. 200.000 kr.

Administrationen skal tjekke, at alle tilladelser stadig gælder.

Henrik fortsætter dialogen med Nationalparken

 

6. Status på Billedtavler i Hvalsø.

Oluf har været til møde med den lokale gruppe omkring stationen i Hvalsø.

Foreslår et foto af fotograf Ole Malling.

Oluf tager kontakt til Ole Malling.

Administrationen skal skrive kontrakt med BaneDK/ DSB i Hvalsø

 

7. Behandling af indkomne forslag til Billedkunstrådets pulje på 40.000 kr. til ”Kunst i naturen”.

Alle rådets medlemmer fortalte hvilke projekter, der var deres foretrukne kandidater. Derefter stemte rådet om dem. Der viste sig stor enighed om et projekt: Collective Strings.

Efter en diskussion besluttet rådet sig for at gå videre med to projekter, hvis det det kunne holdes inden for den økonomiske ramme:

· Collective Strings af Karoline H Larsen og Katja Fabrin

· Et lydværk af Lydport ved Mai Ane Pil Siedentopp og Morten Schmidt

Administrationen sender svar til alle ansøgere

 

8. Drøftelse af status til Udvalget for Kultur & Fritid.

Input til status. Henrik skriver oplæg.

 

9. Kort orientering om dialogmøde den 12. okt. i Horsens

 

10. Eventuelle henvendelser, invitationer mv.

Henrik har fået en borgerhenvendelse, som spurgte om Billedkunstrådet var blevet hørt i forbindelse med borgerprojekterne på Hvalsø Station. Henrik har haft kontakt til Claus Jørgensen og Ivan Mott i den forbindelse.

 

11. Næste møde: Fastlæggelse af datoer for rådets møder i 2019.

 

12. Eventuelt

30. august 2018

Dagsorden. Lejre Kommunes Billedkunstråd

30.august 2018, kl. 9-12. Kirke Hyllinge Bibliotek

 

Deltagere: Formand for Billedkunstrådet, Kunstner Henrik Bruun

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen (forlod mødet kl. 11 efter punkt 5)

Formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm

Galleriejer Dorte Philipsen

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux (Ref.)

Afbud: Kunstner Olaf Manske Andersen

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med rettelse af punkt 7 og punkt 9 flyttes op efter punkt 3.

 

2. Gennemgang af punkter fra seneste to referatet samt godkendelse af referat fra 29. maj 2018.

 

Ved formanden

Bilag: referater fra 1. maj og 29. maj 2018

Det er muligt at overflytte de 50.000 fra kommunen; Det er som udgangspunkt ikke muligt at overflytte midlerne fra staten med mindre dette aftales og projektet igangsættes i 18.

 

Der arbejdes fra Anne og Henrik at finde frem til kunstprogrammer fra andre kommuner. Når dette forfindes sendes link frem til rådet som læser disse til inspiration.

 

Fondsmoms skal betales. Dette er blevet afklaret.

 

Diskussion om hvorvidt man kan orienteres hver gang der er større anlægsprojekter. Rådet vil gerne orienteres. Administrationen skal undersøge hvorvidt man kan lave en proces således at rådet kan medvirke med deres ekspertise ved større. Der kunne tages fast i at byggeprocent af 2 % til kunst. Claus følger op med udvalget. Rådet vil gerne hjælpe og fastholde de 2%. Fx ved udviklingen af Lejre by; eksempelvist ved Domus Felix.

 

Opmærksomhed på at : Ved invitation af ressourcepersoner skal honorarer nogen gange betales.

 

Kørselsgodtgørelse skal afklares. Det gør administration.

 

3. Status på regnskab og budget 2018.

Ved administrationen

 

Administrationen har bedt om en saldo, i forhold til at se eventuelle overflytninger. Desuden skal sidste års regnskab fremsendes.

