Politikker

Her kan du se kommunens tværgående politikker og politikker inden for de enkelte områder. Politikkerne er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åben alle

Med digitaliseringspolitikken sætter Lejre Kommune digitalisering højt på såvel den politiske som administrative dagsordenen de kommende år.

Læs Lejre Kommunes Digitaliseringspolitik her

Erhvervspolitikken beskriver de unikke erhvervsmæssige kvaliteter, som erhvervslivet og kommunen ”står på”, og som skal styrkes de kommende år. Politikken skal omsættes i en brandingindsats, der sætter spot på den mangfoldighed og høje kvalitet, som kendetegner erhvervslivet i Lejre Kommune, og på fordelene ved - som erhvervsdrivende - at være en del af Vores Sted.

Politikken går hånd i hånd med målbare succeskriterier, for hvilke resultater erhvervsindsatsen og partnerskabet mellem erhvervsliv og kommune skal måles på inden for en given årrække, startende med perioden 2021-24. Succeskriterierne skal omsættes i årlige handleplaner. Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at politikken skal udmøntes i et tæt samarbejde mellem virksomhederne, som skaber værditilvæksten og udviklingen af erhvervslivet, og kommunen, der skaber rammevilkårene

Læs Lejre Kommunes Erhvervspolitik

Læs succeskriterierne for Erhvervspolitikken

Handicappolitikken indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for den kommunale indsats og en prioritering af fokusområder for indsatsen. Politikken omsættes til handlinger i de enkelte fagudvalg og sektorer i kommunens organisation.

Læs Lejre Kommunes Handicappolitik (webtilgængelig)

Når det gælder fødevarer, kan Lejre Kommune noget særligt! Vores del af Danmark har været et frodigt, alsidigt spisekammer helt fra forhistorisk tid og mad og fødevareproduktion sætter stadig sit tydelige præg i landskaberne, i borgernes interesser og i erhvervslivet.

Læs Lejre Kommunes Madpolitik

Formålet med mastepolitikken er at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som et redskab for sagsbehandling
i forbindelse med behandling af ansøgninger.

Læs Lejre Kommunes Mastepolitik

Med denne idræts- og bevægelsespolitik sætter vi skub på realiseringen af et aktivt liv i Lejre Kommune.

Fritidslivet er noget af det mest værdifulde, vi har, og muligheden for at være aktiv i sunde, kreative fællesskaber eller på egen hånd skal være til stede for alle borgere i vores kommune. 

Læs Lejre Kommunes idrætspolitik

Indkøbspolitikken har fem fokusområder: Dialog, partnerskaber og innovation, miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, og endelig e-handel og digitalisering.

De fem parametre skal sikre, at al indkøb bygger på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Samtidig er det et erklæret mål med politikken at understøtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, som udgør grundstammen i erhvervslivet – både nationalt og i Lejre Kommune. Det sker ved at benytte flere leverandører, når det er hensigtsmæssigt og stille krav, der er tilpasset aktørernes størrelse på det aktuelle marked. Og ved at fortsætte med kravet om, at garantistillelse først stilles ved udbud over 1 mio. kr.

Læs Lejre Kommunes Indkøbspolitik

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet.

Læs Lejre Kommunes Velkomstpolitik

Værdighedspolitikken er blevet til i samspil med borgere og medarbejdere i ældreplejen, og er pejlemærke for samarbejdet mellem borgere, ældre- og handicapforeninger, ledere og medarbejdere.

Læs Lejre Kommunes Værdighedspolitik

Veteranpolitikken er udformet i et samarbejde mellem Udvalget for Job, arbejdsmarked og Integration, foreningen bag Veterancafe Lejre og medarbejdere på tværs af Lejre kommune.

Et centralt element i politikken er beskrivelsen af veterankoordinatorfunktionen, der skal styrke koordination og sikre en helhedsorienteret indsats til veteraner og pårørende.

Lejre Kommunes veteranstrategi retter sig mod alle veteraner og deres pårørende. Veteranstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier.

Læs Lejre Kommunes Veteranpolitik (pdf)