Handleplan for Idræts- og bevægelsespolitikken

Her kan du læse Lejre Kommunes handleplan for idræts- og bevægelsespolitikken

 

 

Flere aktive borgere i Lejre kommune

Luk alle
Åben alle

Flere aktive borgere i kommunen

Understøttes via:                                                   

1) Øget kommunikation og synlighed via både digitale og analoge kanaler vedrørende nye samt eksisterende muligheder for at bevæge sig i foreninger, selvorganiserede fællesskaber eller på egen hånd

2) Nemmere adgang til faciliteter, der kan bruges til bevægelse

3) Flere bevægelsestilbud i naturen (så som gå-fællesskaber og vandrelaug)

Målet er at andelen af borgere, der bevæger sig i Lejre Kommune er mindst 75 %

Flere aktive børn og unge samt borgere på kanten af samfundet

Understøttes via:

1) Workshops/uddannelse for foreninger og selvorganiserede bevægelsesfælleskaber med viden og praksislæring indenfor de specifikke målgrupper

2) Øget kommunikation og synlighed via både digitale og analoge kanaler vedrørende bevægelsesfællesskaber, herunder foreningernes tilbud til målgrupperne

3) Netværksbaseret tilgang, hvor aktører med fælles udviklingslyst og ideer til at arbejde med de tre målgrupper samles

Målet er at, andelen af aktive børn, unge samt borgere på kanten af samfundet stiger. Herunder stiger andelen af børn, unge og borgere på kanten af samfundet, der er en del af en forening

Udvikling af nye, kreative og attraktive foreningsstilbud, som appellerer til flere borgere

Understøttes via:                                             

1) Netværksbaseret tilgang, hvor foreninger med fælles udviklingslyst og ideer til at arbejde med specifikke målgrupper samles og/eller, hvor foreninger samles med det formål at inspirere til at udvikle nye tilbud

2) Øget kommunikation til foreninger, hvor nyeste viden - og tendenser indenfor motivation for bevægelse viderefortælles og anvendes som inspirationskilde

3) Øget opsøgende aktivitet ift. at få foreningerne til at udvikle nye, kreative og attraktive bevægelsestilbud

Målet er at mindst 50% af borgerne i Lejre Kommune er en del af foreningslivet.

Foreningsliv i udvikling

Luk alle
Åben alle

Foreningslivet lykkes i højere grad med at rekruttere og fastholde frivillige

Understøttes via:

1) Kortlægning ift. problemstillingens karakter hos foreningerne (Hvor og hvordan opleves udfordringen? Hvad er allerede forsøgt på området?)

2) Workshops/uddannelse med fokus på at blive bedre til rekruttering og fastholdelse af frivillige i foreningslivet, herunder arbejdes netværksbaseret således, at foreningerne kan lære af hinanden på tværs af idrætter

3) Kortlægning af muligheder, fordele og ulemper ift. ansættelser i foreningerne (afprøves i lignende kommuner i øjeblikket)

Målet er, at der er afviklet workshops/uddannelse og skabt et netværk omkring problemstillingen om at rekruttere og fastholde frivillige.

Flere unge frivillige

Understøttes via:

1) Øget involvering af de unge ift. at skabe de rette aktivitetstilbud i kommunen samt ift. at skabe ejerskab og lyst til at blive frivillige omkring disse ungeudviklede - drevne

2) Mere træner - og lederuddannelse til de unge foreningsaktive

3) Etablere ordninger med uddannelse af unge trænere og ledere i samarbejde med skoler og ungdomsskoler (f.eks. via valgfag/emneuge i skolen)

Målet er, at mindst tre ungenetværk har givet input til - samt været involveret som frivillige ift. at udvikle og drive en bevægelsesaktivitet. Ligeledes har mindst 25 unge fået en uddannelse som trænere eller leder

Mere løbende og opsøgende kontakt med de +100 foreninger i kommunen

Understøttes via:

1) Ansættelse af idræts - og foreningskonsulent  (er sket pr. 1/5-23)

2) Opsøgende kontakt via telefonopkald, nyhedsbreve, mails samt besøg hos foreningerne

3) Løbende hjælp til at overkomme hverdagens udfordringer (kan f.eks. være ift. organisering i foreningen, samarbejde med lokalmiljøet, øget rekrutteringsfokus ift. nye medlemmer, oprettelse af nye aktiviteter mv.)