 

4. Forslag til plan for vitrineprojektet i Herthadalen.

 

Ved formanden

 

Der er kun fundet ca 10 % af midlerne til projektet. Stenka foreslår at projektet bliver nedskaleres til et par vitriner, der afsøges om kunstnere og den biddragsydende fond kunne være interesseret i dette. Der er for

rådet side interesse for at tage kontakt til kunstnerne og mødes med bernanbenandsen. Der skal kigges på om det også kan forlænges. Administrationen skriver udkast til såvel kunstnere og fond. Projektbeskrivelsen fra vitrineprojekt skal sendes til alle rådsmedlemmer. Mulighed for at billedkunstrådet medfinansiere i størrelseordningen 45-50.000 kr. Søge nationalparken, kommunalbestyrelsen og yderligere fonde.

 

Med til mødet med kommer de der er interesseret. Dorthe arbejder op til mødet lidt på de indre linjer tager kontakt til Carsten Tau. – kan han eventuelt komme og holde foredrag igen.

 

Ønske fra rådet om at det er rådet der gennemfører projektet.

 

Orientering om påtænkt skovbegravelsesplads i Herthadalen. Kunstprojektet skal indgå i en naturlig sammenhæng med dette. Claus nævner kunstprojektet ved udvalgsmøde. Administrationen afklarer om det kollidere med projektet. Hvor skal begravelsespladsen konkret ligge.

 

Ønske om at få sat fokus på kopikunst

 

5. Eventuelle henvendelser, invitationer mv.

 

Der er ikke kommet noget til administrationen. Medbring gerne, hvis andre har fået henvendelser mv.

 

Henrik har gjort reklame for billedkunstrådet i Roskilde Dagblad. Der efterlyses ideer for kunst i naturen bland borgere.

 

Kunstprogram for nationalparken og kunstrunde folder uddeles af Henrik.

 

Claus orientere om kulturmødet i Mors. Rådet ønsker at deltage næste år. Administration skal bestille værelser. Helst enkeltværelser. 4 rådsmedlemmer + en sekretær.

 

6. Drøftelse af oplæg til tilrettet vision.

 

Ved formanden

Bilag: Oplæg til en tilrettet vision

 

Den tidligere vision fortsætter og vedtages med rettelse af ALLE BORGERES LIV til Borgeres liv.

 

7. Drøftelse af ideer for rådets periode.

 

Ved formanden

Bilag: Oplæg, der samler ideer fra mødet den 29.maj

Morten og Henrik har haft møde om konkrete ideer. Kapellet kan bruges til udstillinger, og der er værksted i forbindelse med – det ville måske være muligt at lave art-in-residens. Undersøge overnatningsmuligheder. Materialgården er i spil om udnyttelse – Henrik har budt ind med keramik. Kunne hallen bruges til events ala musicon. Claus orientere om at kommunalbestyrelsen er meget interesseret i at borgere kommer med ideer. Der skal dog først tages beslutning om hvad man fra politisk hold. Det koster 150.000 at drifte om året. Kunne den benyttes til in Art Residens, de besøgende kunstnere skal fx kunne komme i spil på skoler. Eller Pop-up værksteder. Henrik ønsker et stort havelod på lavringe jord som han ønsker at lave kunst sammen med nyttehave også med udefrakommende kunstnere. KunstRumLejre i sin vorden der kunne organiserer kunstaktiviteter. Principiel debat om hvorvidt det er initiativer der skal tages ind under Rådet.

Sende mail om at søge kunstprojekter hos rådet, gennem Lejre Kunstforening.

Der skal laves ansøgningsrunde deadline 25. oktober. Beløbsramme 40.000

Henrik og Administrationen laver udkast til annoncen som alle kommenterer på.

Alle gode ideer, også borgere, kunstnere – En udstrakt hånd! Sendes også til skoler og kulturhuse, incl billedskolekunstnere. Opfordre Domus Felix til at søge om udsmykning på pladsen. Dorthe tager kontakt til Per Nørgård i forhold til hvilke tanker der er allerede nu.

