Vores kyst

Læs her hvis du har brug for oplysning om vores kyst og badevand.  

Luk alle
Åben alle

Badevandet i fjordene og Avnsø

Her findes 4 badestrande, som er fordelt på kyststrækningen ved Isefjorden og Roskilde Fjord, samt ved Avnsø. Desuden er der et friluftssvømmebad ved Sæby.

For hver badestrand er der udarbejdet en profil. Profilen beskriver strandenes forhold, badevandets kvalitet og eventuelle nærliggende kilder der kan forurene badevandet.

Se profilen for de enkelte strande nedenfor:

Profil for Avnsø

Profil for Bramsnæs Strand

Profil for Herslev Strand - Blå Flag strand

Profil for Kyndeløse Sydmark

Badevandsanalyser
I badesæsonen, fra sidst i maj til september, udtager vi analyser af badevandet. Vi udtager analyser i alt 12 steder. Udover ved de 4 badestande udtager vi også andre steder f.eks. tæt ved udløb fra renseanlæg, havne og lignende.

Se alle analyser af badevandet her på Eurofins Miljølaboratories hjemmeside

Du kan læse mere her:

På Miljøstyrelsens Hjemmeside om badevand

På Friluftsrådets hjemmeside om Blå Flag ordningen

Skal du have tilladelse til kystbeskyttelse?

Det kræver en tilladelse for at lave kystbeskyttelse på din ejendom. Kystbeskyttelsesforanstaltninger kan typisk være bølgebrydere, diger, høfder, højvandsmure, sandfodring og skråningsbeskyttelser.

Hvad skal du søge om tilladelse til?
Du skal søge om tilladelse, når du vil:

• etablere kystbeskyttelse
• ændre kystbeskyttelse
• genoprette kystbeskyttelse

Har du en lovligt anlagt kystbeskyttelse, kan du dog vedligeholde den uden at søge tilladelse, da du som ejer af kystbeskyttelsen har pligt til at holde den i en god og forsvarlig stand.

Som udgangspunkt skal du altid søge om tilladelse, når der er tale om etablering af ny kystbeskyttelse.

Hvordan ansøger du?
Nedenfor finder du link til ansøgningsskema til kystbeskyttelse. Sammen med ansøgningsskema skal du også udfylde VVM-screeningsskema til vurdering af virkninger på miljøet. Du skal sende udfyldt ansøgningsskema og VVM-screeningsskema til Lejre Kommune.

Vi betragter først en ansøgning som modtaget, når vi har fået alle nødvendige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du udfylder skemaet udførligt.

Ansøgninger om kystbeskyttelse kan indsendes på mail til ctm@lejre.dk. Alternativt kan du sende din ansøgning med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Når en ansøgning om kystbeskyttelse er fuldt oplyst bliver den offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside under nyheder, samtidig med at vi sender den i høring hos naboer til ejendommen, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret.

Link til ansøgningsskema om tilladelse til  kystbeskyttelse

Link til VVM - bekendtgørelse og screeningsskema

Hvordan finansierer du kystbeskyttelse?
Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom.

En løsning kan være, at flere grundejere går sammen, da I så er flere om at dække udgifterne, og på den måde kan flere idéer også komme frem. Vi kan tilbyde at være tovholder i et projekt, men om kommunen kan være med til at dække omkostningerne afhænger af de værdier, der beskyttes ved anlægget.

Hvordan vurderer vi din ansøgning?
Når vi har modtaget din fuldt oplyste ansøgning, vurderer vi projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse.

En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion er til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

Hvilke typer tilladelser skal fortsat søges hos kystdirektoratet?
Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling, samt til anlæg på søterritoriet.

Terrænændringer på kysten kan for eksempel være:

- Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
- Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

Anlæg på søterritoriet kan for eksempel være:
- Stenrev
- Fortøjningspæle
- Bøjer
- Lystbådehavn

Kystdirektoratet behandler også ansøgninger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside her

Skal du etablere en bade- og bådebro?

Etableringen af bade- og bådebroer inden for søterritoriet kræver tilladelse i henhold til bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at du skal søge om tilladelse hos Lejre Kommune, hvis du ønsker at etablere en bade- og bådebro indenfor Lejre Kommunes område. Kommunerne har bemyndigelse til at meddele eller afslå tilladelse til nye bade- og bådebroer. Kommunerne kan også stille vilkår, f.eks. om at der skal være offentlig adgang til broen.
Hvis du ønsker at opføre en bro som udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning, skal du sende din ansøgning til Kystdirektoratet, som behandler denne type ansøgninger.

Lejre Kommunes praksis

  • Der knytter sig væsentlige beskyttelsesinteresser til fjordene og  kystlandskaber i form af fredninger, og udpegninger af værdifulde landskaber. Derudover har Roskilde Fjord status som internationalt fuglebeskyttelsesområde. Derfor har kommunen en restriktiv praksis for etablering af nye bade- og bådebroer.
  • Både henvises normalt til havnene, og der gives typisk ikke nye tilladelser til bådebroer uden for havneområderne.
  • Badebroer bør kun etableres som fællesbroer og være åbne for offentlig adgang. Der bør max tillades 1 bro pr. grundejerforening, der har areal ud til kysten. Afstandskriterier fastsættes, som udgangspunkt med min. 300 meter mellem broerne inden for bebyggede kyststrækninger.
  • Der gives typisk kun tilladelse til nye badebroer, hvor der er eller kan skabes offentlig adgang til kysten.
  • Forlængelse af eksisterende bådebroer inden for Roskilde Fjord bør som udgangspunkt afslås.
  • Forlængelse af eksisterende badebroer bør kun tillades på vilkår om offentlighedens adgang.
  • Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser fra ovennævnte praksis for badebroers vedkommende, såfremt broen har et offentligt eller halvoffentligt formål, er sundhedsfremmende og/eller til særlig gavn for en særlig gruppe.

 Sådan søger du om tilladelse til en bade- eller bådebro

Ansøgning om at etablere en bade- og bådebro sender du til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk. I den grønne boks på denne side finder du en vejledning til ansøgningen. Ansøgning om at etablere en mole eller lignende skal du sende til Kystdirektoratet.

Sejl efter reglerne i Isefjorden og Roskilde Fjord

Sejl efter reglerne i Isefjorden og Roskilde Fjord
Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads gælder for sejlads i Isefjorden, Roskilde Fjord samt Holbæk Fjord og Køge Bugt med tilhørende vige og bugter, og ved øvrige kyster i Midt- og Vestsjællands politikreds. 

Reglementet skal sikre, at badende ikke forulempes af sejladsen og af støj. Reglementet skal også sikre at dyre- og naturbeskyttelseshensyn og reservatbestemmelser ikke tilsidesættes.

Reglement for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejlads med bræt mv. ud for kysten på Midt- og Vestsjællands politikreds hjemmeside her