Børnehuset Lærkereden

Lærkereden ligger i naturskønne omgivelser, og vi har en dejlig, stor legeplads med stor græsplæne, bålhus, anlagte vejbaner og masser af motoriske udfordringer.

Opskriv dit barn

Om Lærkereden

Luk alle
Åben alle

Om os

Lærkereden er en integreret institution med plads til 46 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vores overordnede værdier er: ro,  nærvær og fordybelse.

I Lærkereden har vi et ønske om at se alle børn og deres behov, og lære den enkelte så meget han eller hun kan med de forudsætninger han eller hun har. Fra vuggestue til barnet overleveres til skole ønsker vi tæt kontakt og samarbejde med forældrene omkring deres barn og barnets udvikling.

Åbningstider

Vores åbningstider:

Mandag - torsdag: 6.30-17
Fredag: 6.30-16

Pr. 1. januar 2024:

Mandag - torsdag: 6.25-17
Fredag: 6.25-16.35

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Vi vil meget gerne vise jer rundt, og fortælle os om vores hverdag og børnesyn.

Besøg skal altid aftales med en fra ledelsen.

Kontakt: 

Dorthe Sofie Kjærsgaard(daginstitutionsleder): 20 58 62 27

 

Frokostordning

I Lærkereden har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehaven. Lærkeredens børnehaveforældre har for tredje gang stemt ja til frokostordningen i Lejre Kommune. Det glæder bestyrelsen og personalet, at der er opbakning til madordningen, og at smag, duft og tilberedning bliver en naturlig del af børnenes hverdag.

Børn trives bedst med en sund og varieret kost. Det er brændstoffet til at kunne fungere hele dagen - til at kunne lege og udvikle sig. Når vi spiser, skal det være hyggeligt og roligt omkring måltidet.

Førstehjælp

I Lærkereden holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Forældrebestyrelsen

FORÆLDREBESTYRELSEN

Lærkereden er en integreret institution med beliggenhed i Lejre Kommune. Bestyrelseskonstruktion er en Enstrenget bestyrelse, forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens arbejde de sidste år givet bedre forældre inddragelse og medbestemmelse i Lærkereden pædagogiske praksis.

Forældrebestyrelsen har blandt andet været inddraget i følgende processer og strukturforandringer i Lærkereden de sidste 3 år.

 • Deltagelse i det pædagogiske tilsyn
 • Deltagelse i beslutning om anvendelse af budget.
 • Institutionens pædagogiske principper og praksis.
 • Deltagelse i legeplads forbedringer, herunder ansøgning omkring fonde og legater.
 • Forberedelse af forældremøder
 • Feedback til ledelse og medarbejdere

 

Forventninger til bestyrelsesarbejdet

 • Vi afholder fire møder om året og det er nødvendigt, at medlemmerne som udgangspunkt prioriterer deltagelse i alle fire møder. Det er vigtigt med en bestyrelse der har samme udgangspunkt for dialogerne på møderne, at vi kender dialogerne fra sidste møde, at vi kender hinanden, at vi starter og slutter samme sted. For ledelsen er det vigtigt, at de kan regne med os som stabile sparringspartnere, der møder op med engagement og lyst til at være med til at gøre en forskel for børn, forældre og medarbejdere i Lærkereden.

 

Mødeafholdelse

 • Bestyrelsen skal afholde mindst fire møder om året. Der kan indkaldes til ekstraordinært møde, hvis der er bestyrelsesmedlemmer, eller leder der har behov herfor.

 

 

Årshjul for forældrebestyrelsen

November

Forventningsafstemning og velkommen til den nye bestyrelse samt konstituering

Rundvisning i huset

Gennemgang af arbejdet med de styrkede læreplaner

Økonomi status

Februar

Afslutning af årsregnskab

Forældre samarbejde i forhold til de styrkede læreplaner

Juni

Pædagogisk tema: Trivsel og udvikling evt. lejre kommune fokuspunkter

September

Dialog om temaforældremødet i oktober samt forberedelse

 

 

Forældrebestyrelsen består af i alt 7 medlemmer

 • Fem medlemmer vælges blandt institutionens forældre.
 • To medlemmer uden stemmeret vælges blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.
 • Herudover deltager leder, uden stemmeret, på bestyrelsesmøder.
 • Forældrebestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode.
 • Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 

Uddrag af Vedtægter for forældrebestyrelsen

 

 • 1 Institutionens formål

 

Institutionens formål er – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, at drive institutionen inden for rammerne af et trygt og lærerigt miljø samt, at give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser.