4) Igangsættelse af konkrete udviklingsforløb i foreningerne

Målet er, at Center for Kultur & Fritid løbende har opsøgende kontakt med alle foreningerne i Lejre Kommune

Mere leg og kreativitet via bevægelse ind borgernes dagligdag i både foreningsliv, daginstitutioner, skole mv.

Understøttes via:

1) Benytte erfaringer, gode cases og dokumenterede metoder og tilgange til at få leg og kreativitet til at indgå som naturlig del af det at bevæge sig

2) Workshops/uddannelse af trænere og ledere i foreningsregi samt pædagoger og lærere i kommunens daginstitutioner og skoler

Målet er, at pædagoger, lærere, frivillige i foreningslivet og borgerne generelt i Lejre Kommune har fået øget bevidstheden om, hvad leg og kreativitet kan ift. at skabe bevægelsesglæde og trivsel.

Lokale mødesteder

Luk alle
Åben alle

Flere sociale mødesteder og opholdsrum i kommunen

Understøttes via:

1) Dialog med foreningslivet og andre lokale aktører ift. interessen for at etablere dette

2) Kortlægning af potentialet på de forskellige faciliteter

3) Udvælgelse af faciliteter til etablering af tiltaget

4) Undersøgelse af mulighed for at etablere et ’værtskab’, som har ansvar for at skabe liv og aktivitet omkring det pågældende sociale mødested/opholdsrum

Målet er, at tre centrale faciliteter til etablering af sociale mødesteder og opholdsrum er udvalgt. Mindst ét af stederne med afsæt i unge (f.eks. en "ungdomslegeplads"). Ligeledes har mindst ét af stederne arbejdet med at etablere et værtskab omkring mødestedet

Øget brug af data til at træffe de rette beslutninger vedr. faciliteter

Understøttes via:

1) Overblik over eksisterende faciliteter koblet til nuværende og fremtidig demografi samt tendenser

2) Udnyttelse af data fra Hallmonitor som afsæt for dialog med skoler, foreningsliv og øvrige brugere ift. optimal udnyttelse af eksisterende faciliteter

3) Undersøgelse af hvorvidt Hallmonitor også bør anlægges ift. udendørs faciliteter   

Målet er, at udnyttelsen af de eksisterende faciliteter øges til mindst 80 pct. i primetime (17-20) og mindst 60 pct. i øvrige tidsrum. Og at der skabes en øget sammenhæng mellem behov og ønsker til fremtidige faciliteter fra skoler, foreningsliv og øvrige borgere

Øget fleksibel brug af faciliteter

Understøttes via:

1) Overblik over alle faciliteter, der ikke har fleksibel brug i dag

2) Ved renovering af eksisterende faciliteter indtænkes fleksibel brug og mulighed for opdeling af faciliteter hver gang (f.eks. bander og afskærmning som i Lejrehallen).

Målet er, at fleksibel brug er muligt i alle renoverede faciliteter og at flere aktører bruger de samme faciliteter.

Aktive i naturen

Luk alle
Åben alle

Udvikling af mødesteder i naturen, som fungerer som ankomstområde og naturligt samlingssted for aktiviteter i naturen

Understøttes via:

1) Kortlægning af områder, hvor mødestederne kan etableres

2) Dialog med lokale aktører ift. deres ønsker  (det kan f.eks. være træningsmuligheder i det fri, parkering, mulighed for at søge ly og få væske, sted der kan lyttes til en fortælling fra området, mødested for hundeluftere mv.)

3) Kommunikation og synlighed omkring mødestederne via både analoge og digitale kanaler, således at flere borgere får lyst til at bruge naturen

4) Indvielse af mødesteder. Lokale aktører der bruger mødestederne (f.eks. gå-fællesskaber eller spejdere) inviterer lokalsamfundet forbi og skaber således opmærksomhed omkring både aktiviteterne i deres fællesskaber samt muligheden for som privat borger at bruge mødestederne

Målet er etablering af mindst to mødesteder i naturen. Herunder med fokus på involvering af relevante lokale aktører i tilblivelsen af disse.