 

 

Ville være godt om Billedkunstrådet vidste lidt bredt om hvad der skete blandt kunstaktører, så den gode ide kunne videregives og synergier mellem projekter kunne opstå.

 

 

8. Drøftelse af årshjul.

 

Ved formanden

Bilag. Oplæg til årshjul

 

Fremadrettet afholdes august mødet i september i forhold til budgethøringsperioden. Rådet opfordres til at se fx anlægsbudgtet. Næste års septembermøde skal budgethøring med som punkt på dagsorden.

 

Vigtigt at billedkunstrådet udarbejder årlig status til UKF.

 

9. Status på Billedtavler i Hvalsø.

 

Ved formanden

 

Olaf har talt med stationsgruppen og de er positive overfor tanken om at Billedkunstrådet sætter tavler op i Hvalsø stationen. De melder tilbage når de har haft møde.

1. maj 2018

Referat Billedkunstråd 1. maj 2018

03.05. 2018

Tilstede: Formand for Udvalget for Kultur & Fritid Claus Jørgensen

Formand for Lejre Kunstforening Vivi Holm

Kunstner Henrik Bruun

Kunstner Olaf Manske Andersen

Galleriejer Dorte Philipsen

Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux (Ref.)

 

Dagsorden

1. Dagsorden godkendt.

 

2. Konstituering.

Formand - Henrik Bruun

Næstformand – Claus Jørgensen.

 

3. Vedtægter, vision.

 

Beslutning om at fremover bliver referater og dagsordner sendt til suppleanter og de vil blive inviteret med til Billedkunstrådets møder som observatører.

 

Eventuelle forslag til vedtægtsændringer blandt rådsmedlemmerne sendes til Formanden inden næste rådsmøde og der oprettes punkt på næste dagsorden.

 

Til næste møde arbejdes med hvilken retning visionen skal tage. Alle forholder sig til visionen og der afsættes punkt til næste møde til at debattere vision. Alle har 5 stikord med til for at starte snakken om visionen.

 

Administrationen skal have rettet revideret dato til på vedtægterne, idet forkert dato fremstår pt på dokumentet.

 

 

4. Drøftelse af årshjul, herunder foto af Billedkunstrådet til kommunens hjemmeside.

 

Beslutning om at ligge møderne formiddag eller om morgenen. Adm. sender ud med forslag om møderække. Mødemåneder: februar, maj, august, november.

 

Beslutning om ekstramøde om ca. 3 uger en tirsdag - eventuelt 29 maj. Administrationen sender forslag på 2 møde datoer ud. Dagsorden for møde skal være vision, vedtægter og brainstorming på ideer til arbejde fremover.

 

Foto taget til kommunens hjemmeside.

 

Der skal til august mødet udarbejdes et årshjul hvor tidspunkter for ansøgningstidspunkter for kommunens budget samt statens kunstfond indføres.

 

5. Orientering om regnskab 2017 og budget 2018.

 

Administration pålægges at undersøge om det er muligt at lave overflyttelse af midler fra et budget år til et andet.

Der skal fremadrettet arbejdes med at undersøge om man på sigt kan honorere medlemmer, idet der på sigt vil være et problem med rekruttering af rådsmedlemmer. Det skal undersøges om det kan indsendes som budget ønske til budget 19 eller 20 i Lejre kommune. Det understreges fra Billedkunstrådet at rådet kan benytte statens rådsmidler til honorering af medlemmer. Rådet ved at der pt er en politisk beslutning om ikke at honorere rådsmedlemmer, men er bevidst om at der er præcedens i kommunen for at andre råd får økonomiske kompensation.