 

 • 2 Forældrebestyrelsens opgaver

 

Det er forældrebestyrelsens opgave, at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme, samt foretage indstilling til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen har ligeledes indstillingsret ved ansættelse af leder og ret til at deltage ved ansættelsen. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, og det af institutionsbestyrelsen fastsatte formål med institutionen.

 

Forældrebestyrelsen handler inden for Kommunens mål og rammer og institutionens formål og idégrundlag.

 

Fastsætter principper for institutionens virksomhed

Fastsætter principper for anvendelse af budgetramme

Indstiller til ansættelse af fast personale

Indstiller til og deltager i ansættelse af leder

Forældrebestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, institutionens overordnet pædagogisk mål samt pædagogiske principper.

 

Desuden godkender bestyrelsen:

 

Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet

Herudover diskuteres og vedtages pædagogiske visioner, mål og rammer for det pædagogiske arbejde, politikker vedr. børn, der organiseres arbejdsdage og andre sociale arrangementer ligesom forældrebestyrelsen bruges til sparring i forbindelse med nye politiske tiltag, forandringer og strategisk planlægning. 

 

Kontakt til bestyrelsen

Der er et opdaterede opslag i huset om bestyrelsen medlemmer med telefonnumre og mail adresser. Forældrene kan skrive ris, ros, forslag mv. til bestyrelsens medlemmerne, aktuelle skriv tages op på bestyrelsesmøder og svar kan læses i referaterne. Forældrene kan ikke skrive om akutte situationer, det skal ske til ledelsen eller direkte til forældres mailboks.

 

ÅBNINGSTID

Man – tor: 06.30 – 17.00

Fredag: 06.30- 16:00

 

Børnehuset Lærkereden

Klostergårdsvej 4

4000 Roskilde, Øm

 

 

 

 

 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan bygger på seks læreplanstemaer: 

Lejre Kommunes daginstitutioner er i gang med at revidere de pædagogiske læreplaner, som følge af arbejdet omkring ”Stærkere dagtilbud”.

Du finder Lærkeredens nye styrkede pædagogiske læreplan her.

Børnemiljøvurdering

Ifølge lovgivningen skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Alle børn har ret til et godt børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Miljøet skal også vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er muligt, og børnene skal derfor inddrages i vurderingen. Lovkravet er et udtryk for at børnene har viden, meninger og holdninger som voksne skal respektere og anerkende.

Børnemiljøvurderingen er under udarbejdelse.

For studerende

Vores forventninger til dig som pædagogstuderende

 • Læse vores pædagogiske læreplaner m.m. på vores hjemmeside
 • Engageret, fleksibel, ansvarsbevidst og nærværende 
 • Deltage positivt og aktivt i det pædagogiske arbejde med respekt for det enkelte barn 
 • Lave observationer/iagttagelser og reflektere over disse  
 • Er anerkendende og skaber omsorg og tryghed for børnene 
 • Bidrager til et godt personalesamarbejde og pædagogiske diskussioner 
 • Er synlig og aktiv overfor børn og kollegaer 
 • Sidde sammen med børnene og vær nærværende. Deltag aktivt når vi er på ture.
 • Er med til at udvikle børnene igennem leg og aktiviteter  
 • Er med til at planlægge dagligdagen 
 • Deltager i forskellige praktiske opgaver 
 • Planlægge, gennemføre og evaluere et el. flere pædagogiske forløb i samarbejde med vejleder 
 • Tager kontakt til forældre og samarbejder med disse  
 • Kan kombinere teori og praksis  
 • At du er medansvarlig for din egen uddannelse 
 • Du har et punkt på dagsorden til vores personalemøder, hvor du kort kan fortælle hvad du er optaget af m.v.

Som studerende skal du lave dagsorden til vejledningstimer. Endvidere skriver du referat af vejledningen, som du og vejleder underskriver efter endt vejledning. Dette gøres for at undgå misforståelser m.m. Endvidere anbefaler vi som uddannelsessted, at du som studerende laver en uddannelsesplan for praktikperioden ifht. hvornår du vil have læst noget bestemt litteratur, have lavet iagttagelser, lave pædagogisk forløb m.m.

Vi har en praktikplads i vuggestuen og en i børnehaven for de 3-4 årige.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

 

 

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.