Øge synligheden af de mange eksisterende aktivitetsmuligheder i naturen herunder stier, ruter og faciliteter

Understøttes via:

1) Overblik over eksisterende aktivitetsmuligheder i naturen

2) Øget synlighed og kommunikation (f.eks. via Facebook, Instagram, kampagner i lokalpresse/på togstationer/ved busstoppesteder)

3) Flere lokale events, hvor borgere der endnu ikke bruger aktivitetsmulighederne i naturen inviteres til at deltage

4) Øget sammenhæng mellem kulturaktiviteter og bevægelsesaktiviteter i naturen

Målet er, at flere borgere bevæger sig i naturen

Naturen som omdrejningspunkt for arbejdet med at forbedre livssituationen for borgere på kanten af samfundet

Understøttes via:

1) Idéudvikling på tværs af forvaltninger (Hvordan kan naturen bruges aktivt til at skabe øget livsglæde hos f.eks. borgere med psykiske udfordringer, kronikere eller arbejdsløse?)                                                                           

2) Involvering og uddannelse af fagpersonale

3) Involvering og uddannelse af foreninger og fællesskaber, der bruger naturen ift. at tage imod borgere i målgruppen

Målet er, at der er igangsat mindst et initiativ, hvor det afprøves, om naturen kan bidrage til at forbedre livssituationen for borgere på kanten af samfundet

Samspil om idræt og bevægelse

Luk alle
Åben alle

Bevægelse som en naturlig del af velfærdsløsningerne på tværs af kommunens forvaltninger

Understøttes via:

1) Afvikling af separate møder med alle relevante forvaltninger

2) Identificering af fælles interesser og mål samt på hvordan bevægelse kan spille en rolle i den pågældende forvaltnings opgaveløsning

3) Udvikling og dokumentation af metode for at arbejde med bevægelse på tværs af forvaltninger, således at metoden kan anvendes i nye kommunale samarbejder fremadrettet    

Målet er, at der er etableret fast forankrede samarbejder på tværs af områderne for børn og unge, ældre samt borgere på kanten af samfundet. Herunder er der fastforankrede fælles mødefora med fælles idéudviklinger på tværs af de tre områder.

Udvikling af aktivitetstilbud på tværs af børne - og ungeområdet og foreningsliv

Understøttes via:

1) Netværksbaseret tilgang med fælles idéudvikling samt indgåelse af aftaler mellem konkrete institioner/skoler/SFO'er/ungdomsskoler og foreninger

2) Test samt evaluering af samarbejdets udbytte fra både børn/unge, personale samt foreningernes perspektiv

3) Drøftelse af muligheder for udrulning af koncept på flere institioner/skoler/SFO'er/ungdomsskoler

Målet er, at to fastforankrede samarbejder ml. daginstitutioner/skoler/SFO/ungdomsskoler og foreningsliv er etableret. Herunder er det et særskilt mål, at personalet i de to samarbejder får ny inspiration og læring om bevægelse med hjem, som kan bruges i det daglige virke. Det er ligeledes et særskilt mål, at frivillighed indtænkes i samarbejdet når der arbejdes med unge.

Udvikling af aktivitetstilbud på tværs af ældreområdet og foreningsliv

Understøttes via:

1) Netværksbaseret tilgang med fælles idéudvikling samt indgåelse af aftaler mellem konkrete ældrecentre/aktivitetscentre/plejecentre og foreninger: Herunder ligeledes involvering af relevante aktører på området (f.eks. Ældresagen, Hjerteforeningen, Alzheimerforeningen)

2) Test samt evaluering af samarbejdets udbytte fra de ældre, personale samt foreningernes perspektiv

3) Drøftelse af muligheder for udrulning af koncept på flere ældrecentre/aktivitetscentre/plejecentre

Målet er, at mindst ét fastforankret samarbejde ml. ældrecentre/aktivitetscentre/plejecentre og foreningsliv er etableret.

Udvikling af aktivitetstilbud i foreningsregi til borgere på kanten af samfundet

Understøttes via:

1) Netværksbaseret tilgang med fælles idéudvikling samt indgåelse af aftaler mellem konkrete jobcentre/bosteder/rehabiliteringscentre mv., patientforeninger og foreninger

2) Test samt evaluering af samarbejdets udbytte fra både borgere, personale samt foreningernes perspektiv

3) Drøftelse af muligheder for udrulning af koncept på flere målgrupper

Målet er, at mindst ét fastforankrede tilbud til f.eks. arbejdssøgende, psykisk sårbare eller borgere med anden form for fysiske - eller psykiske udfordringer er etableret