- Administrationen skal afklare om der er fremsendt budgetforslag til 2019 – til Udvalget for Kultur og Fritid. (Skal ifølge vedtægterne fremsendes marts 31)

- Administrationen skal undersøge hvad rådet har tilbage af af midler tilbage i 2018. Desuden skal administrationen undersøge hvor langt samarbejdet er med turistområdet i forhold til til Hvalsø – billedtavler.

- Rådet ønsker fremadrettet en kort kvartalsoversigt over resterende midler i budget samt forbrug.

 

6. Ideer til projekter og indsatser

a. En kunstplan for kommunen.

Til augustmøde – tilsendes 2 stk eksempler på andre kommuners kunstplaner. Formanden udvælger hvilke skal sendes

b. Kan Huskunstner ordningen implementeres i kommunen? Rådet ønsker at få en orientering om det billedkunstneriske element i Børnekulturprogrammerne til næste møde.

c. Andre?

Ved næste møde vil der blive et punkt med ideudvikling.

 

7. Orientering om det afgåede råds projekter.

a. Vitrineprojektet i Herthadalen.

Der skal tages beslutning om hvorvidt der skal gås videre med dette projekt. Administrationen skal afdække hvor mange midler der er brugt allerede. Rådet vil i løbet af 2018 beslutte om hvorvidt projektet skal forsætte idet en fuldfinansiering ikke er opnået. Rådet ønsker at tage en beslutning om hvad skal det ske efterfølgende for de 5 år der er berammet for opsætning af projektet – kan man få en forlængelse udover de 5 år, såfremt rådet går videre med projektet.

Administrationen skal udarbejde et notat med en oversigt over hvilke fonde er søgt, hvilke fonde har givet afslag – hvilke har givet tilsagn og hvilke har ønsket projektændringer.

b. Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Der er lavet kunstplan og en kunstfaglig medarbejder er ansat i skjoldungernes Land, der satser på 2 større event 2 mindre events. Rådet ønsker at sende en Invitation til nationalparkens kunstkonsulent til et møde i billedkunstrådet for at starte samarbejdet op. Dette berammes til augustmødet.

c. Det Historiske Peripatetiske Akademi i Ledreborg slotspark. Bilag: https://vimeopro.com/user2562845/film-om-lejre-egnen-menu/video/252611791

Taget til efterretning

 

8. Henvendelser, invitationer mv.

a. Henvendelse fra Jeppe Zabel (Valby) med henblik på en udsmykning et sted i Lejre kommune med kunstfotografiske værker.

b. Drøftelse af håndtering af lignende henvendelser i fremtiden.

Da rådet ikke kender indholdet af denne henvendelse i forhold til om der er økonomiske udgifter i forbindelse med denne henvendelse, ønsker rådet at få tilsendt henvendelse samt diskutere dette til næste møde.

 

9. Eventuelt

Rådet ønsker at få kortlagt hvor mange faguddannede billedkunstlærere der er i kommunens skoler samt om skolerne tilbyder billedkunst som valgfag for udskolingen. Desuden ønskes oplysninger om hvilke hold der eksistere og aldersgrupper der tilbydes billedkunst til på ungdomsskolen og billedskolen.

Administrationen pålægges at undersøge hvordan det præcist fungere med fondsmoms.

Rådet ønsker at få den tidligere Rådsformands Status sendt ud til rådets medlemmer, idet den ikke var med i udsendelse af dagsorden til indeværende møde.

Rådet understreger at når der er sager til behandling i udvalget for Kultur og Fritid med kunstfaglig indhold; så vil billedkunstrådet gerne høres.

Rådet vil gerne orienteres når der er anlægsprojekter så rådet kan gå ind og rådgive i forbindelse med kunst på et tidligt tidspunkt i projektet.

Rådet ønsker at undersøge om Lejre Kommune kunne man lave art in residens?

Rådet ønsker at der jævnligt inviteres gæster til rådsmøder – fx kunstkonsulent fra Holbæk, som inspiration.

Rådet vil gerne indlægge ekskursioner i rådet arbejde